Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Decyzja RO-7624/5/09 Budowa Kanalizacji Sanitarnej wsi Przyczyna Dolna

Wschowa, dnia 04.05.2009r.
RO-7624/5/09
D E C Y Z J A

Na podstawie art.71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami),
Po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wschowa z dnia 04.03.2009r. (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa dla p. Romualda Sąsiadka zam. ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa, prowadzącego firmę: Usługi Projektowe Branża Sanitarna) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „budowie kanalizacji sanitarnej wsi Przyczyna Dolna gm. Wschowa”
oraz po zasięgnięciu opinii Starosty Wschowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli,
O R Z E K A M
1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „budowa kanalizacji sanitarnej wsi Przyczyna Dolna gm. Wschowa”.
2. Uczynić Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia oraz charakterystykę przedsięwzięcia załącznikami do niniejszej decyzji.
U Z A S A D N I E N I E
W dniu 04.03.2009r. z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przez Gminę Wschowa przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „budowie kanalizacji sanitarnej wsi Przyczyna Dolna gm. Wschowa”, zwrócił się na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa p. Romuald Sąsiadek zam.
ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa, prowadzący firmę: Usługi Projektowe Branża Sanitarna.
Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane na podstawie § 3 ust. 1 pkt 72a – (kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych) - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U . nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) i w związku
z powyższym podlega procedurze oceny oddziaływania na środowisko w myśl ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.).
W myśl art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa wystąpił do Starosty Wschowskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z wnioskiem w sprawie zasięgnięcia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. Starosta Wschowski postanowieniem nr SOB.7633/7/2009 z dnia 1 kwietnia 2009r. (data wpływu 6 kwietnia 2009r.) zakwalifikował przedsięwzięcie do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli opinią nr ONS-NZ-4300/14/09 z dnia 18 marca 2009r. (data wpływu 23 marca 2009r.) stwierdził, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa na podstawie zebranych dokumentów (opinii organów) wydał w dniu 08.04.2009r. postanowienie Nr RO-7624/5/09 o nie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a co za tym idzie brak sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Obszar przedsięwzięcia położony jest poza obszarami objętymi ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 880 z późn. zm.). Ponadto także charakter i lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również możliwość istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000, uzasadnia to właściwość Starosty Wschowskiego w sprawie wydania opinii.
Spośród uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy w odniesieniu do wnioskowanego przedsięwzięcia nie znajdują zastosowania, ze względu na cechy i status obszaru na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia, uwarunkowania określone w pkt. 1 lit. e, pkt. 2 lit. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, pkt. 3 lit. b.
Uwzględniając pozostałe uwarunkowania, wskazane poniżej, ustalono i zważono co następuje, biorąc pod uwagę:
1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
a) skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej: odcinki w
ul. Nowopolnej we Wschowie i we wsi Przyczyna Dolna gm. Wschowa. Rurociągi będą lokalizowane w pasach drogowych. Właścicielami działek na których będzie realizowana inwestycja jest Gmina Wschowa, Starostwo Powiatowe we Wschowie oraz p. Gajek Ewa i Tadeusz (dz. nr 228/19). Całkowita długość zaprojektowanych kanałów sanitarnych wyniesie 2260 mb, na trasie będzie zamontowanych 57 studni rewizyjnych, przepompownie ścieków w ilości 3 szt. będą typu studziennego z kręgów betonowych
z pompami zatapialnymi i rurociągiem tłocznym o długości ok. 1600 mb. Ścieki będą odprowadzane do istniejącej studzienki w ul. Nowopolnej we Wschowie. Zaprojektowane rurociągi kanalizacji sanitarnej będą z rur dwuściennych o połączeniach kielichowych z uszczelkami gumowymi, rurociągi tłoczne z rur PE o połączeniach zgrzewanych, studnie rewizyjne
i zbiorniki przepompowni z gotowych elementów prefabrykowanych łączonych na uszczelki elastomerowe. Połączenia zapewniają pełną szczelność. Wyżej wymienione materiały muszą posiadać aprobaty techniczne
i dopuszczenia do stosowania.

b) powiązanie z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi działaniami które mogłyby doprowadzić do kumulowania się oddziaływań na danym obszarze.

c) wykorzystanie zasobów naturalnych:

Inwestycja ma za zadnie zapewnić odbiór ścieków bytowych od mieszkańców, co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy sytuacji w zakresie niekontrolowanego zrzutu ścieków do wód powierzchniowych oraz odprowadzania do ziemi. Podczas realizacji przedsięwzięcia zostanie wykorzystana woda tylko do prób ciśnieniowych rurociągów, paliwo przy pracach z użyciem sprzętu oraz energia elektryczna do pracy pomp przy odwodnieniu wykopów w okresie wykonawstwa i docelowo w ilości około
16 kW dla przepompowni ścieków.
d) emisja i występowanie innych uciążliwości:

Budowa sieci sanitarnej będzie realizowana sprzętem zmechanizowanym co powodować będzie emisje spalin oraz hałasu w rejonie prowadzonych prac budowlanych. Realizacja inwestycji spowoduje także naruszenie warstwy gruntu oraz stosunków wodnych w pasie przebiegu sieci. Odpadem który powstanie przy wykonywaniu w/w robót będzie wycięta nawierzchnia asfaltowa z podbudową oraz nadmiar ziemi z wykopów. Wycięty, skruszony asfalt z podbudową z drobnego kamienia będzie wykorzystywany do utwardzenia tzw. dróg polnych, a nadmiar ziemi złożony na wysypisku gminnym do jego rekultywacji.
Praca sprzętu ciężkiego oraz środków transportu wykorzystywanych podczas prowadzenia robót ziemnych powodować będzie emisję spalin oraz hałasu do środowiska , jednak krótki czas trwania tych robót gwarantuje, że nie wpłynie ona znacząco na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego w tym rejonie. W trakcie realizacji prac budowlanych będą występowały typowe uciążliwości związane z technologią prowadzenia robót. Będzie to oddziaływanie o ograniczonym zasięgu i nasileniu, krótkotrwałe i odwracalne. Na etapie eksploatacji planowana inwestycja nie będzie źródłem powstawania odpadów oraz zanieczyszczeń do wód i powietrza.
Planowana inwestycja nie będzie wymagała usunięcia drzew, ponieważ przejścia rurociągów przy istniejących drzewach będą wykonywane metodą przecisku/przewiertu bez naruszenia terenu przy nich na głębokościach ok. 1,5 m do ponad 2,0 m od powierzchni terenu.
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2 wynikające z:

a) zasięg oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
Teren miejscowości Przyczyna Dolna charakteryzuje się średnim poziomem wód gruntowych, co może stanowić nieznaczne utrudnienie podczas budowy kanalizacji sanitarnej. Planowana inwestycja przebiegać będzie przez tereny istniejącej zabudowy zagrodowej i mieszkalnej, gdzie liczba ludności wynosi 452 mieszkańców (stan na 31.12.2008r).
Przedsięwzięcie będzie oddziaływać na tereny położone wzdłuż przebiegu sieci tj: miejscowość Przyczyna Dolna, tj. działki nr 103, 102, 257, 182, 228/19, 101, 10, oraz ul. Nowopolna, tj. dz. nr 2188. Wybudowanie kanalizacji sanitarnej
i podłączenie do niej istniejących budynków pozwoli na likwidację ponad 100 szamb, których większość jest wadliwej szczelności.
c) wielkość i złożoność oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
Przedsięwzięcie nie stanowi znaczącego oddziaływania na środowisko, zarówno skala jak i rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje wprowadzania szkodliwych substancji do środowiska. Nie nastąpi pogorszenie klimatu akustycznego oraz zwiększenie emisji spalin. Okresowe negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko może być widoczne jedynie w okresie prowadzonych prac budowlanych. Oddziaływanie to będzie polegało głównie na wykonywaniu prac ziemnych i budowlanych. Wykonywanie tych prac wymaga korzystania
z mechanicznego sprzętu budowlanego, co może spowodować: podwyższony poziom hałasu, zwiększoną emisję pyłów i spalin, możliwość skażenia wód i gleby substancjami ropopochodnymi w przypadku niekontrolowanego rozlania się paliwa.
d) prawdopodobieństwo oddziaływania:
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej oraz technologia jej wykonania zapewni pełną szczelność rurociągów, ewentualne nieszczelności należy kontrolować
i usuwać w trakcie eksploatacji.
e) czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania:
W fazie budowy oddziaływanie będzie okresowe i przemijające, odczuwalne jedynie w fazie realizacji inwestycji poprzez niezorganizowaną emisję zanieczyszczeń do powietrza i hałasu. Oddziaływanie to będzie odwracalne powodujące nieznaczną ingerencję w środowisko. W fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływało na środowisko.
Po uwzględnieniu otrzymanych opinii i przeanalizowaniu przedsięwzięcia postanowieniem Nr RO-7635/5/09 z dnia 8 kwietnia 2009r. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko. W przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania zawarte w § 5 w/w rozporządzenia.
W dniu 03.04.2009r. organ na podstawie art. 9 i 10 k.p.a. zawiadomił strony
o zgromadzeniu całego materiału w sprawie z którym można zapoznać się w terminie 7 dni. W określonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.
W trakcie prowadzenia postępowania strony nie wniosły uwag i wniosków.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie stron następuje przez obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości.


Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Zielonej Górze w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

zał.:
I. Charakterystyka przedsięwzięcia – szt. 1
II. Karta informacyjna przedsięwzięcia – szt. 1

Niniejszą decyzję zamieszcza się:
1. Tablica ogłoszeń w urzędzie Miasta i Gminy Wschowa
2. Tablica Ogłoszeń w miejscowości Przyczyna Dolna, za pośrednictwem Sołtysa
3. Strona internetowa - Biuletyn Informacji PublicznejOtrzymują:
1. p. Romuald Sąsiadek, ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa
2. a/a
Do wiadomości:
1. Starosta Wschowski, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Wojska Polskiego 11, 67-100 Nowa Sól
3. Sołtys wsi Przyczyna Dolna. P. Andrzej Kuciewicz, Przyczyna Dolna 40,67-400 Wschowa (celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń)

Zgodnie z art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz. U.
z 2006r. Nr 225, poz. 1635) – zwolniono z opłaty skarbowej.
Załącznik nr I do decyzji
Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
RO-7624/5/09

C H A R A K T E R Y S T Y K A P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A
Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej: odcinki
w ul. Nowopolnej we Wschowie i we wsi Przyczyna Dolna gm. Wschowa. Planowana inwestycja przebiegać będzie przez tereny istniejącej zabudowy zagrodowej i mieszkalnej, gdzie liczba ludności wynosi 452 mieszkańców (stan na 31.12.2008r). Przedsięwzięcie będzie oddziaływać na tereny położone wzdłuż przebiegu sieci tj: miejscowość Przyczyna Dolna, tj. działki nr 103, 102, 257, 182, 228/19, 101, 10, oraz ul. Nowopolna, tj. dz. nr 2188. Wybudowanie kanalizacji sanitarnej i podłączenie do niej istniejących budynków pozwoli na likwidację ponad 100 szamb, których większość jest wadliwej szczelności.
Rurociągi będą lokalizowane w pasach drogowych. Właścicielami działek na których będzie realizowana inwestycja jest Gmina Wschowa, Starostwo Powiatowe we Wschowie oraz p. Gajek Ewa i Tadeusz (dz. nr 228/19). Całkowita długość zaprojektowanych kanałów sanitarnych wyniesie 2260 mb, na trasie będzie zamontowanych 57 studni rewizyjnych, przepompownie ścieków w ilości 3 szt. będą typu studziennego z kręgów betonowych
z pompami zatapialnymi i rurociągiem tłocznym o długości ok. 1600 mb. Ścieki będą odprowadzane do istniejącej studzienki w ul. Nowopolnej we Wschowie. Zaprojektowane rurociągi kanalizacji sanitarnej będą z rur dwuściennych o połączeniach kielichowych
z uszczelkami gumowymi, rurociągi tłoczne z rur PE o połączeniach zgrzewanych, studnie rewizyjne i zbiorniki przepompowni z gotowych elementów prefabrykowanych łączonych na uszczelki elastomerowe. Połączenia zapewniają pełną szczelność. Wyżej wymienione materiały muszą posiadać aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania.
Inwestycja ma za zadnie zapewnić odbiór ścieków bytowych od mieszkańców, co
w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy sytuacji w zakresie niekontrolowanego zrzutu ścieków do wód powierzchniowych oraz odprowadzania do ziemi. Podczas realizacji przedsięwzięcia zostanie wykorzystana woda tylko do prób ciśnieniowych rurociągów, paliwo przy pracach z użyciem sprzętu oraz energia elektryczna do pracy pomp przy odwodnieniu wykopów w okresie wykonawstwa i docelowo w ilości około 16 kW dla przepompowni ścieków.
Budowa sieci sanitarnej będzie realizowana sprzętem zmechanizowanym co powodować będzie emisje spalin oraz hałasu w rejonie prowadzonych prac budowlanych. Realizacja inwestycji spowoduje także naruszenie warstwy gruntu oraz stosunków wodnych w pasie przebiegu sieci. Odpadem który powstanie przy wykonywaniu w/w robót będzie wycięta nawierzchnia asfaltowa z podbudową oraz nadmiar ziemi z wykopów. Wycięty, skruszony asfalt z podbudową z drobnego kamienia będzie wykorzystywany do utwardzenia tzw. dróg polnych, a nadmiar ziemi złożony na wysypisku gminnym do jego rekultywacji.
Praca sprzętu ciężkiego oraz środków transportu wykorzystywanych podczas prowadzenia robót ziemnych powodować będzie emisję spalin oraz hałasu do środowiska , jednak krótki czas trwania tych robót gwarantuje, że nie wpłynie ona znacząco na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego w tym rejonie. W trakcie realizacji prac budowlanych będą występowały typowe uciążliwości związane z technologią prowadzenia robót. Będzie to oddziaływanie o ograniczonym zasięgu i nasileniu, krótkotrwałe i odwracalne. Na etapie eksploatacji planowana inwestycja nie będzie źródłem powstawania odpadów oraz zanieczyszczeń do wód i powietrza.
Planowana inwestycja nie będzie wymagała usunięcia drzew, ponieważ przejścia rurociągów przy istniejących drzewach będą wykonywane metodą przecisku/przewiertu bez naruszenia terenu przy nich na głębokościach ok. 1,5 m do ponad 2,0 m od powierzchni terenu.
Załącznik nr II do decyzji
Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
RO-7624/5/09

K A R T A I N F O R M A C Y J N A P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia :

Budowa kanalizacji sanitarnej: odcinki w ul. Nowopolnej we Wschowie i we wsi Przyczyna Dolna Gm. Wschowa. Rurociągi będą lokalizowane w pasach drogowych. Właścicielami działek, których będzie realizowana inwestycja jest Gmina Wschowa i Starostwo Powiatowe Wschowa oraz dz. nr 228/19 – właściciel Gajek Ewa i Tadeusz.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną:

Całkowita długość zaprojektowanych kanałów sanitarnych wyniesie 2260 mb, na trasie będzie zamontowanych 57 studni rewizyjnych. Przepompownie ścieków w ilości 3 szt. będą typu studziennego z kręgów betonowych z pompami zatapialnymi i rurociągiem tłocznym o długości ok. 1600 mb. Ścieki będą odprowadzane do istn. studzienki w ul. Nowopolnej we Wschowie.
3. Rodzaj Planowanej technologii

Zaprojektowane rurociągi kanalizacji sanitarnej będą z rur dwuściennych o połączeniach kielichowych z uszczelkami gumowymi, rurociągi tłoczne z rur PE o połączeniach zgrzewanych, studnie rewizyjne i zbiorniki przepompowni z gotowych elementów prefabrykowanych łączonych na uszczelki elastomerowe. Połączenia zapewniają pełną szczelność. W/w materiały muszą posiadać aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania.
4. Ewentualne warianty planowanego przedsięwzięcia:

Projektowane rozwiązanie ułożenia rurociągów w pasie drogowym jest najkorzystniejszym, dostęp podłączeń od budynków jest dla wszystkich podobny, nie ma potrzeby przechodzenia rurociągami przez działki sąsiednie, z tyłu budynków itp.
5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.

- woda – tylko do prób ciśnieniowych rurociągów,
- paliwa – praca sprzętu do prac ziemnych,
- energia elektryczna – do pracy pomp do odwodnień wykopów w okresie wykonawstwa i docelowo w ilości ok. 16 kW dla przepompowni ścieków.
6. Rozwiązania chroniące środowisko.

Wybudowanie kanalizacji sanitarnej i podłączenie do niej istniejących budynków pozwoli na likwidację ponad 100 szamb, których większość jest wadliwej szczelności.
Samo wykonawstwo robót sieciowych nie będzie miało dużego wpływu na ochronę środowiska, występujący hałas spowodowany pracą koparek, urządzeń przeciskowych czy pomp do odwadniania wykopów będzie krótkotrwały. Przejścia rurociągów przy istniejących drzewach będą wykonane metodą przecisku/przewiertu bez naruszania terenu przy nich, będą wykonane na głębokościach ok. 1,5 do ponad 2,0 m od powierzchni terenu. Przyjęte materiały do wykonywania sieci muszą posiadać aprobaty techniczne, atesty czy certyfikaty dopuszczające do stosowania dla danego parametru media. Technologia wykonania zapewni pełną szczelność rurociągów.
7. Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Odpadem, który powstanie przy wykonywaniu w/w robót będzie wycięta nawierzchnia asfaltowa z podbudową oraz nadmiar ziemi z wykopów. Wycięty, skruszony asfalt z podbudową z drobnego kamienia będzie wykorzystany do utwardzenia tzw. dróg polnych, a nadmiar ziemi złożony na wysypisku miejskim do jego rekultywacji.
8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Nie dotyczy
9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Nie dotyczy
Data publikacji: 2009-05-04 15:26:03 ( odsłon)
- Waldemar Skrzypczak
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa