Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o I-szym przetargu-termin:04.11.2016r.

 

Wschowa, 25.08.2016r.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

 

O G Ł A S Z A

 

I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

 

 

  • nieruchomości gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej pomiędzy ul.Konradowską/ul.Przemysłową we Wschowie - oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1740/1 o powierzchni 2,0273 ha, objętej księgą wieczystą ZG1W/00004296/1;

  • działka w kształcie prostokąta,płaska, nieogrodzona,dostępność komunikacyjna

    średnia;

  • w rejonie lokalizacji sieci:wodociągowa, energetyczna, gazowa (w ulicy Konradowskiej i w ul.Przemysłowej);

  • zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie Nr XVI/165/16 z dnia 31.03.2016r. ) Miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie związanych-część zachodnia -nieruchomość położona na terenach oznaczonych symbolem „9 P/U”-tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej;

  • przez działkę przebiega kolektor sanitarny (od strony ulicy Przemysłowej), a ponadto działkę przecina napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15kV, dla której przewidziane jest ustanowienie pasa ochronnego

 

 

 

Nieruchomość jest zbywana według wyrysu z mapy ewidencyjnej i wypisu z ewidencji gruntów, sprzedający może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni oraz rodzaju użytków.Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

 

 

 

 

Cena wywoławcza w I-szym przetargu:600.000,00 zł+23%VAT=738.000,00 zł brutto.

 

 

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu:04 listopada 2016r. godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul.Rynek 1.

 

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu

 

w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto, tj.73.800 zł najpóźniej do dnia 31 października 2016r. włącznie na konto w BS Wschowa, numer: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).

 

Koszty notarialne związane z przedmiotem przetargu ponosi nabywca.

 

Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1 we Wschowie, na stronie internetowej www.wschowa.pl Informację o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gminy - Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości pokój nr 24, II piętro ratusza,tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania – Zespół ds. Planowania Przestrzennego-pokój nr 25, tel.65 540 86 34).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                                                                                            Wschowa

 

 

 

Danuta Patalas

 Data publikacji: 2016-08-29 15:43:35 (825 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa