Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

I-szy przetarg ustny ograniczony-termin:15 grudnia 2016r.

 

Wschowa, dnia 14 listopada 2016r.

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

 

O G Ł A S Z A

 

I-szy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wschowa:

 

 

 

-nieruchomość gruntowa zabudowana położona we Wschowie przy ul.Moniuszki 6 złożona z:

 

budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 30,80 m2 i działki gminnej numer 1529/2 o powierzchni 0,0726 ha, księga wieczysta ZG1W/00007083/6;

 

-zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -nieruchomość położona na terenie

 

oznaczonym symbolem „A-114-MN”-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

 

-na działce znajduje się również garaż wybudowany przez właściciela budynku mieszkalnego -ul.Moniuszki

 

nr 6 przylegający do budynku gospodarczego , nie podlegający wycenie i nie podlegający sprzedaży ( konieczny

 

będzie zwrot poniesionych nakładów finansowych na jego budowę dla właściciela).

 

OPIS nieruchomości:

 

-budynek gospodarczy -murowany, jednokondygnacyjny z poddaszem, niepodpiwniczony, dach drewniany

 

kryty papą, ściany częściowo popękane,stolarka drzwiowa i okienna -do wymiany;

 

budynek do remontu; dostępność komunikacyjna średnia.

 

 

CENA WYWOŁAWCZA w I-szym przetargu: 48.000,00 zł+VAT (zwolniony).

 

Przetarg ogranicza się do współwłaścicieli nieruchomości sąsiednich usytuowanych na działkach: 1529/3, 1531, 1533 i 1528 -z uwagi na to, iż sprzedawana nieruchomość może poprawić warunki zagospodarowania wymienionych nieruchomości zabudowanych, usytuowanych na tych działkach.

 

 

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016r. (czwartek) o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

 

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto: 4.800,00 zł należy wpłacić na konto: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 prowadzone przez BS Wschowa najpóźniej do dnia 12 grudnia 2016r.

 

 

Wyznacza się termin zgłoszenia się osób zainteresowanych nabyciem w/w nieruchomości do dnia 12 grudnia 2016r.Osoby zainteresowane nabyciem winny przedłożyć dokument własności dla nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek:1529/3, 1531, 1533 i 1528 (np.kopia aktu notarialnego, wypis z rejestru gruntów, aktualny odpis księgi wieczystej).

 

 

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wyżej podanej wysokości i w wyżej podanym terminie oraz przedłożenie kserokopii w/w dokumentów w Zespole ds.Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (pokój nr 24, II piętro ratusza).

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, kóry przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.

 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się najpóźniej do godz. 13.00 następnego dnia po zamknięciu,

 

odwołaniu lub unieważnieniu przetargu.

 

O miejscu, terminie zawarcia umowy notarialnej ustalony nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

                                                                                                                                                         Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

 

                                                                                                                                                                                Wschowa

 

                                                                                                                                                                                Miłosz Czopek

 

 

 

Informacji o przetargu udziela Zespół ds.Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, pokój nr 24, II piętro, telefon:65 540 86 47 w poniedziałek od 7.00 do 16.00, od wtorku do czwartku od 7.00 do 15.00, w piątek od 7.00 do 14.00.

 Data publikacji: 2016-11-16 13:29:30 (952 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa