Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

67-400 Wschowa,ul. Rynek 1

(strona internetowa:www. wschowa.pl)

tel.(065) 540 86 00

 

OGŁASZA ROKOWANIA

(po dwóch przetargach negatywnych przeprowadzonych w dniach:02 września i 27 października 2015 roku)

 

Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:

I.Lokalizacja: 1 działka gruntu niezabudowana położona we Wschowie-przy ul.17 Pułku Ułanów:

  • działka gruntu niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 641/7 o powierzchni 0,1321 ha, objęta księgą wieczystą ZG1W/00008178/6;

  • kształt działki -prostokątny, dobry dostęp do drogi publicznej-ul.17 Pułku Ułanów, w której znajdują się wszystkie media;zgodnie z zapisami zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; działka położona na terenach oznaczonych symbolem 62-MN/U-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej lub jednorodzinnej z usługami;

cena wywoławcza do rokowań: 49.000,00 zł+23%VAT=60.270,00 zł (brutto).

II.Lokalizacja: 1 (jedna) nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Tylewicach:

oznaczona numerem ewidencyjnym 130 o powierzchni 0,2900 ha, objęta księgą wieczystą ZG1W/00021926/2;

cena wywoławcza do rokowań: 35.000,00 zł+VAT (zwolniony);

-kształt działki-zbliżony do prostokąta, usytuowana jest przy drodze asfaltowej, w drodze znajdują się sieci:energetyczna, wodociągowa, telefoniczna, nieruchomość zabudowana dwoma budynkami gospodarczymi byłej remizy strażackiej o powierzchni zabudowy:30 m2 i 6 m2 (budynki parterowe, niepodpiwniczone, murowane, większy z nich pokryty dachówką, obydwa budynki do remontu).

III.Lokalizacja - trzy (3) nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Wygnańczycach;

a) działka gruntu niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 141/1 o powierzchni 0,3048 ha objęta księgą wieczystą ZG1W/00021277/7;

cena wywoławcza do rokowań: 40.000,00 zł+VAT (zwolniony);

 

b)działka gruntu niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 141/2o powierzchni0,3006 ha, objęta księgą wieczystą ZG1W/00021277/7;

cena wywoławcza do rokowań: 40.000,00 zł+VAT (zwolniony);

 

c)działka gruntu niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 141/3 o powierzchni 0,3035 ha, objęta księga wieczystą ZG1W/00021277/7;

cena wywoławcza do rokowań: 40.000,00 zł+VAT (zwolniony);

 

-kształt w/w działek-zbliżony do prostokąta, położone przy drodze polnej,otoczenie stanowią nieruchomości zabudowane jednorodzinne i nieruchomości niezabudowane, w pobliżu-las, dostępność komunikacyjna-średnia, rejon lokalizacji wyposażony w sieci:energetyczną, wodociągową.

IV.Lokalizacja-1 (jedna) działka gruntu niezabudowana w Siedlnicy (przysiółek Czerlejewo):

-działka gruntu niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 1019 o powierzchni 0,3206 ha, objęta księga wieczystą ZG1W/00006963/2;

cena wywoławcza do rokowań: 35.000,00 zł+VAT (zwolniony);

-kształt działki-trapezowy, dojazd drogą utwardzoną, w której znajdują się media:energia, woda.

V.Lokalizacja-1 (jedna) działka gruntu niezabudowana położona w Kandlewie:

-działka gruntu numer 54/4 o powierzchni 0,6300 ha, objęta księgą wieczystą ZG1W/00017659/8;

cena wywoławcza do rokowań: 50.000,00 zł+VAT (zwolniony);

-kształt działki zbliżony do prostokąta, na działce mogą znajdować się fragmenty murów po wyburzonych budynkach , działka położona przy drodze polnej, rejon lokalizacji działki nie uzbrojony.

VI.Lokalizacja-1 (jedna) nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Łysinach:

-łączna powierzchnia 0,8600 ha, złożona z działki numer 83/2 o powierzchni 0,5800 ha, objętej księgą wieczystą ZG1W/00003606/1 i numer 84 o powierzchni 0,2800 ha, objętej księgą wieczystą ZG1W/00022027/7;

-kształt nieruchomości nieregularny, teren nierówny, wymagający niwelacji , dojazd drogą gruntową (kamień polny), w której znajduje się sieć energetyczna i wodociągowa, dostępność komunkacyjna-średnia, otoczenie stanowią nieruchomości zabudowane i niezabudowane,

cena wywoławcza do rokowań: 50.000,00 zł+VAT (zwolniony);

-przetargi ustne nieograniczone na w/w działki odbyły się: 02 września i 27 października 2015r.;

-nieruchomości gruntowe niezabudowane są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów, Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice;

-nabywca przejmuje działki w stanie istniejącym.

Dla nieruchomości położonych na terenach wiejskich ustala się, co następuje:

-brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; wg zmiany do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa-w/w działki położone są na terenach oznaczonych symbolem „MP”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zagrodową oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową;

-przed przystąpieniem do zabudowy konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta osobiście lub przesłać pocztą do dnia: 31 grudnia 2015r.na adres urzędu: Urząd Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa. Na kopercie dopisać:”Rokowania” -nieruchomość:(wpisać numer działki), Nie otwierać.”

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)imię,nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2)datę sporządzenia zgłoszenia;

3)oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4)proponowaną cenę (nie niższą niż ustalona cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

 

Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Część jawna rokowań (w obecności uczestników) odbędzie się w dniu: 11stycznia2016r.o godz.10.00w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1.

Część ustna rokowań (dla uczestników zakwalifikowanych do tej części) odbędzie się w tym samym dniu ,tj. 11 stycznia 2016r. o godz.10.30 również w sali posiedzeń UM i G Wschowa.Ustną część rokowań przeprowadza się osobno z każdą z zakwalifikowanych osób.

Zaliczka w wysokości 10% ceny wywoławczej (w tym 23% VAT) winna zostać wpłacona w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta:33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 najpóźniej do 11 stycznia 2016 roku włącznie.

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom rokowań,zaliczka zostanie zwrócona na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia rokowań lub ich zakończenia wynikiem negatywnym.Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości uzyskana w rokowaniach.

Uzyskana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT, a pomniejszona o wpłaconą zaliczkę) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta: 28 8669 0001 2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej. W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego, cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie.

-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w rokowaniach nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu rokowań ponosi nabywca.

Do rokowań mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod adresem:www. wschowa.bip. pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

                                                                                                                                             Zastępca Burmistrza

                                                                                                                                                        Miasta i Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                  Miłosz Czopek

 

Informacji o rokowaniach udziela Zespół Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon: (65) 540 86 47,w poniedziałek od 700 do 1600, od wtorku do czwartku od 700 do 1500, w piątek od 700 do 1400 ( odnośnie sposobu zagospodarowania -informacje w Zespole Planowania Przestrzennego - pokój 23).

 Data publikacji: 2015-12-02 12:44:41 (1132 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa