Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o I-szym przetargu ustnym na sprzedaż lokali użytkowych

 

Wschowa, dnia 07 kwietnia 2015 roku

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

 

67-400 Wschowa,ul. Rynek 1

(strona internetowa:www. wschowa.pl)

tel.(65) 540 86 00

OGŁASZA I-szy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:

  1. lokal użytkowy położony w budynku nr 5 przy ul.Ratuszowej we Wschowie  o powierzchni użytkowej 48,07 m2 ;usytuowany na parterze budynku, złożony z zaplecza, wc, brak pomieszczeń przynależnych, lokal zbywany z udziałem: 4807/21447 części w nieruchomości wspólnej, budynek usytuowany na działce o numerze ewidencyjnym 2225/6 o powierzchni 258 m2 , objęty księgą wieczystą ZG1W/0016349/5;

   zgodnie z zapisami m.p.z.p. zatwierdzonego uchwałą Nr XX/166/08 z 14.02.2008r. Rady Miejskiej we    Wschowie-budynek położony na terenach oznaczonych symbolem „A-46 MN,U”-tereny zabudowy     mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej;

cena wywoławcza w I-szym przetargu ustnym nieograniczonym:

105.000,00 zł + VAT (zwolniony);

 

  1. lokal użytkowy położony w budynku mieszkalno-użytkowym nr 25 przy ul. Niepodległości we Wschowie o powierzchni 49,40 m2, usytuowany na parterze budynku, złożony z 1 sali sprzedaży,zaplecza,wc wspólne w korytarzu; do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie, lokal zbywany z udziałem: 4940/14020 części w nieruchomości wspólnej, nieruchomość usytuowana na działce o numerze ewidencyjnym 979/7 o powierzchni 179 m2 , objęta księgą wieczystą ZG1W/00008111/9;

 

       zgodnie z zapisami m.p.z.p. zatwierdzonego uchwałą Nr XX//166/08 z 14.02.2008r. Rady Miejskiej we Wschowie-budynek położny na terenach oznaczonych symbolemB-19 MW,U”- tereny zabudowymieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej;

 

cena wywoławcza w I-szym przetargu ustnym nieograniczonym: 95.000,00 zł + VAT (zwolniony);

 

3. lokal użytkowy położony w budynku mieszkalnym nr 2 przy ul.Kościelnej we Wschowie o powierzchni 25,19 m2, usytuowany na półpiętrze budynku, złożony z 1 pomieszczenia o wysokości 1,90 m, brak pomieszczeń przynależnych, lokalzbywany z udziałem:2519/39512 części w nieruchomości wspólnej, nieruchomośćusytuowana na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1442/9 o powierzchni 218 m2, objęta księgą wieczystą ZG1W/00007048/9;

 

-zgodnie z zapisami m.p.z.p. zatwierdzonego uchwałą Nr XX//166/08 z 14.02.2008r. Rady Miejskiej we Wschowie-budynek położny na terenach oznaczonych symbolemA-40 MW,U”- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej , usługi centrotwórcze

cena wywoławcza w I-szym przetargu ustnym nieograniczonym:

15.000,00 zł + VAT (zwolniony);

 

-budynek wpisany do rejestru zabytków Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerem 784/1693A-zatem od wylicytowanej ceny wywoławczej zostanie udzielona 50% bonifikata;

 

4. nieruchomość zabudowana położona przy ul.Strażackiej 1 ( w podwórzu) we Wschowie, budynek gospodarczy murowany z cegły, dwukondygnacyjny,niepodpiwniczony,dach płaski,kryty papą, stolarka okienna i drzwiowa zniszczona, budynek do rozbiórki usytuowany na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1000/11 o powierzchni 0,0114 ha,objęta księga wieczystą ZG1W/00003669/0;

 

-zgodnie z zapisami m.p.z.p. zatwierdzonego uchwałą Nr XX//166/08 z 14.02.2008r. Rady Miejskiej we Wschowie-budynek położny na terenach oznaczonych symbolemB-54 MU”- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ,jednorodzinnej, usługi centrotwórcze;

cena wywoławcza w I-szym przetargu ustnym nieograniczonym:

7.000,00 zł + VAT (zwolniony).

 

Miejsce i termin I-szego przetargu: 18 maja 2015 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1.

 

Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów (wg zapisów w księdze wieczystej), nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym. Podstawą ustalenia wartościnieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu.

 

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości brutto ( pomniejszonao wpłacone wadium)winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta: 28 8669 0001 2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej.

W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego, cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie.

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Wadium:w wysokości 10% ceny wywoławczej wpłacone w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta:33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 najpóźniej do dnia 13 maja 2015 rokuwłącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Przed otwarciem przetargu  jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowódwniesienia wadium, dowód tożsamości, osoby prawne ksero aktualnego wypisu z rejestru, zgodęwspółmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osobypozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomośćbędzie nabywana z majątku odrębnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargulub zakończenia wynikiem negatywnym.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcązostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia dozawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargumoże odstąpić od zawarcia umowy,a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

 

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra   Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod adresem:www. wschowa .pl.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Burmistrz

 

Miasta i Gminy Wschowa

 

 

 

Danuta Patalas

 

 

 

Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Gminy, Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, pokój nr 24 II piętro, telefon: (65) 540 86 47, w poniedziałki od 7.00 do 16.00, wtorki, środy i czwartki od 7.00 do 15.00, piątki od 7.00 do 14.00, sposób zagospodarowania -Zespół ds. Planowania Przestrzennego (pokój 25).

 Data publikacji: 2015-04-21 14:02:40 (698 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-04-23 08:22:27 aktualizacja ogłoszenia Marzanna Gałecka

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa