Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

II-gi PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - 14 kwietnia 2014

Wschowa, dnia 14 kwietnia  2014 roku

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

67-400 Wschowa,ul. Rynek 1

(strona internetowa:www. wschowa.pl)

tel.(065) 540 86 00

 

 

OGŁASZA  II-gi  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

 

Na sprzedaż  niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:

6 (sześć) działek gruntu niezabudowanych położonych we Wschowie-w rejonie ulic: Akacjowej/Jarzębinowej

    -zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa

     i terenów funkcjonalnie  związanych zatwierdzonego uchwałą Nr XX/166/08  Rady Miejskiej 

     we Wschowie z dnia 14 lutego 2008r. przedmiotowe nieruchomości  położone są w obszarze

     oznaczonym symbolem:„F-16-MN” - teren przeznaczony  pod  zabudowę mieszkaniową

     jednorodzinną;

    -dojazd do nieruchomości drogą nieutwardzoną o nawierzchni gruntowej, kształt działek zbliżony    

      do prostokąta i do  trójkąta , w rejonie lokalizacji są następujące media: sieć wodociągowa,

      kanalizacyjna i elektryczna.

 

Numer ewidencyjny działkiPowierzchnia w m2Księga wieczysta

 

Cena wywoławcza

 brutto

                  Wysokość wadium

 brutto

101/4, 115/3

 

 

115/1, 114/7,101/6

 

 

101/8, 114/1

 

 

96/9, 101/7

 

 

96/10, 101/5

 

 

96/11, 101/3

 

 

 

 

1054

 

 

963

 

 

1100

 

 

1191

 

 

1138

 

 

1114

 

 

ZG1W/00008178/6

 

 

 

ZG1W/00008178/6

 

 

ZG1W/00008178/6

 

 

ZG1W/00008178/6,

ZG1W/00005282/7

 

ZG1W/00008178/6,

ZG1W/00005282/7

 

ZG1W/00008178/6,

ZG1W/00005282/7

40.000,00 zł+23%

VAT=49.200,00 zł

 

35.000,00 zł+23%

VAT=43.050,00 zł

 

45.000,00 zł+23%

VAT=55.350,00 zł

 

45.000,00 zł+23%

VAT=55.350,00 zł

 

45.000,00 zł+23%

VAT=55.350,00 zł

 

45.000,00 zł+23%

VAT=55.350,00 zł

4.920,00 zł

 

 

4.305,00 zł

 

 

5.535,00 zł

 

 

5.535,00 zł

 

 

5.535,00 zł

 

 

5.535,00 zł

 

 

 

 

Nieruchomości gruntowe są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów,Gmina może  wskazać granice  nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze  odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Miejsce i termin II-giego przetargu:27 maja 2014 roku o  godz. 10.00

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1.

Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne

od wszelkich długów i ciężarów i nie są przedmiotem zobowiązań.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana  w przetargu.

 

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT, a pomniejszona

o wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy  Wschowa

prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta: 28 8669 0001 2011 0008   

7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej.

W dniu podpisywania  umowy notarialnej w formie aktu notarialnego, cała wymagana

należność musi znajdować się na w/w koncie.

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden

z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium: 10% ceny wywoławczej (w tym 23% VAT) wpłacone w pieniądzu

na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa,  

numer konta: 33 8669 0001 2011 0008 7258  0018 najpóźniej do 20 maja

2014 roku włącznie .

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek

Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Przed otwarciem przetargu  jego uczestnik powinien przedłożyć komisji przetargowej dowód

wniesienia wadium, dowód tożsamości, osoby prawne ksero aktualnego wypisu z rejestru.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny  nabycia.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego

rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu

lub zakończenia wynikiem negatywnym.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcą

zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do

zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu

może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra  

Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba

prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do  wglądu aktualny wypis

z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

  Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod

   adresem:www. wschowa .pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

       Drugi Zastępca Burmistrza

             Miasta i Gminy  Wschowa

Stanisław  Kowalczyk

 

Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,

 

pokój nr 24 II piętro, telefon: (65) 540 86 47, w poniedziałki od 7.00 do 16.00, wtorki, środy i czwartki od 7.00 do 15.00, piątki od 7.00 do 14.00, sposób zagospodarowania -Wydział  Planowania Przestrzennego (pokój 23).Data publikacji: 2014-04-20 15:50:47 (1055 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: mariusz.lawrynowicz@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2014-04-24 07:17:12 korekta błędu pisarskiego Marzanna Gałecka

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa