Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości

 

Wschowa, 17.09.2015r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa podaje do publicznej wiadomości wyciąg

z ogłoszenia o II-gim przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości gminnych

 

1)Lokalizacja: 2 nieruchomości gruntowe położone we Wschowie:

 

a)działka gruntu niezabudowana numer 641/7 o powierzchni 0,1321 ha,zapisana w księdze wieczystej ZG1W/00008178/6 położona przy ul.17 Pułku Ułanów;

-działka ma kształt prostokąta; jest dobry dostęp do drogi publicznej,w której znajdują się media;-działka 641/7 zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie  oznaczonym symbolem” G-40-MN”-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

 

b)działka gruntu niezabudowana numer 2131 o powierzchni 0,3270 ha, zapisana w księdze wieczystej ZG1W/00006230/5 położona w rejonie ul.Nowopolnej (przy drodze gminnej łączącej ul.Nowopolną z drogą krajową nr 12);

-działka ma kształt prostokąta; dobry dostęp do drogi publicznej,w której znajdują się media;-działka 2131 zgodnie ze zmianą do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenach oznaczonych symbolem „1 P,U”-teren przeznaczony pod lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, lokalizację usług, zakaz budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

641/7

 

   2131

1321


  
  

3270

ZG1W/00008178/6


      

ZG1W/00006230/5

70.000,00 zł+23%VAT


   109.000,00 zł+23%VAT

 

8.610,00 zł

 

 

13.407,00 zł

 

 

 

2)Lokalizacja: 2 nieruchomości gruntowe położone w Tylewicach:

 

-działki mają kształt prostokąta; dobry (działka 130) i dość dobry dostęp (działka 70/3 ma dostęp pośredni) do drogi publicznej,w której znajdują się media: energia, woda; -działka 130 była wykorzystywana jako remiza strażacka, na działce są 2 budynki gospodarcze

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

130

 

 

   70/3

2900   

 

 

1000

ZG1W/00021926/2

 

   ZG1W/00021935/8

40.000,00 zł+VAT(zwolniony)

   21.000,00 zł+VAT (zwolniony)

 

4.000,00 zł

 


   2.100,00 zł

 

 

3)Lokalizacja:3 nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Wygnańczycach:

-działki w kształcie zbliżonym do prostokąta, dojazd drogą polną - w rejonie lokalizacji działek – sieci: energetyczna i wodociągowa

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

141/1

 

 

141/2

 

141/3

3048

 

 

3006

 

3035

ZG1W/00021277/7

 

 

ZG1W/00021277/7

 

ZG1W/00021277/7

53.000,00 zł+

VAT(zwolniony)

53.000,00 zł+

VAT (zwolniony)

53.000,00 zł+

VAT (zwolniony)

5.300,00 zł

 

 

5.300,00 zł

 

 

5.300,00 zł

4)Lokalizacja:1 nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Siedlnicy (przysiółek Czerlejewo):

-kształt działki-trapezowy, dojazd drogą utwardzoną, w której znajdują się media: energia, woda

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium brutto

1019

3206

ZG1W/00006963/2

 

49.000,00 zł+

VAT (zwolniony)

 

4.900,00 zł

 

5)Lokalizacja:1 nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Łysinach:

-kształt nieruchomości-nieregularny, teren nierówny, wymagający niwelacji,dojazd drogą gruntową utwardzoną kamieniem polnym, w której znajdują się media:energia, woda

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium brutto

83/2

84

5800

2800

8600

ZG1W/00003606/1

ZG1W/00022027/7

 

70.000,00 zł+

VAT (zwolniony)

 

7.000,00 zł

 

 

6)Lokalizacja:1 nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kandlewie

-kształt działki zbliżony do prostokąta, na działce mogą znajdować się fragmenty murów po wyburzonym budynku,działka położona przy drodze polnej, rejon lokalizacji-nie uzbrojony

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium brutto

54/4

6300

ZG1W/00017659/8

 

55.000,00 zł+

VAT (zwolniony)

 

5.500,00 zł

 

-nabywca przejmuje działki w stanie istniejącym, dla miejscowości wiejskich nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z zapisami w Studium-w/w nieruchomości położone są na terenie oznaczynym symbolem: „MP”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zagrodową oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową;

-w celu zabudowy działek położonych na terenach wiejskich należy wystapić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na terenie miasta -obowiązują zapisy w planie miejscowym

-pierwszy przetarg na w/w nieruchomości odbył się w dniach: 27 lipca, 02 września i 11 września 2015r.;

-działki są zbywane wg stanu z ewidencji gruntów, Gmina może wskazać granice dla nabywcy działek ustalonych w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni.

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu: 27 października 2015r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto najpóźniej do dnia 22 października 2015r. włącznie na konto w BS Wschowa, numer: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).

Koszty notarialne związane z przedmiotem przetargu ponosi nabywca.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej www.wschowa.pl Informację o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gminy-Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości pokój nr 24, II piętro,tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania – Zespół ds. Planowania Przestrzennego-pokój nr 25).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

 

Danuta Patalas

 Data publikacji: 2015-09-24 11:51:42 (1140 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa