Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie Burmistrza o I-szym przetargu ustnym ograniczonym-termin:24 października 2018r.

                                                                                                                                   Wschowa, dnia 21 września 2018r.

                                                               BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  WSCHOWA
                                                                                    O G Ł A S Z A
I-szy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż następującej  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wschowa:
-nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we Wschowie w rejonie ul.Herbergera  oznaczona numerem ewidencyjnym działki 1533 o powierzchni 0,1277 ha, księga wieczysta ZG1W/00016663/2;
-dział III  ZG1W/00016663/2 zawiera wpis o ograniczonym prawie rzeczowym-służebność przechodu i przejazdu ustanowiona nieodpłatnie i na czas niekreślony przez działkę numer 1594/11 objętą niniejszą księgą;
-dział  IV księgi nie wykazuje żadnych wpisów;
-działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu;
-wg zapisów  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XX/166/08 z 14.02.2008r. Rady Miejskiej we Wschowie położona na terenie oznaczonym symbolem:”A 113 ZM”- tereny ogrodów przydomowych z zakazem zabudowy.
OPIS nieruchomości:
-działka niezabudowana o nieregularnym kształcie, dostęp utrudniony-jedynie od strony parku, zatem nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, w rejonie lokalizacji są sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, ze względu na zapisy w miejscowym planie przestrzennym –brak możliwości jej zabudowy.

CENA WYWOŁAWCZA w I-szym  przetargu: 37.600,00 zł +23% VAT=46.248,00 zł brutto.

Przetarg ogranicza się do właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości sąsiednich usytuowanych na działkach: 1534, 1555/2, 1555/3, 1556,1532, 1531- z uwagi na to, iż sprzedawana nieruchomość nie ma bezpośredniego  dostępu do drogi publicznej i nie może być przeznaczona pod zabudowę ze względu na zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jej nabycie i przyłączenie do jednej z w/w nieruchomości może powiększyć obszar tych nieruchomości i  może poprawić warunki zagospodarowania.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto dla w/w nieruchomości  w kwocie:
 4.624,80 zł brutto należy wpłacić na konto: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 prowadzone przez BS Wschowa najpóźniej do dnia 19 października 2018r.;
Wyznacza się termin zgłoszenia się osób zainteresowanych nabyciem w/w nieruchomości do dnia 19 października 2018r.
Osoby zainteresowane nabyciem winny przedłożyć dokument własności dla nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 1534, 1555/2, 1555/3, 1556, 1531, 1532 (dopuszczalne jest przedłożenie  następujących dokumentów np.: akt  notarialny, wypis z rejestru gruntów, aktualny odpis księgi wieczystej).
PIERWSZY przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 24 października  2018r.  o godz.10.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wyżej podanej wysokości i w wyżej podanym terminie oraz przedłożenie kserokopii w/w dokumentów w Zespole ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości (pokój nr 24, II piętro ratusza) w wyznaczonym terminie.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się najpóźniej do godz. 13.00 następnego dnia  po zamknięciu,
 odwołaniu lub unieważnieniu przetargu.
O miejscu, terminie zawarcia umowy notarialnej ustalony nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
                                                                                                                                         Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
                                                                                                                                                            Wschowa
                                                                                                                                                          Miłosz Czopek                                                                                  

Informacji o przetargu udziela Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, pokój nr 24, II piętro, telefon:65 540 86 47 w poniedziałek od 7.00 do 16.00, od wtorku do czwartku od 7.00 do 15.00, w piątek od 7.00 do 14.00. Informacji odnośnie sposobu zagospodarowania udziela Zespół ds. Planowania przestrzennego-pokój nr 25, tel. 65 540 86 34 w godzinach pracy urzędu.Data publikacji: 2018-10-01 12:19:09 (407 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa