Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o I-szym przetargu -termin:31 maja 2016r.

 

Wschowa, 19.04.2016r.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

 

podaje do publicznej wiadomości wyciąg

 

z ogłoszenia o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym

 

na sprzedaż nieruchomości gminnych

 

 

 

1)Lokalizacja: 2 działki gruntu położone w Łysinach:

 

-brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

 

-wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

 

lub zagrodową z dopuszczeniem funkcji usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową-celem zabudowy:

 

konieczne jest wystąpienie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

 

-działki w kształcie wieloboku; mają dostęp do drogi publicznej utwardzonej kamieniem polnym;

 

-działki leżą w terenie uzbrojonym w sieć: energetyczną i wodociągową;

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

77

 

155/2

5600

 

3513

ZG1W/00021761/7

 

ZG1W/00021883/8

60.000 zł+VAT(zw.)

 

41.000 zł+VAT(zw.)

6.000,00 zł

 

4.100,00 zł

 

 

 

2)Lokalizacja: 4 działki gruntu położone przy ul.Obrońców Warszawy we Wschowie:

 

-przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,mieszkaniową wielorodzinną, usługi; teren zabudowy

 

mieszkaniowej z usługami;

 

-dla działek:1701/1 i 1701/2- oznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:”J-1-MN,U”

 

-dla działek:1711/2 i 1711/4-oznaczenie zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 

MU/1”

 

-kształt działek – prostokątny, dojazd drogą gruntową -wjazd z ulicy Obrońców Warszawy, w której znajdują się

 

wszystkie media;

 

-uwaga: działki:1711/2 i 1711/4 przecina kolektor kanalizacji deszczowej

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

1701/1

 

1701/2

 

1711/2

 

1711/4

1308

 

1230

 

939

 

1073

ZG1W/00003031/9

 

ZG1W/00003031/9

 

ZG1W/00003251/7

 

ZG1W/00003251/7

60.000 zł+23%VAT

 

57.000 zł+23%VAT

 

50.000 zł+23%VAT

 

55.000 zł+23%VAT

7.380,00 zł

 

7.011,00 zł

 

6.150,00 zł

 

6.765,00 zł

 

 

 

3)Lokalizacja:1 działka gruntu położona w rejonie ul.Zacisze we Wschowie:

 

-przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; (teren w miejscowym planie zagospodarowania

 

przestrzennego oznaczony symbolem:”D-42-MN”)

 

-kształt działki- prostokąt, dojazd drogą gruntową z ulicy Zacisze lub od ul.Starowiejskiej, w których znajdują

 

się media: energia elektryczna, woda, kanalizacja

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium brutto

433/2

1120

ZG1W/00005831/1

 

 

55.000 zł+23%VAT

6.765,00 zł

 

 

4)Lokalizacja:1 działka gruntu położona w Wygnańczycach:

 

-brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

 

-zgodnie z zapisami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - przeznaczona pod zabudowę

 

mieszkaniową jednorodzinną lub zagrodową z dopuszczeniem funkcji usług i produkcji nie kolidujących z funkcją

 

mieszkaniową-celem zabudowy- konieczne jest wystąpienie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

 

i zagospodarowania terenu;

 

-kształt działki nieregularny, dojazd do działki drogą asfaltową, która jest własnością województwa lubuskiego,

 

a w której znajdują się media:woda, energia elektryczna,

 

Numer ewidencyjny

działki

 

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

162/2

6900

ZG1W/00021809/6

75.000zł+VAT (zw.)

7.500,00 zł

 

 

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu: 31 maja 2016r.o godz.10.00w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

 

Nabywcy przejmują działki w stanie istniejącym, działki są zbywane wg danych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto najpóźniej do dnia 25 maja 2016r. włącznie na konto w BS Wschowa, numer:33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).

 

Koszty notarialne związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

 

Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej www.wschowa.pl Informację o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gminy-Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości pokój nr 24, II piętro,tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania – Zespół ds. Planowania Przestrzennego-pokój nr 25, tel. 65 540 86 34).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

 

                                                                                                                                                                                 Miłosz Czopek

 


Mapa Łysiny - dz. 77 i 155/2
Rozmiar: 354.05 KB
Data publikacji: 2016-04-27 13:56:07
Ilość pobrań: 150
Mapa Wschowa, rejon ul. Zacisze - dz. 433/2
Rozmiar: 86.06 KB
Data publikacji: 2016-04-27 14:00:18
Ilość pobrań: 190
Mapa Wygnańczyce - dz. 162/2
Rozmiar: 99.72 KB
Data publikacji: 2016-04-27 14:00:57
Ilość pobrań: 147
Mapa Obrońców Warszawy dz. 1711-2 i 1711-4
Rozmiar: 60.29 KB
Data publikacji: 2016-04-27 15:51:32
Ilość pobrań: 165
Mapa Obrońców Warszawy dz. 1701-1 i 1701-2
Rozmiar: 49.87 KB
Data publikacji: 2016-04-27 15:52:29
Ilość pobrań: 155

Data publikacji: 2016-04-27 08:58:13 (1084 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2016-04-27 13:56:07 Dodano załącznik: (mapa_Łysiny_-_dz[5682x1].docx) Katarzyna Lorych
2016-04-27 13:59:03 Dodano załącznik: Mapa Wschowa, ul. Obrońców Warszawy - dz. 1701/2 i 1701/1 (mapa_Obrońc Katarzyna Lorych
2016-04-27 13:59:39 Dodano załącznik: Mapa Wschowa, ul. Obrońców Warszawy - dz. 1711/2 i 1711/4 (mapa_Obrońc Katarzyna Lorych
2016-04-27 14:00:18 Dodano załącznik: Mapa Wschowa, rejon ul. Zacisze - dz. 433/2 (mapa_rejon_Zacisza_dz[5682x4].docx) Katarzyna Lorych
2016-04-27 14:00:57 Dodano załącznik: Mapa Wygnańczyce - dz. 162/2 (mapa_Wygnańczyce_dz[5682x5].docx) Katarzyna Lorych
2016-04-27 14:01:38 Usunięto załącznik: Mapa Wschowa, ul. Obrońców Warszawy - dz. 1701/2 i 1701/1 (mapa_Obrońc.docx) Katarzyna Lorych
2016-04-27 14:01:38 Usunięto załącznik: Mapa Wschowa, ul. Obrońców Warszawy - dz. 1711/2 i 1711/4 (mapa_Obrońc.docx) Katarzyna Lorych
2016-04-27 14:02:01 Dodano załącznik: Mapa Wschowa, ul. Obrońców Warszawy - dz. 1701/2 i 1701/1 (mapa_Obrońc Katarzyna Lorych
2016-04-27 14:02:58 Usunięto załącznik: Mapa Wschowa, ul. Obrońców Warszawy - dz. 1701/2 i 1701/1 (mapa_Obrońc.docx) Katarzyna Lorych
2016-04-27 15:51:32 Dodano załącznik: Mapa Obrońców Warszawy dz. 1711-2 i 1711-4 (mapa_Obroncow_Warszawy_dz[5682x4].docx) Damian Poźniak
2016-04-27 15:52:29 Dodano załącznik: Mapa Obrońców Warszawy dz. 1701-1 i 1701-2 (mapa_Obroncow_Warszawy_dz[5682x5].docx) Damian Poźniak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa