Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Decyzja RO-7624/4/09

Wschowa, dnia 19.05.2009r.
RO-7624/4/09
D E C Y Z J A

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku „APS” Biuro Projektów Budownictwa, ul.Działkowa 19, 65-767 Zielona Góra działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Wschowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego pn.: „rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 i drogi powiatowej nr 1005 we Wschowie, ul. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, ul. Daszyńskiego”
oraz po zasięgnięciu opinii Starosty Wschowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli.
O R Z E K A M
1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 i drogi powiatowej nr 1005 we Wschowie, ul. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, ul. Daszyńskiego”.
2. Uczynić charakterystykę przedsięwzięcia oraz Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia załącznikami do niniejszej decyzji.
U Z A S A D N I E N I E
W dniu 03.03.2009r. z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 i drogi powiatowej nr 1005 we Wschowie, ul. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, ul. Daszyńskiego”, zwróciło się na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę Wschowskiego w imieniu Zarządu Powiatu Wschowskiego „APS” Biuro Projektów Budownictwa, ul. Działkowa 19, 65-767 Zielona Góra.
Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane na podstawie § 3 ust. 1 pkt 56 – (drogi publiczne
o nawierzchni utwardzonej, nie wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 29 i 30, z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce: zjazdu z drogi publicznej, przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej, konstrukcji oporowej, przepustu, kładki oraz obiektów i urządzeń wyposażenia technicznego dróg) - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
( Dz. U . nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) i w związku z powyższym podlega procedurze oceny oddziaływania na środowisko w myśl ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.).
W myśl art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa wystąpił w dn. 12.03.2009r. do Starosty Wschowskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli
z wnioskiem (uzupełnionym w dn. 26.03.2009r.) w sprawie zasięgnięcia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. Starosta Wschowski postanowieniem nr SOB.7633/6/2009 z dnia 6 kwietnia 2009r. (data wpływu
7 kwietnia 2009r.) zakwalifikował przedsięwzięcie do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli opinią nr ONS-NZ-4300/13/09 z dnia 17 marca 2009r. (data wpływu 19 marca 2009r.) stwierdził, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa na podstawie zebranych dokumentów (opinii organów) wydał w dniu 09.04.2009r. postanowienie Nr RO-7624/4/09 o nie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a co za tym idzie brak sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Obszar przedsięwzięcia położony jest poza obszarami objętymi ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 880 z późn. zm.). Ponadto także charakter i lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również możliwość istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000, uzasadnia to właściwość Starosty Wschowskiego w sprawie wydania opinii.
Spośród uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy w odniesieniu do wnioskowanego przedsięwzięcia nie znajdują zastosowania, ze względu na cechy i status obszaru na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia, uwarunkowania określone w pkt. 1 lit. e, pkt. 2 lit. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, pkt. 3 lit. b.
Uwzględniając pozostałe uwarunkowania, wskazane poniżej, ustalono i zważono co następuje, biorąc pod uwagę:
1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
a) skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Miejsce planowanej inwestycji położone jest w północno-wschodniej części miasta Wschowa. Przedsięwzięcie inwestycyjne polega na przebudowie istniejącego skrzyżowania dróg publicznych utwardzonych, przebudowie ciągu pieszojezdnego i sieci kanalizacji deszczowej oraz budowie parkingu, budowie i przebudowie zjazdów.
Obsługa komunikacyjna:
• lokalizacja wjazdu i wyjazdu: przebudowa istniejącej ul. Daszyńskiego, budowa i przebudowa ul. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty i Drogi Krajowej Nr 12;
• ilość miejsc parkingowo - postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych: około 20;
• prognozowany średni ruch w roku 2020 ok.: 16896 szt./dobę;
• ilość samochodów osobowych ok. 12405 szt./dobę;
• ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów ok. 4266 szt./dobę;
• ilość innych pojazdów ok. 49 szt./dobę;
Planowane rondo o średnicy zewnętrznej 35 m posiadać będzie nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, natomiast jego pierścień zostanie wykonany
z kostki granitowej. Chodniki oraz nawierzchnia ścieżki rowerowej wykonane zostaną z kostki betonowej.
Planowana kanalizacja deszczowa, której celem będzie odprowadzenie wód deszczowych z terenu inwestycji wykonana zostanie z rur PVC, z żywic poliestrowych o średnicy Ø 20, Ø 30, Ø 40, Ø 50, a jej długość wynosić będzie ok. 200 m. Podczyszczenie ścieków odbywać się będzie w separatorze zawiesin mineralnych oraz separatorze węglowodorów ropopochodnych.
b) powiązanie z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi działaniami, które mogłyby doprowadzić do kumulowania się oddziaływań na danym obszarze.


c) wykorzystanie zasobów naturalnych:

W ramach prowadzonych robót budowlanych dokonane zostanie zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, która do czasu zakończenia prac złożona będzie na wydzielonej hałdzie w celu późniejszego wykorzystania przy urządzaniu zieleni wokół wybudowanego ronda.
Odspojony z wykopów pod warstwy nośne nawierzchni ronda grunt, wykorzystany zostanie do niwelacji terenu w obrębie tego skrzyżowania.
d) emisja i występowanie innych uciążliwości:

Praca sprzętu ciężkiego oraz środków transportu wykorzystywanych podczas prowadzenia robót ziemnych, powodować będzie emisję spalin oraz hałasu do środowiska, jednak krótki czas trwania tych robót gwarantuje, że nie wpłynie ona znacząco na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego w tym rejonie. W trakcie realizacji prac budowlanych będą występowały typowe uciążliwości związane z technologią prowadzenia robót. Będzie to oddziaływanie o ograniczonym zasięgu i nasileniu, krótkotrwałe
i odwracalne.
Planowana inwestycja, będzie wymagała usunięcia kilku istniejących drzew, na co zobowiązuje się inwestora do uzyskania pozwolenia wymaganego ustawą
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.). W ramach kompensaty inwestycja wymaga dokonania nowych nasadzeń drzew i krzewów.
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2 wynikające z:

a) zasięg oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach położonych w obrębie geodezyjnym miasta Wschowa oraz w obrębie geodezyjnym miejscowości Przyczyna Dolna, wg poniższego zestawienia:
Wschowa: 701, 705, 706, 712, 713, 714, 715, 716, 717/2, 717/1, 1149, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161/2, 1161/1, 1164, 1168, 1162/1,1162/2,1163, 1170, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1198, 1224, 2116, 2114/2, 2114/1, 2115, 2117, 2118, 2120/1, 2122, 2125, 2113, 2129, 2183/2
Obręb Przyczyna Dolna: 336/3, 336/1, 342, 347, 348/1, 349/2, 351, 352
Całkowita powierzchnia inwestycji wynosi około 1,5 ha (w liniach rozgraniczenia). Teren na dzień dzisiejszy pod planowaną inwestycje stanowią istniejące drogi: krajowa, powiatowa, gminna, grunty rolne, ogródki działkowe, grunty budowlane.

c) wielkość i złożoność oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
Przedsięwzięcie nie stanowi znaczącego oddziaływania na środowisko, zarówno skala jak i rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje wprowadzania szkodliwych substancji do środowiska. Okresowe negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko, może być widoczne jedynie w okresie prowadzonych prac budowlanych. Oddziaływanie to, będzie polegało głównie na wykonywaniu prac ziemnych i budowlanych.
Roboty budowlane wykonywane będą w sposób zapewniający ochronę ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Teren prac ograniczony zostanie do niezbędnej powierzchni wymaganej ze względów technologicznych, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami BHP.
Projektowane rondo poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu, co w konsekwencji doprowadzi do zmniejszenia natężenia emisji hałasu w tym rejonie miasta.
Wody deszczowe spływające z powierzchni projektowanego ronda trafiać będą do projektowanej kanalizacji deszczowej, gdzie zostaną podczyszczone w separatorze zawiesin mineralnych oraz separatorze węglowodorów ropopochodnych,
a następnie odprowadzone do istniejącego rowu melioracyjnego (co warunkowane jest uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego).
d) prawdopodobieństwo oddziaływania:
Rozbudowa skrzyżowania na skrzyżowanie typu „rondo”, w ramach której wykonane zostanie 20 miejsc parkingowo-postojowych oraz kanalizacja deszczowa wraz z separatorem zawiesin mineralnych oraz separatorem węglowodorów ropopochodnych, przy zastosowaniu opisanej technologii jej wykonania zagwarantuje, że przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie warunków środowiskowych w tym różnorodności biologicznej, życia ludzi, zwierząt, roślin, wody, powietrza, powierzchni ziemi, krajobrazu i lokalnego mikroklimatu na rozpatrywanym obszarze. Zapewni pełną szczelność rurociągów, ewentualne nieszczelności należy kontrolować i usuwać w trakcie eksploatacji.
e) czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania:
W trakcie realizacji prac budowlanych będą występowały typowe uciążliwości związane z technologią prowadzenia robót. Będzie to oddziaływanie
o ograniczonym zasięgu i nasileniu, krótkotrwałe i odwracalne.
Po uwzględnieniu otrzymanych opinii i przeanalizowaniu przedsięwzięcia postanowieniem Nr RO-7635/4/09 z dnia 9 kwietnia 2009r., Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko. W przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania zawarte w § 5 w/w rozporządzenia.
W dniu 04.05.2009r. organ na podstawie art. 9 i 10 k.p.a. zawiadomił strony
o zgromadzeniu całego materiału w sprawie z którym można zapoznać się w terminie 7 dni. W określonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.
W trakcie prowadzenia postępowania strony nie wniosły uwag i wniosków.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie stron następuje przez obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości.


Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Zielonej Górze w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. W okresie, o którym mowa powyżej dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt.
1 – 13 w/w ustawy, lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.
zał.:
I. Charakterystyka przedsięwzięcia – szt. 1
II. Karta informacyjna przedsięwzięcia – szt. 1

Niniejszą decyzję zamieszcza się:
1. Tablica ogłoszeń w urzędzie Miasta i Gminy Wschowa
2. Strona internetowa - Biuletyn Informacji Publicznej

Otrzymują:
1. „APS” Biuro Projektów Budownictwa, ul. Działkowa 19, 65-767 Zielona Góra
2. a/a
Do wiadomości:
1. Starosta Wschowski, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Wojska Polskiego 11, 67-100 Nowa Sól

Zgodnie z art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz. U.
z 2006r. Nr 225, poz. 1635) – zwolniono z opłaty skarbowej.


Załącznik nr I do decyzji
Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
RO-7624/4/09

C H A R A K T E R Y S T Y K A P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A
Miejsce planowanej inwestycji położone jest w północno-wschodniej części miasta Wschowa. Przedsięwzięcie inwestycyjne polega na przebudowie istniejącego skrzyżowania dróg publicznych utwardzonych, przebudowie ciągu pieszojezdnego i sieci kanalizacji deszczowej oraz budowie parkingu, budowie i przebudowie zjazdów.
Obsługa komunikacyjna:
• lokalizacja wjazdu i wyjazdu: przebudowa istniejącej ul. Daszyńskiego, budowa
i przebudowa ul. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty i Drogi Krajowej Nr 12;
• ilość miejsc parkingowo- postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych: około 20;
• prognozowany średni ruch w roku 2020 ok.: 16896 szt./dobę;
• ilość samochodów osobowych ok. 12405 szt./dobę;
• ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów ok. 4266 szt./dobę;
• ilość innych pojazdów ok. 49 szt./dobę;
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach położonych w obrębie geodezyjnym miasta Wschowa oraz w obrębie geodezyjnym miejscowości Przyczyna Dolna, wg poniższego zestawienia:
Wschowa: 701, 705, 706, 712, 713, 714, 715, 716, 717/2, 717/1, 1149, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161/2, 1161/1, 1164, 1168, 1162/1,1162/2,1163, 1170, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1198, 1224, 2116, 2114/2, 2114/1, 2115, 2117, 2118, 2120/1, 2122, 2125, 2113, 2129, 2183/2
Obręb Przyczyna Dolna: 336/3, 336/1, 342, 347, 348/1, 349/2, 351, 352
Całkowita powierzchnia inwestycji wynosi około 1,5 ha (w liniach rozgraniczenia). Teren na dzień dzisiejszy pod planowaną inwestycje stanowią istniejące drogi: krajowa, powiatowa, gminna, grunty rolne, ogródki działkowe, grunty budowlane.
Planowane rondo o średnicy zewnętrznej 35 m posiadać będzie nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, natomiast jego pierścień zostanie wykonany z kostki granitowej. Chodniki oraz nawierzchnia ścieżki rowerowej wykonane zostaną z kostki betonowej.
Planowana kanalizacja deszczowa, której celem będzie odprowadzenie wód deszczowych
z terenu inwestycji wykonana zostanie z rur PVC z żywic poliestrowych o średnicy Ø 20,
Ø 30, Ø 40, Ø 50 a jej długość wynosić będzie ok. 200 m. Podczyszczenie ścieków odbywać się będzie w separatorze zawiesin mineralnych oraz separatorze węglowodorów ropopochodnych.
Przedsięwzięcie nie stanowi znaczącego oddziaływania na środowisko, zarówno skala jak
i rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje wprowadzania szkodliwych substancji do środowiska. Okresowe negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko może być widoczne jedynie
w okresie prowadzonych prac budowlanych. Oddziaływanie to będzie polegało głównie na wykonywaniu prac ziemnych i budowlanych.
Roboty budowlane wykonywane będą w sposób zapewniający ochronę ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Teren prac ograniczony zostanie do niezbędnej powierzchni wymaganej ze względów technologicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami BHP.
Projektowane rondo poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu, co w konsekwencji doprowadzi do zmniejszenia natężenia emisji hałasu w tym rejonie miasta.
Wody deszczowe spływające z powierzchni projektowanego ronda trafiać będą do projektowanej kanalizacji deszczowej, gdzie zostaną oczyszczone w separatorze zawiesin mineralnych oraz separatorze węglowodorów ropopochodnych, a następnie odprowadzona do istniejącego rowu melioracyjnego.Załącznik nr II do decyzji
Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
RO-7624/4/09

K A R T A I N F O R M A C Y J N A P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A

1) Rodzaj, skala( np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

Miejsce planowanej inwestycji położone jest w północno-wschodniej części miasta Wschowa. Przedsięwzięcie inwestycyjne polega na przebudowie istniejącego skrzyżowania dróg publicznych utwardzonych, przebudowie ciągu pieszojezdnego i sieci kanalizacji deszczowej oraz budowie parkingu, budowie i przebudowie zjazdów.
Dane dotyczące działek (nr, obręb, powierzchnia, właściciel: imię i nazwisko, adres):
Wschowa: 701, 705, 706, 712, 713, 714, 715, 716, 717/2, 717/1, 1149, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161/2, 1161/1, 1164, 1168, 1162/1,1162/2,1163, 1170, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1198, 1224, 2116, 2114/2, 2114/1, 2115, 2117, 2118, 2120/1, 2122, 2125, 2113, 2129, 2183/2
Obręb Przyczyna Dolna: 336/3, 336/1, 342, 347, 348/1, 349/2, 351, 352
Wykaz powierzchni działek, właścicieli według załączonego wypisu z rejestru gruntów
2) Obsługa komunikacyjna
• Lokalizacja wjazdu i wyjazdu: przebudowa istniejącej ul. Daszyńskiego, budowa
i przebudowa ul. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty i Drogi Krajowej nr 12
• Ilość miejsc parkingowo- postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych: około 20
• Prognozowany średni ruch w roku 2020 ok.: 16896 szt/dobę
• Ilość samochodów osobowych ok. 12405 szt/dobę
• Ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów ok. 4266 szt/dobę
• Ilość innych pojazdów ok. 49 szt/dobę
3) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie szatą roślinną

Całkowita powierzchnia inwestycji wynosi około 1,5 ha (w liniach rozgraniczenia).
Teren na dzień dzisiejszy pod planowaną inwestycje stanowią istniejące drogi: krajowa, powiatowa, gminna, grunty rolne, ogródki działkowe, grunty budowlane.
4) Rodzaj technologii ( w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności- ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):
a) Branża drogowa:
 Projektowane nawierzchnie:
• na projektowanym rondzie jezdnia z betonu asfaltowego
-pierścień ronda z kostki granitowej
-chodników z kostki betonowej
-ścieżki rowerowej z kostki betonowej
 Projektowane parametry ronda:
• Klasa drogi: GP
• Szerokość wlotów: 4,0m
• Szerokość wylotów: 3,75-4,5m
• Średnica wyspy środkowej: 20m
• Średnica zewnętrzna ronda: 35m
• Szerokość jezdni ronda: 5m
• Szerokość pierścienia: 2,5m
• Szerokość prawoskrętu: 4,5m
• Kategoria ruchu: KR5
• Obciążenie: 100kN/oś
• b) Branża sanitarna:
Kanalizacja deszczowa
-długość łączna sieci kanalizacji deszczowej wynosi około: 200m
-średnice rur ø 0,20; 0,30; 0,40; 0,50
-materiał PVC, z żywic poliestrowych

5) Ewentualne warianty przedsięwzięcia:
Nie dotyczy.
6)Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:
Nie dotyczy.
7) Rozwiązania chroniące środowisko
- systemy oczyszczające wodę deszczową: separator i osadnik.
8)Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:
• Ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno- bytowych:
Nie dotyczy.
• Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych:
Nie dotyczy.
• Sposób odprowadzania wód opadowych:
Odprowadzenie wód deszczowych za pomocą kanalizacji ist. Ø 400 i proj. do istniejącego rowu melioracyjnego poprzez separator ścieków ropopochodnych.
• Rodzaj, przewidywane ilości/ sposób postępowania z odpadami:
-kanalizacja deszczowa o dł. Ok. L=200,0m
 Około Q = 91 l/s – separator lamelowy, osadnik
9) Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:
Przedsięwzięcie nie oddziaływuje transgranicznie na środowisko
10)Obiekty podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia:
Nie ma w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia obiektów podlegających ochronie.
11)Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 ustawy Prawo ochrony środowiska) spowodowane tym, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu;
Nie planuje się obszaru ograniczonego użytkowania


Data publikacji: 2009-05-20 14:06:48 ( odsłon)
- Waldemar Skrzypczak
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa