Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Rokowania - działki gruntu niezabudowane, lokal użytkowy - termin rokowań 05 września 2014 r.

Wschowa, dnia 25 .07. 2014 roku

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

67-400 Wschowa, ul. Rynek 1

(strona internetowa: www.wschowa.pl)

tel.(065) 540 86 00

OGŁASZA ROKOWANIA

(po dwóch przetargach negatywnych)

 

Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:

I. Lokalizacja: 4 działki gruntu niezabudowane położone we Wschowie - przy ul. Akacjowej / ul. Jarzębinowej:

·         działka oznaczona numerem ewidencyjnym 101/4, 115/3 o łącznej powierzchni 0,1054 ha, księga wieczysta: ZG1W/00008178/6;

kształt działki zbliżony do prostokąta, dojazd drogą nieutwardzoną, rejon lokalizacji wyposażony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną (w pobliżu również sieć gazowa) dostępność komunikacyjna średnia;

Cena wywoławcza do rokowań: 35.000,00 zł+23%VAT=43.050,00 zł (brutto);

·         działka oznaczona numerem ewidencyjnym 101/6, 115/1, 114/7 o łącznej powierzchni  0,0963 ha, księga wieczysta: ZG1W/00008178/6;

kształt działki zbliżony do prostokąta, dojazd drogą nieutwardzoną, rejon lokalizacji wyposażony  w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną (w pobliżu również sieć gazowa) dostępność komunikacyjna średnia;

Cena wywoławcza do rokowań: 30.000,00 zł+23%VAT=36.900,00 zł (brutto);

·         działka oznaczona numerem ewidencyjnym 101/8,114/1 o łącznej powierzchni  0,1100 ha, księga wieczysta: ZG1W/00008178/6;

kształt działki zbliżony do trójkąta, dojazd drogą nieutwardzoną, rejon lokalizacji wyposażony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną (w pobliżu również sieć gazowa) dostępność komunikacyjna średnia;

Cena wywoławcza do rokowań: 40.000,00 zł+23%VAT=49.200,00 zł (brutto);

·         działka oznaczona numerem ewidencyjnym 101/7, 96/9 o łącznej powierzchni  0,1191 ha, księga wieczysta: ZG1W/00008178/6 i ZG1W/00005282/7;

kształt działki zbliżony do trójkąta, dojazd drogą nieutwardzoną, rejon lokalizacji wyposażony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną (w pobliżu również sieć gazowa) dostępność komunikacyjna średnia;

Cena wywoławcza do rokowań: 40.000,00 zł+23%VAT=49.200,00 zł (brutto);

-przetargi ustne nieograniczone na w/w działki odbyły się: 10 luty 2014r. i 27 maja 2014r.;

·         zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w/w działki położone są na terenie oznaczonym symbolem „F-16-MN”-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.

 

II. Lokalizacja: 2 (dwie) działki gruntu niezabudowane położona we Wschowie - przy
ul. Zacisze:

·         działka oznaczona numerem ewidencyjnym 433/1 o  powierzchni  0,1343 ha, księga wieczysta: ZG1W/00005831/1;

kształt działki trapezowy, dojazd drogą nieutwardzoną, rejon lokalizacji wyposażony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną (w pobliżu również sieć gazowa) dostępność komunikacyjna średnia;

Cena wywoławcza do rokowań: 45.000,00 zł+23%VAT=55.350,00 zł (brutto);

 

·         działka oznaczona numerem ewidencyjnym 433/2 o powierzchni 0,1120 ha, księga wieczysta:ZG1W/00005831/1;

kształt działki prostokątny, dojazd drogą nieutwardzoną, rejon lokalizacji wyposażony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną (w pobliżu również sieć gazowa) dostępność komunikacyjna średnia;

Cena wywoławcza do rokowań: 40.000,00 zł+23%VAT=49.200,00 zł (brutto);

- przetargi ustne nieograniczone na w/w działki odbyły się: 19 grudnia 2013r., 25 marca 2014 r. i
28 maja 2014r. (rokowania).

·         zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w/w działki położona na terenie oznaczonym symbolem „D-42-MN”-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.

 

III. Lokalizacja:2 (dwie) działki gruntu niezabudowane położone we wsi Łysiny:

·         działka oznaczona numerem ewidencyjnym 155/2 o powierzchni 0,3513 ha, księga wieczysta ZG1W/00021883/8;

kształt działki nieregularny, rejon lokalizacji wyposażony w sieci:wodociągową i elektryczną, dostępność komunikacyjna dobra;

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

zgodnie ze zmianą do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wschowa-zatwierdzoną uchwałą Nr XIV/126/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r., działka położona na terenie oznaczonym symbolem „MP”-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową;

cena wywoławcza do rokowań: 20.000,00 zł+VAT (zwolniony);

·         działka oznaczona numerem ewidencyjnym 77 o powierzchni 0,5600 ha, księga wieczysta ZG1W/00021761/1;

kształt działki nieregularny, rejon lokalizacji wyposażony w sieci: wodociągową i elektryczną, dostępność komunikacyjna dobra;

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

zgodnie ze zmianą do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wschowa-zatwierdzoną uchwałą Nr XIV/126/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r., działka położona na terenie oznaczonym symbolem „MP” - tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową;

cena wywoławcza do rokowań:30.000,00 zł+VAT (zwolniony).

- przetargi ustne nieograniczone na w/w działki odbyły się: 19 grudnia 2013r. , 25 marca 2014r.
i 28 maja 2014r. (rokowania).

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów, Gmina może  wskazać granice  nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze  odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Nabywca przejmuje działki w stanie istniejącym.

 

IV. Lokalizacja: 1 (jeden) lokal użytkowy położony we Wschowie:

·         lokal użytkowy o powierzchni 25,19 m2 przy ul.Kościelnej 2, złożony z 1 pomieszczenia o średniej wysokości 1,90 m; do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie; sprzedawany wraz z udziałem w gruncie i w nieruchomości wspólnej w 2519/39512 częściach;

·         budynek usytuowany na działce 1442/9 o powierzchni 218 m2, ZG1W/00007048/9;

·         budynek wpisany do rejestru zabytków Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerem 784/1693A;

·         zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, budynek położony na terenie oznaczonym symbolem „A-40 MW,U”-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługi;

cena wywoławcza do rokowań: 10.000,00 zł+VAT (zwolniony).

Przetargi na w/w lokal odbyły się :19 grudnia 2013r. i 25 marca 2014r. i 28 maja 2014r. (rokowania).

 

Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów.

 

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta osobiście lub przesłać pocztą do dnia: 01 września 2014r.na adres urzędu: Urząd Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2) datę sporządzenia zgłoszenia;

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) proponowaną cenę (nie niższą niż ustalona cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Część jawna rokowań (w obecności uczestników) odbędzie się w dniu:05 września 2014r.
o godz.10.00w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1.

 

Część ustna rokowań (dla uczestników zakwalifikowanych do tej części) odbędzie się w tym samym dniu,

tj. 05 września 2014r. o godz. 10.30 również w sali posiedzeń UMiG Wschowa.

Ustną część rokowań przeprowadza się osobno z każdą z zakwalifikowanych osób.

 

Zaliczka w wysokości 10% ceny wywoławczej (w tym 23% VAT) winna zostać wpłacona w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku  Spółdzielczym Wschowa, numer konta:41 8669 0001 0008 7258 4000 0033  najpóźniej do 01 września 2014 roku włącznie.

Za datę wniesienia zaliczki  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom rokowań, zaliczka zostanie zwrócona na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia  rokowań lub ich zakończenia wynikiem negatywnym.Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości uzyskana w rokowaniach.

Uzyskana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT, a pomniejszona o wpłaconą zaliczkę) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta: 28 8669 0001 2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej. W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego, cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie. 

- Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w rokowaniach  nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu rokowań ponosi nabywca.

Do rokowań mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba  prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnikprzetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

 

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod adresem: www.wschowa.pl.

 

      Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz

Miasta i Gminy

 

Krzysztof  Grabka

 

 

Informacji o rokowaniach udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, pokój nr 24 II piętro, telefon: (65) 540 86 47, w poniedziałek od 700 do 1600, od wtorku do czwartku od 700 do 1500, w piątek od 700 do 1400 (odnośnie sposobu zagospodarowania -informacje w Wydziale Planowania Przestrzennego - pokój 23).Data publikacji: 2014-07-29 12:47:00 (919 odsłon)
Inspektor ds. nieruchomości - Katarzyna Lorych
tel. 655408619    e-mail: katarzyna.lorych@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa