Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy o I-szym przetargu ustnym-termin 29 października 2018r.

                                                                                                                                                               Wschowa, 21.09.2018r.

                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
                    podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym
                                                                  na sprzedaż nieruchomości gminnych

1.Lokalizacja: 2 działki gruntu niezabudowane położone w Łysinach:
a)numer ewidencyjny działki: 130/2, powierzchnia: 1200 m2, księga wieczysta: ZG1W/00000117/5,

-cena wywoławcza brutto: 20.000,00 zł+VAT (zw.);

-wysokość wadium brutto: 2.000,00 zł
b)numer ewidencyjny działki: 129/2, powierzchnia: 2700 m2, księga wieczysta: ZG1W/00000117/5,

-cena wywoławcza brutto: 40.000,00 zł+VAT (zw.);

-wysokość wadium brutto: 4.000,00 zł

-kształt działek zbliżony do prostokąta-działki porośnięte trawą i niewielką ilością samosiejek, działki położone są przy drodze asfaltowej, w rejonie lokalizacji: sieć wodociągowa i sieć energetyczna;
-otoczenie stanowią nieruchomości zabudowane i niezabudowane-tereny upraw rolnych;
-w dziale III ZG1W/00000117/5 wpisano ograniczone prawo rzeczowe: służebność przesyłu odpłatna i ustanowiona na czas nieokreślony, ograniczona do pasa szerokości jednego metra (po 50 cm) w obie strony osi linii);
-dział IV ZG1W/00000117/5 nie zawiera wpisów;
-dla miejscowości Łysiny brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,wg zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa zatwierdzonej uchwałą Nr XXXV/392/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26.09.2013r.:
-działka 130/2 położona jest an terenach oznaczonych symbolem:”US”-tereny z przewagą usług sportu;
-działka 129/2 położona jest częściowo  na terenach oznaczonych symbolem:”US”-tereny z przewagą usług sportu, a częściowo na terenach oznaczonych symbolem:”ZL”-tereny z przewagą lasów i zalesień oraz obiektów gospodarki leśnej.

2.Lokalizacja: 2 nieruchomości gruntowe  częściowo zabudowane położone w Osowej Sieni (na zapleczu nieruchomości zabudowanej –Osowa Sień numer 46):
a)numer ewidencyjny działek: 338/20, 338/19, 338/6, powierzchnia: 799  m2, księga wieczysta: ZG1W/00022568/1, ZG1W/00017295/8;

-cena wywoławcza brutto: 20.000,00 zł+VAT (zw.);

-wysokość wadium brutto: 2.000,00 zł
 b)numer ewidencyjny działek: 338/18, 338/17, 338/9, 338/8, 338/7, powierzchnia: 822 m2, księga wieczysta: ZG1W/00002236/9, ZG1W/00022568/1;

-cena wywoławcza brutto: 21.000,00 zł+VAT (zw.)

-wysokość wadium brutto: 2.100,00 zł;      

-nieruchomość o powierzchni łącznej 0,0799 ha, zabudowana jest dwoma budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy 99 m2 i 10 m2, przy czym –większy z nich częściowo uległ całkowitemu  zniszczeniu a pozostała część nadaje się wyłącznie do rozbiórki i nie wliczony do wyceny; mniejszy budynek –to budynek jednokondygnacyjny, murowany, nieotynkowany, dach dwuspadowy, kryty dachówką-nieszczelny, drzwi drewniane zużyte, budynek do generalnego remontu-stopień zużycia:85%, kształt nieruchomości nieregularny, rejon lokalizacji nieruchomości-brak uzbrojenia, dostępność komunikacyjna-średnia;
-nieruchomość o powierzchni łącznej 0,0882 ha, zabudowana jest  budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 15 m2 –przy czym-budynek ten jest budynkiem jednokondygnacyjnym, murowanym, nieotynkowanym, dach dwuspadowy, kryty dachówką-nieszczelny, drzwi drewniane – zużyte, część budynku zniszczona, budynek do generalnego remontu-stopień zużycia: 85%, kształt nieruchomości nieregularny, rejon lokalizacji nieruchomości-brak uzbrojenia, dostępność komunikacyjna średnia;
-działy III i IV:ZG1W/00022568/1, ZG1W/00017295/8 i ZG1W/00002236/9 nie wykazują żadnych wpisów;
-dla miejscowości Osowa Sień-brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa zatwierdzonej uchwałą Nr XXXV/392/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26.09.2013r.:
-teren oznaczony symbolem:”MP”-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.

Pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na zbycie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu: 29 października 2018r. o godz.10.00  w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto najpóźniej do dnia 23 października 2018r. włącznie  na konto w BS Wschowa, numer: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).
Koszty notarialne związane z przedmiotem przetargu ponosi nabywca.
Informację o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gminy-Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości pokój nr 24, II piętro,tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania – Zespół ds. Planowania Przestrzennego, pokój nr 25, tel.65 540 86 34 ).
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
                                                                                                             Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy  Wschowa 
                                                                                                                                       Miłosz Czopek
Data publikacji: 2018-10-01 11:56:16 (400 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa