Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o II-gim przetargu na sprzedaż byłego kina "Hel"

 

Wschowa,dnia 20.04. 2015 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

 

67-400 Wschowa,ul.Rynek 1

 

(strona internetowa:www.wschowa.pl)

 

tel.(065) 540 86 00

 

OGŁASZA II-gi PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

Na sprzedaż następującej nieruchomości stanowiącej własność gminy:

  • nieruchomość zabudowana położona we Wschowie przy ul.Głogowskiej, woj. lubuskie (przy trasie-kierunek: Leszno- Głogów):

złożona z 3 działek ewidencyjnych:nr 1812/2 o powierzchni 0,0944 ha, ZG1W/0002129/6, nr 1809/5 o powierzchni 0,0636 ha,ZG1W/0000 5951/8 i nr 1813/2 o powierzchni 0,0348 ha, ZG1W/00002128/9 - tj.łącznie powierzchnia nieruchomości 0,1928 ha.

Działka 1812/2 zabudowana jest obiektem byłego kina „HEL”,pozostałe 2 działki są niezabudowane.

Budynek kina jest budynkiem dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym;na parterze-mieściła się sala widowiskowa na 200 osób oraz część obiektu , w której obsługiwano klientów na I piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe i zaplecze techniczne kina.Budynek wyposażony w instalacje:elektryczną,oświetleniową, wodociągową,gazową,kanalizacyjną,CO-gazowe.Budynek nie jest eksploatowany od kilku lat.

 

Podstawowe dane techniczne budynku kina:

-powierzchnia zabudowy:296 m2

-powierzchnia użytkowa bez podpiwniczenia:433,20 m2

-kubatura:3.359,50 m3

 

Przeznaczenie w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego:

-nieruchomość położona była na obszarze oznaczonym następującymi symbolami:

A-102-U-teren przeznaczony pod usługi centrotwórcze;

A-050-KDZ-teren przeznacza się dla ulic publicznych o klasie zbiorczej;

A-106-MN-teren przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

UWAGA:wszczęto procedurę zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w ten sposób, iż nieruchomość będzie położona na terenach oznaczonych symbolem „U”-tereny zabudowy usługowej (wszystkie usługi komercyjne służące zaspokojeniu potrzeb ludności, również podstawowe nastawione na zysk, usługi zdrowia i oświaty, z wyjątkiem usług handlowych o pow.powyżej 2000 m2 na wydzielonych działkach); dopuszcza się sytuowanie dróg wewnętrznych.

Poprzedni przetarg odbył się 8 grudnia 2014r.

Obciążenia wyżej wymienionej nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i ciężarów.

 

Sposób zagospodarowania: zgodnie z zapisami miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

CENA WYWOŁAWCZA W II-gim PRZETARGU: 380.000,00 zł+VAT (zwolniony).

 

Termin II-giego przetargu:28 maja 2015 r., godz. 10.00 sala posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul.Rynek 1.

 

Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie wylicytowana w przetargu wartość nieruchomości.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości (pomniejszona o wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczy Wschowa, numer konta: 28 8669 0001 2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej.W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego, cała wymagana należność musi znajdować się na podanym koncie.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcą zostana podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu .Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od doręczenia zawiadomienia.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 167,poz.1758 ze zmianami).

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadiumw pieniądzuw wysokości 10 %, ceny wywoławczej brutto, tj. 38.000,00 zł, na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 najpóźniej do dnia:25 maja 2015r. włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna,osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Osoby zagraniczne przystępujące do przetargu zobowiązuje się do uzyskania niezbędnych promes i pozwoleń wydanych przez właściwe organy.

 

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na internetowej stronie pod adresem www.wschowa.pl.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

 

Burmistrz

 

Miasta i Gminy Wschowa

 

 

 

Danuta Patalas

 

 

 

 

 

Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Gminy-Zespół ds.Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, pokój nr 24 II piętro, telefon: 65-540 86 47, w godzinach pracy urzędu:poniedziałek: 700 do 1600 ,od wtorku do czwartku: od 700 do 1500, w piątek od 700 do 1400, odnośnie sposobu zagospodarowania-Zespół ds. Planowania Przestrzennego (pokój 25, tel.65-540 86 34).

 Data publikacji: 2015-02-09 07:40:10 (1245 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-04-23 08:07:32 uaktualnienie ogłoszenia Marzanna Gałecka

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa