Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż lokalu użytkowego

Wschowa, 10.04.2015r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

67-400 Wschowa,ul. Rynek 1

(strona internetowa:www. wschowa.pl)

tel.(065) 540 86 00

OGŁASZA ROKOWANIA

(po dwóch przetargach negatywnych)

Na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność gminy:

  • lokal użytkowy o powierzchni 22,15 m2 położony przy ul.Niepodległości 15 we Wschowie; usytuowany na parterze budynku (wejście z korytarza), złożony z 1 pomieszczenia , wc wspólne w korytarzu, brak pomieszczeń przynależnych, instalacje: elektryczna, brak ogrzewania, lokal do remontu;lokal zbywany w udziale: 2215/31865 części w nieruchomości wspólnej;

  • zgodnie z zapisami m.p.z.p.-budynek położony na terenie oznaczonym symbolem „B23MW,U”-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługi centrotwórcze;

  • budynek wpisany jest do rejestru zabytków Lubuskiego Wojewódzkiego Knserwatora zabytków pod numerem 802/1741A-zatem wylicytowana cena zostanie obniżona o 50%;

  • możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikami Zespołu ds.Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości, tel.(65) 540 86 19, tel.(65) 540 86 20, tel.65) 540 86 47;

  • cena wywoławcza do rokowań: 20.000,00 zł+VAT (zwolniony);

-przetargi ustne nieograniczone na w/w lokal odbyły się: 03 września 2014r. i 11 marca 2015r.;

-nabywca przejmuje lokal w stanie istniejącym;

Obciążenia wyżej wymienionej nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i ciężarów.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta osobiście lub przesłać pocztą do dnia:15 maja 2015r. włącznie na adres urzędu: Urząd Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa. Na kopercie dopisać:”Rokowania” -lokal użytkowy”.”Nie otwierać.”

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)imię,nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2)datę sporządzenia zgłoszenia;

3)oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4)proponowaną cenę (nie niższą niż ustalona cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Część jawna rokowań (w obecności uczestników) odbędzie się w dniu: 20 maja2015r.o godz.10.00w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1.

Część ustna rokowań (dla uczestników zakwalifikowanych do tej części) odbędzie się w tym samym dniu ,tj. 20 maja 2015r. o godz.10.30 również w sali posiedzeń UMiG Wschowa.Ustną część rokowań przeprowadza się osobno z każdą z zakwalifikowanych osób.

Zaliczka w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto winna zostać wpłacona

w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta:33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 najpóźniej do 15 maja 2015 roku włącznie.

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom rokowań,zaliczka zostanie zwrócona na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia rokowań lub ich zakończenia wynikiem negatywnym.Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości uzyskana w rokowaniach.

Uzyskana cena sprzedaży nieruchomości ( pomniejszona o wpłaconą zaliczkę) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta: 28 8669 0001 2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej. W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego, cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie.

-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w rokowaniach nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu rokowań ponosi nabywca.

Do rokowań mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. W przypadku gdy  uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod adresem:www. wschowa.bip. pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz

Miasta i Gminy

 

Danuta Patalas

 

Informacji o rokowaniach udziela Wydział Gospodarki Gminy-Zespół ds.Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon: (65) 540 86 47,w poniedziałek od 700 do 1600, od wtorku do czwartku od 700 do 1500, w piątek od 700 do 1400 ( odnośnie sposobu zagospodarowania -informacje w Zespole ds. Planowania Przestrzennego - pokój 25).Data publikacji: 2015-04-23 08:38:29 (757 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa