Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Przetarg II na zbycie 2 działek gminnych-termin:07.12.2016r.

 

Wschowa, 26.10.2016r.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

 

O G Ł A S Z A

 

II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

 

 

1. nieruchomości gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej w rejonie ulic:

 

Zacisze-Pusta we Wschowie-oznaczonej numerem ewidencyjnym działki: 394/12 o powierzchni 0,1411 ha, objętej księgą wieczystą ZG1W/00006946/7;

 

  • kształt nieruchomości - zbliżony do prostokąta, nieruchomość płaska, nieogrodzona, dostępność komunikacyjna średnia, w rejonie lokalizacji-sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa;

  • zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych-część zachodnia zatwierdzonej uchwałą Nr XVI/165/16 z dnia 31 marca 2016r. Rady Miejskiej we Wschowie -nieruchomość położona na terenach oznaczonych symbolem:”37-MN,U”-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

 

cena wywoławcza w II-gim przetargu: 70.000,00 zł+23%VAT=86.100,00 zł brutto;

 

 

 

 

 

2. nieruchomości gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej przy

 

ul. Kamiennej we Wschowie-oznaczonej numerem ewidencyjnym działki: 592/2 o

 

powierzchni 0,0640 ha, objętej księgą wieczystą ZG1W/00005831/1;

 

  • kształt nieruchomości -zbliżony do prostokąta, nieogrodzona, dostępność komunikacyjna dobra, rejon lokalizacji wyposażony w sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa;

  • działka porośnięta starymi drzewami i krzewami owocowymi, częściowo uprawiana jako ogród warzywny;

  • zgodnie za zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych część północna zatwierdzonej uchwałą Nr IX/76/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015r.-nieruchomość położona na obszarze oznaczonym symbolem:”74-MN,U”-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

 

cena wywoławcza w II-gim przetargu: 45.000,00 zł+23%VAT=55.350,00 zł brutto.

 

 

 

 

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu: 07 grudnia 2016r. godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto,najpóźniej do dnia 01 grudnia 2016r. włącznie na konto w BS Wschowa, numer: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).

 

Koszty notarialne związane z przedmiotem przetargu ponosi nabywca.

 

Nieruchomości są zbywane według wyrysu z mapy ewidencyjnej i wypisu z ewidencji gruntów, sprzedający może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni oraz rodzaju użytków. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul.Rynek 1 we Wschowie, na stronie internetowej www.wschowa.pl Informację o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gminy - Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości pokój nr 24, II piętro ratusza,tel.65 540 86 47 (szersze informacje odnośnie sposobu zagospodarowania – Zespół ds. Planowania Przestrzennego-pokój nr 25, tel.65 540 86 34).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

 

Wschowa

 

 

 

Miłosz Czopek

 Data publikacji: 2016-10-27 10:30:14 (827 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa