Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

II-gi przetarg ustny nieograniczony-termin 10 maja 2017r.

 

Wschowa, 02.03.2017r.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

 

podaje do publicznej wiadomości wyciąg

 

z ogłoszenia o II-gim przetargu ustnym nieograniczonym

 

na sprzedaż nieruchomości gminnej niezabudowanej

 

 

 

-złożonej z 5-ciu działek gruntu, położonej przy Rondzie Wolsztyńskim-(kierunek:Wolsztyn)

 

w miejscowości Wschowa,gm.Wschowa, woj.lubuskie:

 

-kształt nieruchomości – nieregularny;

 

-dostępność komunikacyjna- dobra;

 

-uzbrojenie: sieć energetyczna, w pobliżu woda (w ulicy Wolsztyńskiej);

 

-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ”1U” - tereny

 

  zabudowy usługowej - zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania

 

  przestrzennego - część zachodnia, zatwierdzonej Uchwałą Nr XVI/165/16 Rady Miejskiej we

 

  Wschowie z dnia 31.03.2016r.;

 

-nieruchomość składa się z następujących działek: 2311/1, 2299/2, 2300/2, 2298/4, 2297/4 o łącznej powierzchni 1,3762 ha; działki objęte są księgami: ZG1W/00022641/7,

 

ZG1W/00006467/5 i ZG1W/00003735/4.

 

Cena wywoławcza do II-giego przetargu ustnego nieograniczonego: 450.000,00 zł + 23%VAT = 553.500,00 zł brutto.

 

DRUGI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się:  10 maja 2017r. o godz.10.00wsali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

 

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.Nieruchomość jest zbywana wg danych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy nieruchomości ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 28 lutego 2017r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto, tj. 55.350,00 zł najpóźniej do dnia 05 maja 2017r. włącznie na konto w BS Wschowa, numer: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).

 

Koszty notarialne związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

 

Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul.Rynek 1 na stronie internetowej www.wschowa.pl Informację o przetargu można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Gminy-Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości - pokój nr 24, II piętro, tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania – można uzyskać w Zespole ds. Planowania Przestrzennego - pokój nr 25,tel. 65 540 86 34) .

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

                                                                                                                                                                     Wschowa

 

                                                                                                                                                                                 Miłosz Czopek

 Data publikacji: 2017-03-06 09:27:52 (836 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa