Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

II-gi przetarg ustny nieograniczony-termin 6 września 2018r.

Wschowa, 25.07.2018r.

 Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa podaje do publicznej wiadomości
 ogłoszenie o II-gim przetargu ustnym nieograniczonym  na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości
położonych na terenie miasta Wschowa:

1.Lokal mieszkalny nr  9 położony na  IV piętrze  w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowej 2a:
o łącznej powierzchni 47,80 m2 składający się z 3 pokoi,  kuchni, łazienki i przedpokoju, do lokalu przynależy  piwnica o powierzchni:  4,00 m2 ,  budynek położony jest na działce geodezyjnej oznaczonej  numerem ewidencyjnym 1006/2  o łącznej powierzchni 0,0412 ha, księga wieczysta dla nieruchomości: ZG1W/00016541/1; lokal zbywany w udziale: 5180/148000 części w nieruchomości wspólnej;
-dział III ZG1W/00016541/1-zawiera wpis, że Zarząd nieruchomością wspólną sprawuje Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., akt notarialny zawierający uchwałę  nr 1/2004 zebrania wspólnoty mieszkaniowej właścicieli nieruchomości z dnia 27.01.2004r., postanowienie w przedmiocie sprostowania błędów powstałych w podczas migrancji księgi wieczystej z 08.12.2010r.;
-w dziale IV ZG1W/00016541/1 wpisano:postanowienie w przedmiocie sprostowania błędów powstałych w podczas migrancji księgi wieczystej z 08.12.2010r.;
-ogrzewanie co. z lokalnej kotłowni, instalacje:wodno-kanalizacyjna, elektryczna i gazowa-zużyte-wszystkie -do wymiany, stolarka okienna i drzwiowa - do wymiany, podłogi drewniane-zużyte,  standard lokalu i stan techniczny oceniono jako średni;
-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” 11MW” - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej -zgodnie ze zmianą miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim  związanych—część zachodnia – (zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/165/16  z 31.03.2016r.);
-cena wywoławcza do II-giego przetargu ustnego nieograniczonego: 50.000,00 zł+VAT (zwolniony).

2.Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem 2358/5 o powierzchni 0,2065 ha położona w rejonie ul. Wolsztyńskiej/ul. Osiedle (w rejonie „Galerii wschowskiej” i „Inter Marche”), zapisana w księdze wieczystej ZG1W/00002945/2:
-dział III i IV księgi ZG1W/00002945/2 nie wykazują żadnych wpisów;
-kształt działki nieregularny, działka płaska, nieogrodzona, niezabudowana, dojazd drogą gruntową gminną, rejon lokalizacji nieuzbrojony ;
-działka nie stanowi gruntów objętych uproszczonych planem urządzenia lasu;
-przez działkę przechodzi sieć wodociągowa, co utrudnia jej przyszłą zabudowę -nowy nabywca zobowiązany będzie do zapewnienia właścicielowi sieci prawa swobodnego do niej dostępu  w sytuacji gdy zaistnieje potrzeba  przeprowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych i modernizacyjnych (ewentualnie ustanowienia na żądanie prawo nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu) lub - w razie kolizji planowanej zabudowy z przebiegiem sieci kanalizacji wodociągowej – jej przebudowa będzie możliwa na koszt inwestora -  w ramach dokonanych uzgodnień z  jej właścicielem (nabywca winien  przebudowany odcinek sieci przekazać właścicielowi lub ustanowić prawo nieodpłatnej i nieograniczonej służebności przesyłu-celem udostępnienia do niej dostępu w razie konieczności przeprowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych i modernizacyjnych);
-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” 12-MN/U” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami -zgodnie ze zmianami miejscowego  planu zagospoda rowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych-część zachodnia  (zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/165/16  z 31.03.2016r.);
-cena wywoławcza do II-giego przetargu ustnego nieograniczonego: 85.000,00 zł+23%VAT=104.550,00 zł brutto.

3.Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem 2341/10 o powierzchni 0,2691 ha położona w rejonie ul. Zacisze (za SP3/Gimn.), zapisana w księdze wieczystej ZG1W/00003580/2:
działy: III i IV ZG1W/00003580/2 nie wykazują żadnych wpisów;
kształt działki zbliżony do prostokąta, działka płaska, nieogrodzona, niezabudowana, dojazd drogą gruntową gminną, rejon  lokalizacji uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną;
-działka nie stanowi gruntów objętych uproszczonych planem urządzenia lasu;
-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” 19-MN/U” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami -zgodnie ze zmianami miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych - część zachodnia  (zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/165/16  z 31.03.2016r.);
przez działkę przechodzi sieć wodociągowa, co utrudnia jej przyszłą zabudowę -nowy nabywca zobowiązany będzie do zapewnienia właścicielowi sieci prawa swobodnego do niej dostępu  w sytuacji gdy zaistnieje potrzeba  przeprowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych i modernizacyjnych (ewentualnie ustanowienia na żądanie prawo nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu) lub - w razie kolizji planowanej zabudowy z przebiegiem sieci kanalizacji wodociągowej – jej przebudowa będzie możliwa na koszt inwestora -  w ramach dokonanych uzgodnień z  jej właścicielem (nabywca winien  przebudowany odcinek sieci przekazać właścicielowi lub ustanowić prawo nieodpłatnej i nieograniczonej służebności przesyłu-celem udostępnienia do niej dostępu w razie konieczności przeprowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych i modernizacyjnych);
-cena wywoławcza do II-giego przetargu ustnego nieograniczonego: 120.000,00 zł+23%VAT=147.600,00 zł brutto.

4.Nieruchomość  gruntowa  niezabudowana  oznaczona  numerem 2341/9 o powierzchni 0,1121 ha położona w rejonie ul. Zacisze (za SP3/Gimn.), zapisana w księdze wieczystej ZG1W/00003580/2:
działy: III i IV ZG1W/00003580/2 nie wykazują żadnych wpisów;
kształt działki zbliżony do prostokąta, działka płaska, nieogrodzona, niezabudowana, dojazd drogą gruntową gminną, rejon lokalizacji uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową;
-działka nie stanowi gruntów objętych uproszczonych planem urządzenia lasu;
-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” 19-MN/U” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami -zgodnie ze zmianami miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych-część zachodnia  (zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/165/16  z 31.03.2016r.);
-cena wywoławcza do II-giego przetargu ustnego nieograniczonego: 63.000,00 zł+23%VAT=77.490,00 zł brutto.

5.Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem 2341/8 o powierzchni 0,1049 ha położona w rejonie ul. Zacisze (za SP3/Gimn.), zapisana w księdze wieczystej ZG1W/00003580/2:
działy: III i IV ZG1W/00003580/2 nie wykazują żadnych wpisów;
kształt działki zbliżony do prostokąta, działka płaska, nieogrodzona, niezabudowana, dojazd drogą gruntową gminną, rejon lokalizacji uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową;
-działka nie stanowi gruntów objętych uproszczonych planem urządzenia lasu;
-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” 19-MN/U” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami -zgodnie ze zmianami miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych-część zachodnia  (zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/165/16  z 31.03.2016r.);
-cena wywoławcza do II-giego przetargu ustnego nieograniczonego: 61.000,00 zł+23%VAT=75.030,00 zł brutto.

6.Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem 2341/7 o powierzchni 0,1189 ha położona w rejonie ul. Zacisze (za SP3/Gimn.), zapisana w księdze wieczystej ZG1W/00003580/2:
działy: III i IV ZG1W/00003580/2 nie wykazują żadnych wpisów;
kształt działki zbliżony do prostokąta, działka płaska, nieogrodzona, niezabudowana, dojazd drogą gruntową gminną, rejon lokalizacji uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową;
-działka nie stanowi gruntów objętych uproszczonych planem urządzenia lasu;
-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” 19-MN/U” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami -zgodnie ze zmianami miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych-część zachodnia  (zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/165/16  z 31.03.2016r.);
-cena wywoławcza do II-giego przetargu ustnego nieograniczonego: 63.500,00 zł+23%VAT=78.105,00 zł brutto.

Nabywca przejmuje nieruchomości  w stanie istniejącym.Gmina może wskazać granice działek dla nabywcy ustalonego w przetargu na swój koszt lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni.
Poprzednie przetargi na zbycie w/w nieruchomości odbyły się:16 maja, 27 czerwca i 16 lipca 2018 roku i zakończyły się wynikiem negatywnym.
Proponowany termin oglądania lokalu przy ul.Ogrodowej 2a/9 w dniach:  20 i 27 sierpnia 2018 r. od godz. 15.30 , kontakt telefoniczny w tej sprawie: 65 540 86 47.
DRUGI  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości  odbędzie się w dniu: 06 września 2018r. o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto, najpóźniej do dnia 01 września 2018r. włącznie  na konto w BS Wschowa, numer: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).
Koszty notarialne związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.
Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa  przy ul. Rynek 1 na stronie internetowej www.wschowa.pl Informację o przetargu można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Gminy-Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości - pokój nr 24, II piętro, tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu  zagospodarowania – można uzyskać w  Zespole ds. Planowania Przestrzennego - pokój nr 25,
tel. 65 540 86 34) – w godzinach pracy Urzędu.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
                                                                                                                                                                                                   Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy    

                                                                                                                                                                                                                  Miłosz Czopek  
Data publikacji: 2018-08-01 12:17:16 (683 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa