Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Decyzja RO-7624/03/09 Wykonanie urządzenia wodnego-ujęcia wód podziemnych

Wschowa dnia 21.04.2009r.


RO-7624/03/09D E C Y Z J A

O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 63 ust. 1, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt. 41c i 65 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy MARINO Sp. z o.o., ul. Garbary 29/11, 61-868 Poznań z dnia 16.02.2009r. w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegające na „wykonaniu urządzenia wodnego-ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na działce nr 2155, arkusz 9, obręb 0001 Wschowa” oraz po zasięgnięciu opinii Starosty Wschowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli.

O K R E Ś L A MI. Stwierdzić brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzenia wodnego-ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na działce nr 2155, arkusz 9, obręb 0001 Wschowa”.

II. Załącznikami do decyzji są charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna przedsięwzięcia.


U Z A S A D N I E N I E


W dniu 16.02.2009r. (data wpływu 17.02.2009r.) firma MARINO Sp. z o.o.,
ul. Garbary 29/11, 61-868 Poznań wystąpiła do Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzenia wodnego-ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na działce nr 2155, arkusz 9, obręb 0001 Wschowa”.
Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 41c i 65 - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) i w związku z powyższym podlega procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w myśl ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
W myśl art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa wystąpił do Starosty Wschowskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z wnioskiem w sprawie zasięgnięcia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. Starosta Wschowski postanowieniem nr SOB.7633/2/2009 z dnia 9 marca 2009r. (data wpływu 12 marca 2009r.) zakwalifikował przedsięwzięcie do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli opinią nr ONS-NZ-4300/10/09
z dnia 4 marca 2009r. (data wpływu 6 marca 2009r.)stwierdził, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Obszar przedsięwzięcia położony jest poza obszarami objętymi ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 880
z późn. zm.). Ponadto także charakter i lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również możliwość istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000, uzasadnia to właściwość Starosty Wschowskiego w sprawie wydania opinii.
Spośród uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy w odniesieniu do wnioskowanego przedsięwzięcia nie znajdują zastosowania, ze względu na cechy i status obszaru na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia, uwarunkowania określone w pkt. 1 lit. e, pkt. 2 lit. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, pkt. 3 lit. b.
Uwzględniając pozostałe uwarunkowania, wskazane poniżej, ustalono i zważono co następuje, biorąc pod uwagę:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
a) skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane jako otwór studzienny zlokalizowany na działce nr 2155 o pow. 0,5043 ha, której właścicielem jest inwestor. Przewidywana głębokość otworu wynosić będzie 135 m, otwór studzienny wraz z obudową naziemną zajmuje powierzchnię ca 10m2.
Wykonanie ujęcia wody i pobór wód podziemnych wymaga pozwolenia wodno-prawnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).

b) powiązanie z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
Przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi działaniami które mogłyby doprowadzić do kumulowania się oddziaływań na danym obszarze.
c) wykorzystanie zasobów naturalnych:
ujęcie wód podziemnych ma zabezpieczyć rosnące zapotrzebowanie zakładu na wodę, która wykorzystywana jest do produkcji napojów chłodzących. Racjonalna eksploatacja ujęcia składającego się po wybudowaniu tego otworu
z trzech otworów współdziałających zabezpieczy zapotrzebowanie, które rocznie wyniesie około 300 000m3/a. projektowane średnie godzinowe zapotrzebowanie na wodę wyniesie około 34m3/h, maksymalne godzinowe – 45m3/h.

d) emisja i występowanie innych uciążliwości:
Przedsięwzięcie nie stanowi znacznego oddziaływania na środowisko, zarówno skala jak i rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje wprowadzania szkodliwych substancji do środowiska. Nie nastąpi pogorszenie klimatu akustycznego oraz zwiększenie emisji spalin. Okresowe negatywne oddziaływanie na środowisko może być jedynie w okresie prowadzonych prac wiertniczych. Emisja zanieczyszczeń ze spalin (ON) w silniku wiertni będzie ograniczona do terenu prac i trwać będzie tylko w trakcie ich wykonywania (około 10 dni).

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2 wynikające z:
a) zasięg oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
Projektowany otwór studzienny będzie zlokalizowany na działce nr 2155 o pow. 0,5043 ha, arkusz 9, obręb 0001 Wschowa. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie zamykał się w granicach w/w działki.

c) wielkość i złożoność oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
Wiercenie projektuje się wykonać świdrem i łyżką wiertniczą w kolumnie rur Ø 450mm do docelowej głębokości. Warstwę wodonośną projektuje się ująć kolumną filtrową z filtrem siatkowym wykonanym z rur PCV Ø 225mm perforowanych o długości 2,5m. Próbki skał podczas wiercenia będą pobierane
z urobku do znormalizowanych skrzynek wiertniczych co 2m i przy każdej zmianie litologii warstw oraz co 1m z warstwy wodonośnej. Podczas pompowania oczyszczającego i pomiarowego woda odprowadzana będzie rurami szybkozłącznymi o średnicy Ø 120mm lub podobnymi do gruntu w granicach terenu inwestora. W związku z wykonaniem otworu studziennego przewiduje się wykorzystanie następujących mediów i surowców:
- energia elektryczna do celów oświetleniowych wiertni i baraku pracowników–20 kWh,
- paliwo (ON) do zasilania wiertni - 500 dm3,
Przed przystąpieniem do wiercenia otworu, w miejscu dołu urobkowego zostaje zdjęta warstwa gleby i złożona na pryzmie poza obrębem zestawu wiertniczego. Urobek będzie usuwany na bieżąco i wykorzystywany zostanie do niwelacji terenu w granicach działki inwestora.

d) Prawdopodobieństwo oddziaływania:
Roboty geologiczne wykonywane będą w sposób zapewniający ochronę gruntów oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Teren Prac ograniczony zostanie do niezbędnej powierzchni wymaganej we względów technologicznych zgodnie z przepisami BHP. W trakcie realizacji prac wiertniczych będą występowały typowe uciążliwości związane z technologią prowadzenia robót. Na etapie eksploatacji planowana inwestycja nie będzie źródłem powstawania odpadów oraz zanieczyszczeń do wód
i powietrza.

e) czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania:
Czas trwania projektowanych robót przewidywany jest na maksymalnie do 10 dni i nie spowoduje znaczącego pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego w bezpośrednim sąsiedztwie wiertni. Podczas pompowania oczyszczającego i próbnego woda odprowadzana będzie do gruntu w granicach terenu inwestora. Jakość odprowadzanej wody zarówno z pompowania oczyszczającego jak i próbnego nie spowoduje zanieczyszczenia wód podziemnych i środowiska, gdyż nie będzie ona zawierała zanieczyszczeń mogących wpłynąć negatywnie na stan środowiska lub mogących pogorszyć ten stan. Oddziaływanie wynikające z robót budowlanych będzie o ograniczonym zasięgu i nasileniu, krótkotrwałe
i odwracalne.


Po uwzględnieniu otrzymanych opinii i przeanalizowaniu przedsięwzięcia postanowieniem Nr RO-7635/03/09 z dnia 18 marca 2009r. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko. W przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania zawarte w § 5 w/w rozporządzenia.
W dniu 03.04.2009r. organ na podstawie art. 9 i 10 k.p.a. zawiadomił strony o zgromadzeniu całego materiału w sprawie z którym można zapoznać się w terminie 7 dni. W określonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Mając powyższe na uwadze, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Zielonej Górze w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Otrzymują:
Strony postępowania w sprawie:
1. MARIONO Sp. z o.o., ul. Garbary 29/11, 61-868 Poznań.
2. Mierzyński Eugeniusz, ul. 55 PPP 6, 67-400 Wschowa.
3. Starostwo Powiatowe we Wschowie, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa.
4. Miasto i Gmina Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

Do wiadomości:
1. Starosta Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. W. Polskiego 11, 67-100 Nowa Sól.


Opłatę skarbową w wysokości 205 zł uiszczono w kasie tut. Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, nr pokwitowania 00001037

Data publikacji: 2009-05-04 15:29:23 ( odsłon)
- Waldemar Skrzypczak
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa