Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

I przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość przy ul. Garbarskiej 28 - termin przetargu: 02 września 2014 r.

Wschowa, dnia 23 lipca 2014 roku

 

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY WSCHOWA

67-400 WSCHOWA,ul.Rynek 1, tel.: (65) 540 86 00

(strona internetowa:www.wschowa.pl)

ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

stanowiącej własność Gminy Wschowa

 

1. Lokalizacja: obręb miasta Wschowa, woj. lubuskie.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: nieruchomośćgruntowa zabudowana położona we Wschowie  przy ul. Garbarskiej nr 28,położona na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym: 1681/3 i 1681/2 o łącznej powierzchni 0,4540 ha, zapisanych w księdze wieczystej ZG1W/0000 2208/4.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość położona blisko centrum miasta - w kierunku: Leszno przy drodze krajowej nr 12 (ul. Moniuszki) oraz przy drodze powiatowej (ul. Garbarska), w pobliżu dworca autobusowego i marketu NETTO.

Zabudowana budynkami po byłej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, nieużytkowana od kilku lat.W składnieruchomości wchodzą: budynek produkcyjny o kubaturze 2035 m3, budynek garażowo-warsztatowy o kubaturze
574 m3, budynek warsztatowy o kubaturze 339 m3, zespół budynków głównych o kubaturze 7329 m3, budynek portierni o kubaturze 33 m3,budynek gospodarczy o kubaturze88 m3, komin fabryczny, plac manewrowy, nieczynny budynek
trafostacji oraz działki: 1681/3 i 1681/2 o łącznej powierzchni 0,4540 ha.

    Nieruchomość wyposażona w media: sieć energetyczną, sieć wodno - kanalizacyjną, gaz, telefon.

    Dostęp do drogi publicznej bardzo  dobry. Nieruchomość położona jest w otoczeniu zabytku -zespołu architektoniczno-urbanistycznego miasta Wschowa wpisanego do rejestru zabytków pod numerami 694/134 i 1295/2181/A. Obiekty byłej mleczarni wpisane są do ewidencji zabytków prowadzonej przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze.

4. Obciążenia nieruchomości: brak obciążeń.

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Dla obszaru miasta, na którym usytuowana jest przedmiotowa nieruchomość została podjęta Uchwała Nr XLIV/508/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26.06.2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki i Garbarskiej opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego w dniu 15 lipca 2014r. pozycja numer 1448. Nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem „U”, ustala się przeznaczenie na lokalizację zabudowy usługowej w tym lokalizację usług turystycznych;

- dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkalnych dla osób prowadzących działalnośćokreśloną w ust.1 w § 3 uchwały;

- dopuszcza się lokalizację tylko usług nieuciążliwych;

- ustala się zakaz realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m2;

- dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych, dojść i przejść pieszych.

Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej i realizację urządzeń infrastruktury technicznej.

Sposób zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Ustalenia dodatkowe: konieczne uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zezwoleń odpowiednich organów na ewentualną rozbiórkę, przeróbkę, modernizację obiektów - w szczególności Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

7. Cena wywoławcza w I-szym przetargu ustnym nieograniczonym:

400.000,00 zł+VAT (zwolniony), słownie: czterysta tysięcy zł+VAT(zwolniony).

 

8. Termin I-szego przetargu: 02 września 2014 r., godz.10.00 salaposiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1.

Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie wylicytowana w przetargu wartość nieruchomości.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości (pomniejszona o wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczy Wschowa, numer konta: 28 8669 0001 2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej. W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego, cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie.

Poprzedni przetarg odbył się 04.10.2013r.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcązostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczonytermin nie może być krótszy niż 7 dni od doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jakonabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscui terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarciaumowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 167,poz.1758 z późniejszymi zmianami).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadiumw pieniądzu w wysokości 20 %, ceny wywoławczej brutto, tj. 80.000,00 zł, słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy  na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018najpóźniej do dnia:
27 sierpnia 2014 r. włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Osoby zagraniczne przystępujące do przetargu zobowiązuje się do uzyskania niezbędnych promes i pozwoleń wydanych przez właściwe organy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, pokój nr 24, tel.(65) 540 86 47) od poniedziałku do piątku w godz.8.00-14.00 oraz w pokoju nr 23 (odnośnie sposobu zagospodarowania).

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na internetowej stronie pod adresem www.wschowa.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 Burmistrz

Miasta i Gminy Wschowa

 

 

Krzysztof  GrabkaData publikacji: 2014-07-29 12:27:40 (770 odsłon)
Inspektor ds. nieruchomości - Katarzyna Lorych
tel. 655408619    e-mail: katarzyna.lorych@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa