Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym-termin:19 listopada 2018r.

                                                                                                                                                                 Wschowa, 14.09.2018r.

                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
                          podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym
                                                        na sprzedaż nieruchomości gminnych

Lokalizacja: 3 działki gruntu niezabudowane położone pomiędzy Aleją PCK  a ul. Towarową we Wschowie, gm. Wschowa, woj. lubuskie:
-kształt działek - prostokątny;
-uzbrojenie: Aleja PCK: woda, energia, kanalizacja deszczowa , kanalizacja sanitarna, gaz, telefon;
-uzbrojenie: ul. Towarowa: woda, energia, kanalizacja deszczowa , kanalizacja sanitarna, gaz;
-działka  numer: 2214 - ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej - Aleja PCK; 
-działki:1907/1 i 1915/1-mają dostęp pośredni do drogi publicznej poprzez drogi gruntowe gminne;
-działkę numer: 2214  przecina linia energetyczna średniego napięcia: 15kV- powierzchnia, która nie może  zostać  zabudowana - w związku z   przechodzącą siecią wraz z pasem ochronnym wynosi ok. 40%  ogólnej powierzchni nieruchomości (wg szacunku rzeczoznawcy);
-działki nie są obciążone ani nie są przedmiotem zobowiązań;
-działy:III i IV ksiąg wieczystych: ZG1W/00002878/1, ZG1W/00002035/0 i ZG1W/00006230/5 nie wykazują żadnych wpisów;
-przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym symbolem : ”7P/U” - teren obiektów  produkcyjnych, składów i magazynów i zabudowy usługowej lub zabudowy obiektów  produkcyjnych, składów i magazynów  lub  zabudowy usługowej - zgodnie ze zmianą miejscowego
 planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych-część  południowa, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVIII/425/13 Rady Miejskiej we Wschowie  z dnia   30.12.2013r.

a)numer ewidencyjny działki: 2214, powierzchnia: 4892 m2, księga wieczysta: ZG1W/00002878/1,

-cena wywoławcza brutto: 161.000,00 zł+23%VAT= 198.030,00 zł;
-wysokość wadium brutto: 19.803,00 zł

b)numer ewidencyjny działki: 1907/1, powierzchnia: 13719 m2, księga wieczysta: ZG1W/00002035/0,

-cena wywoławcza brutto: 520.000,00 zł+23%VAT=639.600,00 zł;

-wysokość wadium brutto:63.960,00 zł

c)numer ewidencyjny działki:1915/1, powierzchnia:857 m2, księga wieczysta: ZG1W/00006230/5.

-cena wywławcza brutto:26.000,00 zł+23%VAT=31.980,00 zł ;

-wysokość wadium brutto:3.198,00 zł.


Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości  odbędzie się w dniu: 19 listopada 2018r. o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.
Nabywcy przejmują działki w stanie istniejącym, działki są zbywane wg danych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy nieruchomości ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto najpóźniej do dnia 12 listopada 2018r. włącznie  na konto w BS Wschowa, numer: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).
Koszty notarialne związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa  przy ul.Rynek 1 na stronie internetowej www.wschowa.pl Informację o przetargu można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Gminy-Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości - pokój nr 24, II piętro, tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania – można uzyskać w  Zespole ds. Planowania Przestrzennego - pokój nr 25, tel. 65 540 86 34) .
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

                                                                                                                                                 Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
                                                                                                                                                                       Wschowa
                                                                                                               

                                                                                                                                                                         Miłosz CzopekData publikacji: 2018-10-01 12:24:37 (665 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2018-10-08 11:10:58 błąd pisarski Marzanna Gałecka

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa