Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Wyciąg z ogłoszenia o I-szym przetargu ustnym-termin przetargu:16 grudnia 2016r.

 

Wschowa, 11.10.2016r.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

 

podaje do publicznej wiadomości wyciąg

 

z ogłoszenia o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym

 

na sprzedaż nieruchomości gminnych

 

 

 

Lokalizacja: 5 działek gruntu niezabudowanych położonych pomiędzy Aleją PCK

 

a ul.Towarową we Wschowie, gm.Wschowa, woj.lubuskie:

 

-kształt działek - prostokątny;

 

-uzbrojenie: Aleja PCK: woda, energia, kanalizacja deszczowa , kanalizacja sanitarna, gaz, telefon;

 

-uzbrojenie: ul.Towarowa: woda, energia, kanalizacja deszczowa , kanalizacja sanitarna, gaz;

 

-działka numer: 2214 - ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej - Aleja PCK;

 

-działki:1907/1, 1913/2, 1914 i 1915/1-mają dostęp pośredni do drogi publicznej poprzez drogi gruntowe gminne;

 

-działkę numer: 2214 przecina linia energetyczna średniego napięcia: 15kV- powierzchnia, która nie może zostać

 

zabudowana - w związku z przechodzącą siecią wraz z pasem ochronnym wynosi ok. 40% ogólnej powierzchni

 

nieruchomości;

 

-przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym symbolem : ”7P/U” - teren obiektów produkcyjnych,

 

składów i magazynów i zabudowy usługowej lub zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

 

lub zabudowyusługowej - zgodnie ze zmianą miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego

 

zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVIII/425/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30.12.2013r.z (opublikowano

 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 28 stycznia 2014r., poz.226)

 

 

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

2214

 

 

 

1907/1

 

 

 

1913/2

 

 

 

 

 

1914

 

 

 

 

1915/1

 

 

 

4.892

 

 

 

13.719

 

 

 

5.349

 

 

 

 

 

4.506

 

 

 

 

857

 

 

ZG1W/00002878/1

 

 

 

ZG1W/00002035/0

 

 

 

ZG1W/00006230/5

 

 

 

 

ZG1W/00006230/5

 

 

 

 

ZG1W/00006230/5

 

 

 

 

 

161.000+23%VAT=

198.030 zł brutto

 

 

 

520.000 zł

+23%VAT=

639.600 zł brutto

 

200.000 zł+

23%VAT=

246.000 zł brutto

 

170.000 zł+

23%VAT=

209.100 zł brutto

 

25.000 zł+

23%VAT=

30.750 zł brutto

 

 

 

 

19.803,00 zł

 

 

 

63.960,00 zł

 

 

 

 

24.600,00 zł

 

 

 

 

20.910,00 zł

 

 

 

 

3.075,00 zł

 

 

 

 

 

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu: 16 grudnia 2016r. o godz.10.00wsali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

 

Nabywcy przejmują działki w stanie istniejącym, działki są zbywane wg danych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy nieruchomości ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto najpóźniej do dnia 12 grudnia 2016r. włącznie na konto w BS Wschowa, numer: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).

 

Koszty notarialne związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

 

 

 

Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul.Rynek 1 na stronie internetowej www.wschowa.pl Informację o przetargu można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Gminy-Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości - pokój nr 24, II piętro, tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania – można uzyskać w Zespole ds. Planowania Przestrzennego - pokój nr 25, tel. 65 540 86 34) .

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

 

                                                                                                                                                                Wschowa

 

 

 

                                                                                                                                                                             Miłosz Czopek

 Data publikacji: 2016-10-13 07:41:47 (718 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa