Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości gminnych-termin:12 marca 2015r.

 

 

 

 

Wschowa, 20.01.2015r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
podaje do publicznej wiadomości wyciąg
z ogłoszenia o rokowaniach (po dwóch nieskutecznych przetargach)
 na sprzedaż nieruchomości gminnych

1)Lokalizacja: 1 (jedna) działka gruntu niezabudowana położona we Wschowie przy ul.Jagodowej
-kształt działki zbliżony do prostokąta, dojazd drogą asfaltową (ul.Czereśniowa) i drogą gruntową (ul.Jagodowa), rejon lokalizacji wyposażony w sieci:wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna (w pobliżu także gazowa);
-przeznaczenie-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa (wg m.p.z.p. teren oznaczony symbolem: „E-12-MN”);-nabywca przejmuje działkę w stanie istniejącym; dostępność komunikacyjna dobra;
-poprzednie przetargi odbyły się: 03 września i 13 listopada 2014r.;


-numer ewidencyjny działki:141/28;


-powierzchnia:0,0473 ha;


-księga wieczysta ZG1W/00000345/2;


-cena wywoławcza brutto w rokowaniach:12.000,00 zł+23% VAT;


-wysokość zaliczki brutto:1.476,00 zł.

2)Lokalizacja: 1 (jedna) działka gruntu niezabudowana położona w Przyczynie Dolnej:
-kształt działki nieregularny- w kształcie litery „L”, dojazd drogą asfaltową, rejon lokalizacji nie uzbrojony  (w pobliżu: sieć wodociągowa i energetyczna);nabywca przejmuje działkę w stanie istniejącym; dostępność komunikacyjna dobra;
-wg zmiany do Studium-teren oznaczony symbolem „MP”-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zagrodowa oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową;poprzednie przetargi odbyły się:03 września i 13 listopad 2014r.;

-numer ewidencyjny działki:179/2;

-powierzchnia:0,7500 ha;

-numer księgi wieczystej: ZG1W/00003967/9;

-cena wywoławcza brutto w rokowaniach:60.000,00 zł+VAT (zwolniony);

-wysokość zaliczki brutto:6.000,00 zł.


Rokowania odbędą się w dniu: 12 marca 2015r. o godz.10.00 (część jawna) i godz.10.30 (część niejawna)  w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto najpóźniej do dnia 06 marca 2015r. włącznie  na konto w BS Wschowa, numer:33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe) oraz pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta osobiście lub przesłać pocztą: Urząd Miasta i Gminy Wschowa ul.Rynek 1, 67-400 Wschowa (na kopercie napisać:”Rokowania” i podać nieruchomość na jaką się składa zgłoszenie i z dopiskiem „nie otwierać”).
Koszty notarialne związane z przedmiotem rokowań ponosi nabywca.
Pełną treść ogłoszenia o rokowaniach można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej www.wschowa.pl .Informację o rokowaniach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości pokój nr 24, II piętro,tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania - Wydział Planowania Przestrzennego - pokój nr 23).
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia rokowań z uzasadnionej przyczyny.


                                                                                                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                               Danuta PatalasData publikacji: 2015-02-05 10:52:18 (1367 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa