Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o I-szym przetargu na zbycie działek (teren wiejski)

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

67-400 Wschowa,ul. Rynek 1

(strona internetowa:www. wschowa.pl)

tel.(65) 540 86 00

OGŁASZA I-szy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:

  1. Działka gruntu niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 339 o powierzchni 0,2500 ha położona w Osowej Sieni, objęta księgą wieczystą ZG1W/00005318/9;kształt działki-prostokątny, usytuowana jest przy drodze asfaltowej w kierunku do Zbarzewa, w drodze znajdują się media:energia i woda;

cena wywoławcza w I-szym przetargu ustnym nieograniczonym: 45.000,00zł + VAT (zwolniony);

2. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym działki 69/1o powierzchni 0,1700 ha położona w Wygnańczycach, objęta księgą wieczystą ZG1W/00003342/2; kształt działki-nieregularny, zbliżony do prostokąta, dojazd drogą asfaltową, w której znajdują się media:energia i woda;

cena wywoławcza w I-szym przetargu ustnym nieograniczonym: 30.000,00

zł+VAT (zwolniony);

 

3. Działka gruntu niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 77 o powierzchni 0,5600 ha położona w Łysinach, objęta księgą wieczystą ZG1W/00021761/7;kształt działki-nieregularny-wielobok,dojazd drogą utwardzoną kamieniem polnym, w której znajdują media:energia i woda;

 

cena wywoławcza w I-szym przetargu ustnym nieograniczonym: 60.000,00zł+VAT (zwolniony).

 

4.Działka gruntu niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 155/2o powierzchni 0,3513 ha położona w Łysinach, objęta księgą wieczystąZG1W/00021883/8;kształt działki-nieregularny-wielobok,dojazd drogą utwardzoną kamieniem polnym,w której znajdują się media: energia, woda;

cena wywoławcza w I-szym przetargu ustnym nieograniczonym:41.000,00 zł+VAT(zwolniony);

 

-działki wymienione w pkt.1-4 są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów, Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni;

-nabywca przejmuje działki w stanie istniejącym;

-brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; wg zmiany do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa-w/w działki położone są na terenach oznaczonych symbolem „MP”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zagrodową oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową;

-w przypadku zabudowy konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Miejsce i termin I-szego przetargu: 19 maja 2015 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1.

Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów (wg zapisów w księdze wieczystej).Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowanaw przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości ( pomniejszonao wpłacone wadium) winnawpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczywe Wschowie, numer konta: 28 8669 0001 2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisaniaumowy notarialnej.

W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego, cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie.

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden

z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium: 10% ceny wywoławczej wpłacone w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta:33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 najpóźniej do dnia 14 maja 2015 rokuwłącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Przed otwarciem przetargu  jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowejdowódwniesienia wadium, dowód tożsamości, osoby prawne ksero aktualnego wypisu z rejestru,zgodęwspółmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości  (osobypozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomośćbędzie nabywana z majątku odrębnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.

-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia dozawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargumoże odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod adresem:www. wschowa.bip.pl.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Wschowa

 

Danuta Patalas

 

 

 

Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Gminy-Zespół ds.Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, pokój nr 24 II piętro, telefon:(65) 540 86 47, w poniedziałki od 7.00 do 16.00, wtorki, środy i czwartki od 7.00 do 15.00, piątki od 7.00 do 14.00, sposób zagospodarowania -Zespół ds. Planowania Przestrzennego (pokój 25).

 Data publikacji: 2015-04-23 08:22:38 (768 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa