Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

II-gi przetarg ustny nieograniczony

 

Wschowa, 09.04.2018r.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

 

podaje do publicznej wiadomości wyciąg

 

z ogłoszenia o II-gim przetargu ustnym nieograniczonym

 

na sprzedaż nieruchomości gminnych

 

 

 

1.Lokalizacja:lokal użytkowy (były Klub Seniora) o powierzchni użytkowej 76,20 m2 położony

 

w budynku przy ul. Łaziennej 6 we Wschowie:

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

2225/1

393

ZG1W/00007944/0

50.000,00 zł+

VAT(zw.)

 

5.000,00 zł

 

-przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Miejskiej nr XX/166/08 z 14.02.2008r.):”A-43-MW,U”-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługi centrotwórcze; lokal przeznaczony do remontu, w razie zamiaru zmiany sposobu jego użytkowania - konieczność uzyskania zgód wszystkich organów - w tym uzgodnienie projektu z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (budynek nie jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków);

 

-lokal położony jest na parterze budynku, składa się z 1 pomieszczenia i części sanitarnej, brak pomieszczeń przynależnych, w lokalu są wszystkie media; lokal zbywany jest w udziale:7620/49796 części;

 

dział III i IV księgi wieczystej ZG1W/00007944/0 nie wykazują żadnych wpisów;

 

2.Lokalizacja:nieruchomość gruntowa niezabudowana w rejonie ulicy Nowopolnej we Wschowie:

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

2179/1,

2182/1,

2180/3

 

4130

ZG1W/00006230/5,

ZG1W/00002984/7,

brak

151.000,00 zł+

23%VAT =

185.730,00 zł

 

18.573,00 zł

 

-kształt nieruchomości-zbliżony do prostokąta; nieruchomość ma dostęp do nowowybudowanej drogi gminnej, w której jest pełne uzbrojenie;

 

-nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem „3 P/U” - tereny obiektów produkcyjnych, składów

 

i magazynów z zabudową usługową, lokalizację usług-zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/368/13 z 27.06.2013r-część wschodnia

 

-zakaz budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

 

-dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych służących obsłudze komunikacyjnej obszaru.

 

Działy:III i IV ksiąg wieczystych ZG1W/00006230/5 i ZG1W/00002984/7 nie wykazują żadnych wpisów;

 

UWAGA:-działkę 2180/3 przecina linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV , która wraz z obszarem oddziaływania utrudnia zabudowę.

 

3.Lokalizacja: 2 działki gruntu położone przy ul.Obrońców Warszawy we Wschowie:

 

-przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mieszkaniową wielorodzinną, usługi;kształt działek – prostokątny, dojazd z ulicy Obrońców Warszawy, w której znajdują się wszystkie media, przez działki numery:1711/2 i 1711/4 przebiega sieć kanalizacji deszczowej co utrudnia zabudowę, na działce znajdują się dziko rosnące drzewa

 

Numer ewidencyjny

działki

 

Powierzchnia w m2

 

 

 

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

1711/2

 

 

 

 

 

1711/4

939

 

 

 

 

 

1073

ZG1W/00003251/7

 

 

 

 

ZG1W/00003251/7

 

 

 

 

50.000,00 zł +23%VAT=

61.500,00 zł

51.000,00 zł +23%VAT=

62.730,00 zł

6.150,00 zł

 

 

 

 

 

6.273,00 zł

 

 

 

 

 

 

-przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulic:Moniuszki, Głogowskiej, Konradowskiej i Obrońców Warszawy-(Uchwała Rady Miejskiej nr VII/64/15 z 28.05.2015r.):”MU-1”-tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami,w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych;

 

działy III i IV ZG1W/00003251/7 nie wykazują żadnych wpisów.

 

4.Lokalizacja: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we Wschowie przy ul. Wierzbowej :

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

118/1, 119/1

3433

ZG1W/00008178/6

 

195.000,00 zł+

23%VAT=

239.850,00 zł

23.985,00 zł

 

-kształ działki zbliżony do trapeza, w pobliżu- wszystkie media;-przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej nr IX/76/15 z 25.06.2015r.-część północna):”4 U”-tereny zabudowy usługowej, dopuszcza się lokalizację garaży podziemnych miejsc do przeładunku,pojedynczego lokalu mieszkalnego na działce budowlanej,zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, wolno stojących garaży;

 

działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.

 

Pierwszy przetarg na w/w nieruchomości odbył się 04 grudnia 2017r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

DRUGI przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu: 18 maja 2018r.o godz.10.00w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto najpóźniej do dnia 14 maja 2018r. włącznie na konto w BS Wschowa, numer: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).

 

Koszty notarialne związane z przedmiotem przetargu ponosi nabywca.

 

Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym,Nieruchomości są zbywane wg danych z informacji o działce. Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni.

 

 

Informację o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gminy-Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości pokój nr 24, II piętro,tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania – Zespół ds. Planowania Przestrzennego, pokój nr 25, tel.65 540 86 34 ).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

 

                                                                                                                                                                             Wschowa

 

 

 

                                                                                                                                                                              Miłosz Czopek

 Data publikacji: 2018-04-16 12:06:52 (1597 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa