Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o II-gim przetargu ustnym

                                                                                                  

                                      BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
                                        67-400 Wschowa,ul. Rynek 1
                                 (strona internetowa:www. wschowa.pl,tel.65 540 86 00)
                               OGŁASZA II-gi PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż  niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność gminy położonej we Wschowie:

-nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem handlowo-usługowym oznaczona numerem ewidencyjnym działki 1103/6 o powierzchni 0,0180 ha położona u zbiegu ulic:Daszyńskiego/Zakątek Kamienny, zapisana w księdze wieczystej ZG1W/00006811/2,działy: III i IV ZG1W/00006811/2 nie wykazują żadnych wpisów.
Opis: kształt działki nieregularny, zbliżony do prostokąta, dostępność komunikacyjna dobra, w rejonie lokalizacji –wszystkie media, budynek parterowy prowizoryczny, posadowiony na wylewce betonowej, wykonany z lekkich kształtowników stalowych, obudowa zewnętrzna z płyt PCV, ocieplenie ścian-wełna mineralna, ściany wewnętrzne-deski i płyty pilśniowe , dach drewniany kryty papą, podłogi z płyty wiórowej pokryte gumoleum, okna drewniane-zużyte, drzwi stalowe-zużyte, instalacje-elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, brak ogrzewania, budynek do generalnego remontu lub rozbiórki, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 42,70 m2
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” B-38-MW,U” - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługi centrotwórcze-zgodnie z zapisami miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych -  zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/166/08  z 14.02.2008r..
Cena wywoławcza do II-giego przetargu ustnego nieograniczonego: 76.000,00 zł + 23% VAT = 93.480,00 zł brutto.

Nabywca przejmuje nieruchomość  w stanie istniejącym, Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy  lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni.

DRUGI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości  odbędzie się w dniu:28 września 2018r. o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości 20% ceny wywoławczej brutto, najpóźniej do dnia 24 września 2018r. włącznie na konto w BS Wschowa, numer: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).

Koszty notarialne związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.
Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa  przy ul.Rynek 1 na stronie internetowej www.wschowa.pl Informację o przetargu można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Gminy-Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości - pokój nr 24, II piętro, tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania – można uzyskać w  Zespole ds. Planowania Przestrzennego - pokój nr 25, tel. 65 540 86 34) – w godzinach pracy Urzędu.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

                                                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                                                                                      Wschowa
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                  Danuta Patalas
Data publikacji: 2018-08-29 14:49:48 (640 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa