Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o I-szym przetargu ustnym-termin:26 października 2018r.

                                                                                                                                                                  Wschowa, 21.09.2018r.

                                                Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
                       podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym
                                               na sprzedaż nieruchomości gminnych

1.Lokalizacja: nieruchomość gruntowa zabudowana pawilonem handlowo-usługowym przy ul. Łaziennej 4 we Wschowie:
-numer ewidencyjny działki: 1466, powierzchnia:683 m2,księga wieczysta ZG1W/00002572/6,

-cena wywoławcza brutto: 75.000,00 zł+VAT (zw.)

-wysokość wadium brutto: 7.500,00 zł
-budynek przeznaczony do kapitalnego remontu lub wyburzenia o powierzchni użytkowej ok.90 m2, składający się z: lokalu użytkowego,  kotłowni  i wc, instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, ogrzewanie co.-wszystkie do wymiany, budynek murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach płaski kryty papą;
-dział III i IV księgi wieczystej ZG1W/00002572/6 nie wykazują żadnych wpisów;
-przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Miejskiej nr XX/166/08 z 14.02.2008r.):
”A-45-MW,U”-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługi centrotwórcze.


2.Lokalizacja: lokal użytkowy o powierzchni 41,08 m2  przy ul. Rynek 8 we Wschowie:
-numer ewidencyjny działki, na której usytuowany jest budynek: 1442/13, powierzchnia działki:286 m2 ,księga wieczysta dla budynku: ZG1W/00007241/2,

-cena wywoławcza brutto: 41.000,00 zł+VAT (zw.);

-wysokość wadium brutto: 4.100,00 zł
  
-lokal składa się  z 1 pomieszczenia, wc-użytkowane w korytarzu, brak pomieszczeń przynależnych, instalacje: wodno-kanalizacyjna, stolarka drzwiowa do wymiany, posadzka betonowa, brak ogrzewania, okno-od strony podwórza;
-lokal zbywany w udziale:4108/47218 części w nieruchomości  wspólnej;lokal nie jest przedmiotem zobowiązań i nie jest obciążony;
-nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem „A-40 MW,U” - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej-zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/166/08   z 14.02.2008r.;
-budynek wpisany do  rejestru  zabytków  pod  numerem: L-777/A  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków- od wylicytowanej kwoty zostanie udzielona 50% bonifikata.


3.Lokalizacja: 2 działki gruntu położone przy ul. Akacjowej we Wschowie:
a)numer ewidencyjny działki: 113/5,114/3, powierzchnia: 1611 m2, księga wieczysta: ZG1W/00008178/6;

-cena wywoławcza brutto: 77.500,00 zł+23%VAT=95.325,00 zł;

-wysokość wadium brutto: 9.532,50 zł
                                                              

b)numer ewidencyjny działki: 113/6,114/4, powierzchnia:1325  m2 ,księga wieczysta: ZG1W/00008178/6;

-cena wywoławcza brutto: 70.900,00 zł+23%VAT= 87.207,00 zł brutto;      

-wysokość wadium brutto:  8.720,70 zł;
                                                              
-kształt działek-nieregularny-zbliżony do trapeza, w rejonie lokalizacji-uzbrojenie: wodociąg, kanalizacja, prąd, dojazd drogą gminną-gruntową,
otoczenie stanowią  nieruchomości gruntowe niezabudowane i zabudowane,
-działki nie są obciążone ani  nie są przedmiotem zobowiązań;
-dział  III księgi wieczystej  ZG1W/00008178/6 zawiera wpis ograniczonego prawa rzeczowego-ustanowienie służebności przesyłu, wyłącznie w zakresie działek:115/7 i 101/2 o łącznej powierzchni 0,1331 ha;
-dział IV księgi wieczystej ZG1W/00008178/6 nie zawiera żadnych wpisów;
-przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym symbolem:"42 MN/U"-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.


4.Lokalizacja: nieruchomość gruntowa  zabudowana położona we Wschowie przy ul. Piłsudskiego:
-numer ewidencyjny działki: 579/7, powierzchnia: 101 m2, księga wieczysta: ZG1W/00001967/5,

-cena wywoławcza brutto:12.100,00 zł+VAT (zw.);

-wysokość wadium brutto:1.210,00 zł;
          
-nieruchomość jest zabudowana budynkiem użytkowym,  niepodpiwniczonym, murowanym, w zabudowie półzwartej, składającym się z lokalu użytkowego o powierzchni 14,90 m2 (były magiel), dach -drewniany dwuspadowy, kryty dachówką, opierzenia, rynny, rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, tynki zewnętrzne- cementowo-wapienne, tynki wewnętrzne-wapienne, stolarka drzwiowa i okienna-drewniane-zużyte, drzwi drewniane-zużyte, posadzka betonowa-zużyta, ,stan techniczny-średni, dostępność komunikacyjna- dobra; nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań;-nieruchomość położona na terenach oznaczonym symbolem:"4MW"-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej-zgodnie z zapisami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Wschowa i terenów  funkcjonalnie z nim związanych-część północna, zatwierdzonej uchwałą nr IX/76/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25.06.2015r.


5.Lokalizacja: 2 działki gruntu  niezabudowane położone we Wschowie przy ul. Strażackiej/ul. Solnej:
a)numer ewidencyjny działki: 984/14, powierzchnia: 578 m2, księga wieczysta: ZG1W/00005914/7;

-cena wywoławcza brutto:41.000,00 zł+23%VAT=50.430,00 zł;

-wysokość wadium brutto: 5.043,00 zł
                                                                 
b)numer ewidncyjny działki: 984/11, powierzchnia: 679 m2, księga wieczysta: ZG1W/00005914/7;

-cena wywoławcza brutto:  58.000,00 zł+23%VAT= 71.340,00 zł;

-wysokość wadium brutto: 7.134,00 zł
                                                                
-kształt działek nieregularny-zbliżony do prostokąta, działki były użytkowane dotychczas jako ogrody przydomowe, są porośnięte w części
-drzewami i krzewami owocowymi, rejon lokalizacji działek-uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, dojazd drogą wewnętrzną -asfaltową, otoczenie stanowią  nieruchomości zabudowane mieszkaniowe;
-przez działkę 984/14 przechodzi sieć kanalizacyjna -ks 200, co może utrudnić jej zabudowę, w  razie awarii  nowy nabywca umożliwi  dostęp do niej odpowiednich służb ,  zmiana  przebiegu sieci lub jej przebudowy jest możliwa  na koszt inwestora - wyłącznie: za zgodą i w porozumieniu z właścicielem  sieci (ewentualnie na żądanie właściciela sieci  należy ustanowić prawo nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu);
-zgodnie z zapisami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wolsztyńskiej, Niepodległości, Daszyńskiego, Polnej i Solnej zatwierdzonej uchwałą nr VII/65/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.05.2015r. położone są na terenie oznaczonym symbolem:" MU6"-tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami.
Pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na zbycie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu: 26 października 2018r. o godz.10.00  w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto najpóźniej do dnia 22 października 2018r. włącznie  na konto w BS Wschowa, numer: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).
Koszty notarialne związane z przedmiotem przetargu ponosi nabywca.
Informację o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gminy-Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości pokój nr 24, II piętro,tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania – Zespół ds. Planowania Przestrzennego, pokój nr 25, tel.65 540 86 34 ). W sprawie obejrzenia:lokalu użytkowego i nieruchomości zabudowanych można skontaktować się pod numerem:65 540 86 47.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
                                                                                                                                Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
                                                                                                                                                       Miłosz Czopek Data publikacji: 2018-10-01 11:24:52 (523 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa