Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

I przetarg ustny nieograniczony - lokale mieszkalne, lokal użytkowy, działki gruntu niezabudowane - termin przetargu 03 września 2014 r.

Wschowa, dnia 22 lipca 2014 roku

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

67-400 Wschowa, ul. Rynek 1

(strona internetowa: www.wschowa.pl)

 tel.(65) 540 86 00

OGŁASZA I-szy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:

1.   lokal mieszkalny nr 2 położony przy ul. Niepodległosci 19 we Wschowie o powierzchni użytkowej 20,88 m2 usytuowany na I piętrze budynku, złożony z 1 pokoju z aneksem kuchennym, do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie, wc użytkowane na korytarzu, lokal zbywany z udziałem: 2088/54457 części w nieruchomości wspólnej, budynek usytuowany na działce o numerze ewidencyjnym 985/3 o powierzchni 593 m2, objęty księgą wieczystą ZG1W/00015829/7.

- zgodnie z zapisami w m.p.z.p, budynek położony w strefie ozn. symbolem „B23MW,U” - teren zabudowymieszkaniowej wielorodzinnej, usługi centrotwórcze;

- budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 804/1741A-zatem wylicytowana cena zostanieobniżona o 50%;

cena wywoławcza w I-szym przetargu ustnym nieograniczonym: 15.000,00zł + VAT (zwolniony);

 

2.      lokal mieszkalny nr 3 położony  przy ul. Parkowej 2 we  Wschowie o powierzchni
60,30 m2, usytuowany na I piętrze budynku, złożony z 2 pokoi, kuchni, wc i przedpokoju; do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 14,99 m2, lokal mieszkalny zbywany wraz z udziałem: 7529/35460  części w nieruchomości wspólnej, nieruchomość usytuowana na działkach: o numerze ewidencyjnym 1073/3 i 1070/4 o łącznej powierzchni 537 m2 , objętych księgą wieczystą ZG1W/00016972/2;

- zgodnie z zapisami  m.p.z.p. zatwierdzonego uchwałą Nr XX//166/11 z 14.02.2008r. Rady Miejskiej weWschowie -budynek położny na terenach oznaczonych symbolemA-15MW”- tereny zabudowymieszkaniowej wielorodzinnej;

cena wywoławcza w I-szym przetargu ustnym nieograniczonym: 40.000,00 zł + VAT(zwolniony);

 

3.     lokal użytkowy o powierzchni 22,15 m2 położony w budynku przy ul. Niepodległości 15 we Wschowie, usytuowany na parterze budynku, złożony z 1 pomieszczenia, do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie, wc wspólne na korytarzu, lokal zbywany wraz z udziałem:2215/64505 części w nieruchomości wspólnej, nieruchomość usytuowana na działce 986/8 o powierzchni 1220 m2,  objęta księgą wieczystą ZG1W/00006477/8;

- wg m.p.z.p. budynek położony jest  na obszarze oznaczonym symbolem „B23MW,U”-teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługi centrotwórcze;

- budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 802/1739A-od wylicytowanej kwoty nabywca zapłaci 50%;

cena wywoławcza w I-szym przetargu ustnym nieograniczonym: 25.000,00 zł + VAT(zwolniony);

 

4. działka gruntu niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 141/28 o powierzchni 0,0473 ha położona przy ul. Jagodowej we Wschowie, objęta księga wieczystą ZG1W/00000345/2;

- zgodnie z zapisami m.p.z.p. działka położona jest na terenie ozn. symbolem „E-12 -MN” przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną-szeregową;

cena wywoławcza w I-szym przetargu ustnym nieograniczonym: 20.000,00 zł + 23% VAT;

 

5. działka gruntu niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 85 o powierzchni 1,3700 ha położona w Osowej Sieni, objęta księgą wieczystą ZG1W/00005318/9;

- brak m.p.z.p.;

- zgodnie ze zmianą do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowaprzedmiotowa działka położona jest częściowo na terenach ozna. symbolem „MP” - tereny z przewagą zabudowyjednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową,częściowo na terenie ozn. symbolem „R” - tereny z przewagą użytkowania rolniczego;

cena wywoławcza w I-szym przetargu: 95.000,00 zł+VAT (zwolniony);

 

6. działka gruntu niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 89 o powierzchni 1,6400 ha położona w Osowej Sieni, objęta księgą wieczystą ZG1W/00002436/1;

- brak m.p.z.p.;

- zgodnie ze zmianą do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowaprzedmiotowa działka położona jest częściowo na terenach ozna. symbolem „MP” - tereny z przewagą zabudowyjednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową,częściowo na terenie ozn. symbolem „R” - tereny z przewagą użytkowania rolniczego;

cena wywoławcza w I-szym przetargu:100.000,00 zł+VAT (zwolniony);

 

7. działka gruntu niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 179/2 o powierzchni 0,7500 ha położona w Przyczynie Dolnej, objęta księgą wieczystą ZG1W/00003967/9;

- brak m.p.z.p.;

- zgodnie ze zmianą do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa   przedmiotowa działka położona jest częściowo na terenach ozna. symbolem „MP” - tereny z przewagą zabudowyjednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową,;

cena wywoławcza w I-szym przetargu:80.000,00 zł+VAT (zwolniony).

 

Działki wymienione w pkt.4-7 są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów, Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni.

Nabywca przejmuje działki w stanie istniejącym.

- Miejsce i termin I - szego  przetargu: 03 września 2014 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1.

 

Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów (wg zapisów w księdze wieczystej).

Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT, a pomniejszonao wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy  Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta: 28 8669 0001 2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej.

W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego, cała wymagananależność musi znajdować się na w/w koncie.

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium: 10% ceny wywoławczej wpłacone w pieniądzu na konto UrzęduMiasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa,  numer konta:
33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 najpóźniej do dnia

30 sierpnia 2014  roku włącznie.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunekUrzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, osoby prawne ksero aktualnego wypisu z rejestru, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu

lub zakończenia wynikiem negatywnym.

- Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia dozawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargumoże odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypisz Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jestprzedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod adresem: www.wschowa.pl.

      Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy  Wschowa

 

Krzysztof  Grabka

 

 

Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, pokój nr 24 II piętro, telefon: 65 540 86 47, w poniedziałki od 7.00 do 16.00, wtorki, środy i czwartki od 7.00 do 15.00, piątki od 7.00 do 14.00, sposób zagospodarowania - Wydział  Planowania Przestrzennego (pokój 23).Data publikacji: 2014-07-29 13:25:33 (1415 odsłon)
Inspektor ds. nieruchomości - Katarzyna Lorych
tel. 655408619    e-mail: katarzyna.lorych@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa