Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Rokowania na sprzedaż nieruchomości -termin rokowań:7 września 2018r.

Wschowa, dnia 25.07.2018r.BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 Wschowa,ul. Rynek 1
(strona internetowa:www. wschowa.pl) tel.(65) 540 86 00
OGŁASZA ROKOWANIA
(po dwóch przetargach negatywnych, które odbyły się: 04 grudnia 2017r. i 18 maja 2018 r.)

 

Na sprzedaż  niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:
I.nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we Wschowie pomiędzy ul. Nowopolną a drogą krajową nr 12 oznaczona numerami ewidencyjnymi działek: 2182/1, 2179/1, 2180/3 o łącznej powierzchni 0,4130 ha, księga wieczysta ZG1W/00006230/5, ZG1W/00002984/7;
• zgodnie z zapisami zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych -część wschodnia zatwierdzonej uchwałą nr  XXXIII/368/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 czerwca 2013r. - przedmiotowa działka położona jest  w  jednostce: "3 P/U" – tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z zabudową usługową; (zakaz zabudowy obiektów handlowych powyżej 2000 m2 powierzchni, dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych służących obsłudze komunikacyjnej obszaru;
• dojazd do nieruchomości dobry- drogą gminną, kształt działki-nieregularny, rejon  lokalizacji wyposażony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, prąd  (w pobliżu również sieć gazowa) ;
   -   działkę 2180/3 przecina linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV wraz z obszarem oddziaływania  utrudniające zabudowę;
-cena wywoławcza do rokowań:90.000,00 zł+23%VAT=110.700,00 zł.


II.nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym  działek: 118/1, 119/1 o łącznej powierzchni  0,3433 ha  położona przy ul. Wierzbowej we Wschowie , objęta  księga wieczystą ZG1W/00008178/6;
 -nieruchomość płaska, niezabudowana i nieogrodzona, kształt działki  zbliżony do trapeza;  dostępność  komunikacyjna-dobra;rejon  lokalizacji wyposażony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną , prąd (w pobliżu sieć   gazowa), otoczenie stanowią nieruchomości zabudowane i niezabudowane, a także las komunalny i cmentarz;
• zgodnie z zapisami zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wschowa i terenów   funkcjonalnie z nim związanych -część północna zatwierdzonej uchwałą nr  IX/76/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25.06.2015r. - przedmiotowa działka położona jest  w jednostce: "4 U" – tereny zabudowy usługowej;
-cena wywoławcza do rokowań:180.000,00 zł+23%VAT=221.400,00 zł brutto.


III. działka gruntu niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 1711/2   o powierzchni  0,0939 ha  położona przy ul. Obrońców Warszawy we Wschowie ,   objęta  księga wieczystą ZG1W/00003251/7;

-nieruchomość płaska, niezabudowana i nieogrodzona, kształt działki   -prostokąt;  dostępność komunikacyjna- dobra; dojazd do nieruchomości   drogą gruntową nieutwardzoną, wjazd z ul.Obr.W-wy, w której znajdują się  wszystkie media,  otoczenie stanowią nieruchomości zabudowane;

-zgodnie z  zapisami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulic Moniuszki,  Głogowskiej, Konradowskiej i  Obrońców Warszawy-zatwierdzonej uchwałą  Rady Miejskiej Nr  VII/64/15  z 28.05.2015r.-działka  położona na terenie oznaczonym   symbolem „MU/1”-teren zabudowy   mieszkaniowej   z usługami, w ramach  której dopuszcza się lokalizację  budynków  mieszkalnych   jednorodzinnych,    wielorodzinnych,  mieszkalno-usługowych oraz usługowych;
 -działkę przecina sieć kanalizacji deszczowej, co utrudnia jej sposób zagospodarowania, nabywca w razie  konieczności  może zmienić jej przebieg na własny koszt    za zgodą właściciela sieci;
-cena wywoławcza do rokowań:35.000,00 zł+23%VAT=43.050,00 zł brutto.


IV.działka gruntu niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 1711/4   o powierzchni  0,1073 ha  położona przy ul. Obrońców Warszawy we Wschowie,     objęta  księga wieczystą ZG1W/00003251/7;
  -nieruchomość płaska, niezabudowana i nieogrodzona, kształt działki   -prostokąt;  dostępność komunikacyjna- dobra; dojazd do nieruchomości   drogą gruntową nieutwardzoną, wjazd z ul.Obr.W-wy, w której znajdują się  wszystkie media,  otoczenie stanowią nieruchomości zabudowane;
 -zgodnie z  zapisami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulic Moniuszki,    Głogowskiej, Konradowskiej i  Obrońców Warszawy-zatwierdzonej uchwałą  Rady Miejskiej Nr  VII/64/15    z 28.05.2015r.-działka  położona na terenie  oznaczonym symbolem „MU/1”-  teren zabudowy mieszkaniowej    z usługami, w ramach  której dopuszcza się  lokalizację budynków   mieszkalnych   jednorodzinnych,    wielorodzinnych,  mieszkalno-usługowych oraz usługowych;
       -działkę przecina sieć kanalizacji deszczowej, co utrudnia jej sposób zagospodarowania, nabywca w razie   konieczności  może zmienić jej przebieg na własny koszt za zgodą właściciela sieci;
-cena wywoławcza do rokowań:36.000,00 zł+23%VAT=44.280,00 zł brutto.


Nabywca przejmuje nieruchomości  w stanie istniejącym, Gmina może wskazać granice nieruchomości dla nabywcy ustalonego w przetargu na swój koszt lecz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni.
Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne  od wszelkich długów i ciężarów  według zapisów w księgach wieczystych .
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta osobiście lub przesłać pocztą do dnia:04 września 2018r. na adres urzędu: Urząd Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa. Na kopercie dopisać:
”Rokowania” - nieruchomość:(wpisać: numer działki, adres), Nie otwierać.”
Zgłoszenie powinno zawierać:
1)imię,nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna
   lub inny podmiot;
2)datę sporządzenia zgłoszenia;
3)oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez
   zastrzeżeń;
4)proponowaną cenę (nie niższą niż ustalona cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.
Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
Część jawna rokowań (w obecności uczestników) odbędzie się w dniu:  07 września 2018r.
 o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1.
Część ustna rokowań (dla uczestników zakwalifikowanych do tej części) odbędzie się w tym samym dniu, tj. 07 września 2018r. o godz.10.30 również w sali posiedzeń UM i G Wschowa.
Ustną część rokowań przeprowadza się osobno z każdą z zakwalifikowanych osób.
Zaliczka w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto winna zostać wpłacona w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku  Spółdzielczym Wschowa, numer konta: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018  najpóźniej do 04 września 2018 roku włącznie.
Za datę wniesienia zaliczki  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek  Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania  wygra zalicza się na poczet ceny  nabycia.   Pozostałym uczestnikom rokowań,zaliczka zostanie zwrócona na wskazany przez wpłacającego  rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia  rokowań lub ich zakończenia wynikiem negatywnym.  Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości uzyskana w rokowaniach.
Uzyskana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT, a pomniejszona  o wpłaconą zaliczkę) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy  Wschowa  prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta: 28 8669 0001 2011 0008 7258  0011  przed dniem podpisania umowy notarialnej. W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego, cała wymagana  należność musi znajdować się na w/w koncie.  
 -Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:
Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w rokowaniach   nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.   Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do  zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu rokowań ponosi nabywca.
Jeżeli uczestnik rokowań jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest  przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.
Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod  adresem:www. wschowa.bip. pl.
    Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia rokowań z uzasadnionej przyczyny.
                                                                                                                                                   Zastępca  Burmistrza  Miasta i Gminy
                                                                                                                                                     Wschowa           
                                                                                                                                                     Miłosz Czopek                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                         
Informacji o rokowaniach udziela Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon: (65) 540 86 47,w poniedziałek od 7.00 do 16.00, od wtorku do czwartku od 7.00 do 15.00,  w piątek od 7.00 do 14.00 ( odnośnie sposobu zagospodarowania -informacje można uzyskać w Zespole ds. Planowania Przestrzennego - pokój 25, tel.65 540 86 34).
Data publikacji: 2018-08-01 12:26:33 (698 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa