Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Decyzja RO-7624/6/09 Odwodnienie kompleksu ulic Os. Działkowa

Wschowa, dnia 26.05.2009r.
RO-7624/6/09
D E C Y Z J A

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) oraz 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami),
Po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wschowa z dnia 16.03.2009r. – data wpływu 17.03.2009r. (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa dla p. Romualda Sąsiadka zam. ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa, prowadzącego firmę: Usługi Projektowe Branża Sanitarna) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „budowie odwodnienia kompleksu ulic Os. Działkowa (ul. Działkowa, 17 Pułk Ułanów i ulica równoległa do ul. Polnej i 17 Pułku Ułanów, dz. nr 645/8 i 648/5). Budowa kanałów deszczowych z wpustami ulicznymi, urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych, przepompowni ścieków deszczowych i rurociągu tłocznego ścieków deszczowych - zlokalizowanego we Wschowie, obręb Wschowa,
nr ewidencyjny działek: 681, 671/15, 676/4, 669, 666/7, 664/9, 663, 664/19, 609, 645/8, 648/5.
oraz po zasięgnięciu opinii Starosty Wschowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli,
O R Z E K A M
1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „budowie odwodnienia kompleksu ulic Os. Działkowa
(ul. Działkowa, 17 Pułk Ułanów i ulica równoległa do ul. Polnej i 17 Pułku Ułanów, dz. nr 645/8 i 648/5). Budowa kanałów deszczowych z wpustami ulicznymi, urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych, przepompowni ścieków deszczowych i rurociągu tłocznego ścieków deszczowych - zlokalizowanego we Wschowie, obręb Wschowa, nr ewidencyjny działek: 681, 671/15, 676/4, 669, 666/7, 664/9, 663, 664/19, 609, 645/8, 648/5.
2. Uczynić charakterystykę przedsięwzięcia oraz Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia załącznikami do niniejszej decyzji.
U Z A S A D N I E N I E
W dniu 17.03.2009r. z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przez Gminę Wschowa przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „budowie odwodnienia kompleksu ulic Os. Działkowa (ul. Działkowa, 17 Pułk Ułanów i ulica równoległa do
ul. Polnej i 17 Pułku Ułanów, dz. nr 645/8 i 648/5). Budowa kanałów deszczowych
z wpustami ulicznymi, urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych, przepompowni ścieków deszczowych i rurociągu tłocznego ścieków deszczowych - zlokalizowanego we Wschowie, obręb Wschowa, nr ewidencyjny działek: 681, 671/15, 676/4, 669, 666/7, 664/9, 663, 664/19, 609, 645/8, 648/5., zwrócił się na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa p. Romuald Sąsiadek zam.
ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa, prowadzący firmę: Usługi Projektowe Branża Sanitarna.
Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane na podstawie § 3 ust. 1 pkt 72a – (kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych) - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U . nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) i w związku
z powyższym podlega procedurze oceny oddziaływania na środowisko w myśl ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.).
W myśl art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa wystąpił w dniu 24.03.2009r. do Starosty Wschowskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli
z wnioskiem w sprawie zasięgnięcia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. Starosta Wschowski postanowieniem
nr SOB.7633/8/2009 z dnia 20 kwietnia 2009r. (data wpływu 23 kwietnia 2009r.) zakwalifikował przedsięwzięcie do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli opinią nr ONS-NZ-4300/18/09 z dnia 27 marca 2009r. (data wpływu 6 kwietnia 2009r.) stwierdził, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Obszar przedsięwzięcia położony jest poza obszarami objętymi ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 880 z późn. zm.). Ponadto także charakter i lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również możliwość istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000, uzasadnia to właściwość Starosty Wschowskiego w sprawie wydania opinii.
Spośród uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy w odniesieniu do wnioskowanego przedsięwzięcia nie znajdują zastosowania, ze względu na cechy i status obszaru na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia, uwarunkowania określone w pkt. 1 lit. e, pkt. 2 lit. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, pkt. 3 lit. b.
Uwzględniając pozostałe uwarunkowania, wskazane poniżej, ustalono i zważono co następuje, biorąc pod uwagę:
1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
a) skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie odwodnienia kompleksu ulic Os. Działkowa, budowie kanałów deszczowych z wpustami ulicznymi, urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych, przepompowni ścieków deszczowych i rurociągu tłocznego ścieków deszczowych. Ogólna długość kanałów wyniesie 1564 mb, na trasie kanałów będą zamontowane 42 studnie rewizyjne. Podczyszczanie ścieków deszczowych będzie się odbywało w osadniku i separatorze lamelowym. Przyjęto osadnik typu BEWA SF 5000 o przepływie 20/200 dm3/sek. Przepompownia ścieków deszczowych typu studziennego z kręgów betonowych z pompami zatapialnymi z rurociągiem tłocznym z rur poliestrowych PE o średnicy Ø 110 mm o długości 323 mb zakończony studnią rozprężną. Rurociągi kanalizacji deszczowej będą wykonane z rur PVC-U
o połączeniach kielichowych z uszczelkami gumowymi, rurociągi tłoczne z rur PE o połączeniach zgrzewanych, studnie rewizyjne, osadnik, separator
i zbiornik przepompowni z gotowych elementów prefabrykowanych łączonych na uszczelki elastomerowe. Połączenia zapewniają pełną szczelność. Wyżej wymienione materiały muszą posiadać aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania.
Teren inwestycji obejmuje działki nr nr 681, 671/15, 676/4, 669, 666/7, 665, 664/9, 663, 664/19, 609, 645/8, 648/5 w obrębie geodezyjnym m. Wschowa
Kanały deszczowe zostaną zlokalizowane w pasach drogowych ulic: Działkowej, 17 Pułku Ułanów, drodze równoległej do ul. Polnej i 17 Pułku Ułanów (dz. nr 645/8 i 648/5) oraz w drodze łączącej ul. 17 Pułku Ułanów z ul. Polną (dz. nr 609).
Urządzenia do podczyszczania ścieków deszczowych i przepompownia ścieków zostaną zlokalizowane na działce nr 665, obok istniejącej przepompowni ścieków sanitarnych. Rurociąg tłoczny zostanie zlokalizowany również w pasie drogowym ul. 17 Pułku Ułanów (dz. nr 664/19) i drodze – działka nr 598 i włączony do istniejącej studni kanalizacji deszczowej
w działce nr 598 w rejonie działki 640/7.
Właścicielem działek w większości jest Gmina Wschowa za wyjątkiem działek: nr 666/7 – p. Wilk Grzegorz, zam. Siedlnica 3; nr nr 664/9 i 664/19 – p. Zienkiewicz-Grys Elżbieta, zam. ul. Wolsztyńska 15 a, Wschowa

b) powiązanie z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi działaniami, które mogłyby doprowadzić do kumulowania się oddziaływań na danym obszarze.

c) wykorzystanie zasobów naturalnych:

Inwestycja ma za zadnie odwodnienie kompleksu ulic w sposób zorganizowany; kanałami deszczowymi ścieki deszczowe trafią do urządzeń podczyszczania ścieków (osadnika i separatora) pozwoli to na oczyszczenie ścieków z ciał stałych i zanieczyszczeń ropopochodnych. Podczas realizacji przedsięwzięcia zostanie wykorzystana woda tylko do prób ciśnieniowych rurociągów, paliwo przy pracach z użyciem sprzętu do prac ziemnych oraz energia elektryczna do pracy pomp przy odwodnieniu wykopów w okresie wykonawstwa i docelowo w ilości około 20 kW dla przepompowni ścieków.
d) emisja i występowanie innych uciążliwości:

Praca sprzętu ciężkiego oraz środków transportu wykorzystywanych podczas prowadzenia robót ziemnych powodować będzie emisję spalin oraz hałasu do środowiska, jednak krótki czas trwania tych robót gwarantuje, że nie wpłynie ona znacząco na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego w tym rejonie. W trakcie realizacji prac budowlanych będą występowały typowe uciążliwości związane z technologią prowadzenia robót. Będzie to oddziaływanie o ograniczonym zasięgu i nasileniu, krótkotrwałe
i odwracalne. Na etapie eksploatacji planowana inwestycja nie będzie źródłem powstawania odpadów oraz zanieczyszczeń do wód i powietrza.
Realizacja inwestycji spowoduje także naruszenie warstwy gruntu oraz stosunków wodnych w pasie przebiegu sieci. Odpadem który powstanie przy wykonywaniu w/w robót będzie wycięta nawierzchnia asfaltowa z podbudową oraz nadmiar ziemi z wykopów. Wycięty, skruszony asfalt z podbudową
z drobnego kamienia będzie wykorzystywany do utwardzenia tzw. dróg polnych, a nadmiar ziemi złożony na wysypisku gminnym do jego rekultywacji.
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2 wynikające z:

a) zasięg oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
Planowana inwestycja przebiegać będzie przez tereny istniejącej oraz planowanej zabudowy zagrodowej i mieszkalnej.
Przedsięwzięcie będzie oddziaływać na tereny położone wzdłuż przebiegu sieci kanałów deszczowych tj.: ul. Działkowa, 17 Pułku Ułanów, droga równoległa do ul. Polnej i 17 Pułku Ułanów (dz. nr 645/8 i 648/5) oraz droga łącząca ul. 17 Pułku Ułanów z ul. Polną (dz. nr 609), działka nr 671/15, 676/4, 669, 666/7, 681, 664/9 - zlokalizowanych w m. Wschowa. Rurociąg tłoczny zostanie również zlokalizowany w pasie drogowym ul. 17 Pułku Ułanów (dz. nr 664/19) i drodze – działka nr 598 i włączony do istniejącej studni kanalizacji deszczowej w działce nr 598 w rejonie działki 640/7.

c) wielkość i złożoność oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
Przedsięwzięcie nie stanowi znaczącego oddziaływania na środowisko, zarówno skala jak i rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje wprowadzania szkodliwych substancji do środowiska. Nie nastąpi pogorszenie klimatu akustycznego oraz zwiększenie emisji spalin. Okresowe negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko może być widoczne jedynie w okresie prowadzonych prac budowlanych. Oddziaływanie to będzie polegało głównie na wykonywaniu prac ziemnych i budowlanych. Wykonywanie tych prac wymaga korzystania
z mechanicznego sprzętu budowlanego, co może spowodować: podwyższony poziom hałasu, zwiększoną emisję pyłów i spalin, możliwość skażenia wód i gleby substancjami ropopochodnymi w przypadku niekontrolowanego rozlania się paliwa.
d) prawdopodobieństwo oddziaływania:
Projektowana sieć kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi ścieki deszczowe, przepompownią ścieków deszczowych oraz rurociągiem tłoczącym ścieki deszczowe przy zastosowanej technologii jej wykonania, zapewni pełną szczelność rurociągów i prawidłowe funkcjonowanie jej wszystkich elementów. Ewentualne nieszczelności należy kontrolować i usuwać
w trakcie eksploatacji.
e) czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania:
W fazie budowy oddziaływanie będzie okresowe i przemijające, odczuwalne jedynie w fazie realizacji inwestycji poprzez niezorganizowaną emisję zanieczyszczeń do powietrza i hałasu. Oddziaływanie to będzie odwracalne, powodujące nieznaczną ingerencję w środowisko. W fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływało na środowisko.
Po uwzględnieniu otrzymanych opinii i przeanalizowaniu przedsięwzięcia, postanowieniem Nr RO-7635/6/09 z dnia 24 kwietnia 2009r. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko. W przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania zawarte w § 5 w/w rozporządzenia.
W dniu 11.05.2009r. organ na podstawie art. 9 i 10 k.p.a. zawiadomił strony
o zgromadzeniu całego materiału w sprawie z którym można zapoznać się w terminie 7 dni. W określonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.
W trakcie prowadzenia postępowania strony nie wniosły uwag i wniosków.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie stron następuje przez obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości.

Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Zielonej Górze w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. W okresie, o którym mowa powyżej dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt.
1 – 13 w/w ustawy, lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.zał.:
I. Charakterystyka przedsięwzięcia – szt. 1
II. Karta informacyjna przedsięwzięcia – szt. 1

Niniejszą decyzję zamieszcza się:
1. Tablica ogłoszeń w urzędzie Miasta i Gminy Wschowa
2. Strona internetowa - Biuletyn Informacji PublicznejOtrzymują:
1. p. Romuald Sąsiadek, ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa
2. a/a
Do wiadomości:
1. Starosta Wschowski, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Wojska Polskiego 11, 67-100 Nowa Sól

Zgodnie z art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz. U.
z 2006r. Nr 225, poz. 1635) – zwolniono z opłaty skarbowej.Załącznik nr I do decyzji
Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
RO-7624/6/09

C H A R A K T E R Y S T Y K A P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie odwodnienia kompleksu ulic Os. Działkowa, budowie kanałów deszczowych z wpustami ulicznymi, urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych, przepompowni ścieków deszczowych i rurociągu tłocznego ścieków deszczowych. Ogólna długość kanałów wyniesie 1564 mb, na trasie kanałów będą zamontowane 42 studnie rewizyjne. Podczyszczanie ścieków deszczowych będzie się odbywało w osadniku i separatorze lamelowym. Przyjęto osadnik typu BEWA SF 5000 o przepływie 20/200 dm3/sek. Przepompownia ścieków deszczowych typu studziennego z kręgów betonowych z pompami zatapialnymi z rurociągiem tłocznym z rur poliestrowych PE o średnicy Ø 110 mm o długości 323 mb zakończony studnią rozprężną. Rurociągi kanalizacji deszczowej będą wykonane z rur PVC-U o połączeniach kielichowych
z uszczelkami gumowymi, rurociągi tłoczne z rur PE o połączeniach zgrzewanych, studnie rewizyjne, osadnik, separator i zbiornik przepompowni z gotowych elementów prefabrykowanych łączonych na uszczelki elastomerowe. Połączenia zapewniają pełną szczelność. Wyżej wymienione materiały muszą posiadać aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania. Teren inwestycji obejmuje działki nr nr 681, 671/15, 676/4, 669, 666/7, 665, 664/9, 663, 664/19, 609, 645/8, 648/5 w obrębie geodezyjnym m. Wschowa. Kanały deszczowe zostaną zlokalizowane w pasach drogowych ulic: Działkowej, 17 Pułku Ułanów, drodze równoległej do ul. Polnej i 17 Pułku Ułanów (dz. nr 645/8 i 648/5) oraz w drodze łączącej ul. 17 Pułku Ułanów z ul. Polną (dz. nr 609). Urządzenia do podczyszczania ścieków deszczowych i przepompownia ścieków zostaną zlokalizowane na działce nr 665, obok istniejącej przepompowni ścieków sanitarnych. Rurociąg tłoczny zostanie zlokalizowany również w pasie drogowym ul. 17 Pułku Ułanów (dz. nr 664/19) i drodze – działka nr 598
i włączony do istniejącej studni kanalizacji deszczowej w działce nr 598 w rejonie działki 640/7. Właścicielem działek w większości jest Gmina Wschowa za wyjątkiem działek:
nr 666/7 – p. Wilk Grzegorz, zam. Siedlnica 3; nr nr 664/9 i 664/19 – p. Zienkiewicz-Grys Elżbieta, zam. ul. Wolsztyńska 15 a, Wschowa.
Inwestycja ma za zadnie odwodnienie kompleksu ulic w sposób zorganizowany; kanałami deszczowymi ścieki deszczowe trafią do urządzeń podczyszczania ścieków (osadnika
i separatora), pozwoli to na oczyszczenie ścieków z ciał stałych i zanieczyszczeń ropopochodnych. Podczas realizacji przedsięwzięcia zostanie wykorzystana woda tylko do prób ciśnieniowych rurociągów, paliwo przy pracach z użyciem sprzętu do prac ziemnych oraz energia elektryczna do pracy pomp przy odwodnieniu wykopów w okresie wykonawstwa i docelowo w ilości około 20 kW dla przepompowni ścieków. Praca sprzętu ciężkiego oraz środków transportu wykorzystywanych podczas prowadzenia robót ziemnych powodować będzie emisję spalin oraz hałasu do środowiska, jednak krótki czas trwania tych robót gwarantuje, że nie wpłynie ona znacząco na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego
i klimatu akustycznego w tym rejonie. W trakcie realizacji prac budowlanych będą występowały typowe uciążliwości związane z technologią prowadzenia robót. Będzie to oddziaływanie o ograniczonym zasięgu i nasileniu, krótkotrwałe i odwracalne. Na etapie eksploatacji, planowana inwestycja nie będzie źródłem powstawania odpadów oraz zanieczyszczeń do wód i powietrza.
Realizacja inwestycji, spowoduje także naruszenie warstwy gruntu oraz stosunków wodnych w pasie przebiegu sieci. Odpadem który powstanie przy wykonywaniu w/w robót, będzie wycięta nawierzchnia asfaltowa z podbudową oraz nadmiar ziemi z wykopów. Wycięty, skruszony asfalt z podbudową z drobnego kamienia, będzie wykorzystywany do utwardzenia tzw. dróg polnych, a nadmiar ziemi złożony na wysypisku gminnym do jego rekultywacji.
Przedsięwzięcie nie stanowi znaczącego oddziaływania na środowisko, zarówno skala, jak
i rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje wprowadzania szkodliwych substancji do środowiska. Nie nastąpi pogorszenie klimatu akustycznego oraz zwiększenie emisji spalin. Projektowana sieć kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi ścieki deszczowe, przepompownią ścieków deszczowych oraz rurociągiem tłoczącym ścieki deszczowe przy zastosowanej technologii jej wykonania, zapewni pełną szczelność rurociągów i prawidłowe funkcjonowanie jej wszystkich elementów. Ewentualne nieszczelności należy kontrolować
i usuwać w trakcie eksploatacji.Załącznik nr II do decyzji
Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
RO-7624/6/09

K A R T A I N F O R M A C Y J N A P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia :

Kanały deszczowe zostaną zlokalizowane w pasach drogowych ulic: Działkowej, 17 Pułku Ułanów, drodze równoległej do ul. Polnej i 17 Pułku Ułanów (dz. nr 645/8 i 648/5) oraz w drodze łączącej ul. 17 Pułku Ułanów z ul. Polną (dz. nr 609).
Urządzenia do podczyszczania ścieków deszczowych i przepompownia ścieków zostanie zlokalizowana na działce nr 665, obok istniejącej przepompowni ścieków sanitarnych. Rurociąg tłoczny zostanie zlokalizowany również w pasie drogowym ul. 17 Pułku Ułanów (dz. nr 664/19) i drodze – działka nr 598 i włączony do istniejącej studni kanalizacji deszczowej w działce nr 598 w rejonie działki 640/7.
Właścicielami działek w większości jest Gmina Wschowa za wyjątkiem działek: 666/7 – jest p. Wilk Grzegorz, zam. Siedlnica 3; 664/9 i 664/19 – jest p. Ziemkiewicz-Grys Elżbieta, zam. Wschowa. Ul. Wolsztyńska 15 a.
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną:

Długość kanałów deszczowych wyniesie:
- o średnicy 200 mm – 508 mb,
- o średniocy 250 mm – 861 mb,
- o średnicy 315 mm – 195 mb.
Ogólna długość kanałów 1564 mb, na trasie kanałów będą zamontowane 42 studnie rewizyjne. Podczyszczanie ścieków deszczowych będzie się odbywało w osadniku
i separatorze lamelowym.
Przyjęto osadnik typu BEWA SF 5000 o przepływie 20/200 dm3/sek. i pojemności czynnej 5000 dm3 oraz separator lamelowy typ BEWA NG 20/200 o przepływie 20/200 dm3/sek.
Przepompownia ścieków deszczowych – 1 kpl. typu studziennego z kręgów betonowych
z pompami zatapialnymi z rurociągiem tłocznym z rur polietylenowych PE o średnicy 110 mm o długości 323 mb zakończony studnią rozprężną.
3. Rodzaj Planowanej technologii

Rurociągi kanalizacji deszczowej będą wykonane z rur PVC-U o połączeniach kielichowych z uszczelkami gumowymi, rurociągi tłoczne z rur PE o połączeniach zgrzewanych, studnie rewizyjne, osadnik, separator i zbiornik przepompowni z gotowych elementów prefabrykowanych łączonych na uszczelki elastomerowe. Połączenia zapewniają pełną szczelność. W/w materiały muszą posiadać aprobaty techniczne
i dopuszczenia do stosowania.
4. Ewentualne warianty planowanego przedsięwzięcia:

Projektowane rozwiązanie ułożenia rurociągów w pasie drogowym jest najkorzystniejszym, ponieważ dotyczy głównie odwodnienia przyszłych nawierzchni utwardzonych dróg, jest najłatwiejsze w wykonawstwie i przyszłej eksploatacji.
Lokalizacja urządzeń do podczyszczania ścieków i przepompowni ścieków deszczowych na działce 665 przy istniejącej przepompowni ścieków sanitarnych jest również najwłaściwsza, ponieważ w przyszłości stworzy kompleks tych urządzeń, których teren można będzie ogrodzić i prawidłowo zagospodarować.
5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.

- woda – tylko do prób ciśnieniowych rurociągów,
- paliwa – praca sprzętu do prac ziemnych,
- energia elektryczna – do pracy pomp do odwodnień wykopów w okresie wykonawstwa
i docelowo w ilości ok. 20 kW dla przepompowni ścieków.
6. Rozwiązania chroniące środowisko.

Odwodnienie kompleksu ulic w sposób zorganizowany, kanałami deszczowymi do urządzeń podczyszczania ścieków za pomocą osadnika i separatora pozwoli na oczyszczenie ścieków z ciał stałych i zanieczyszczeń ropopochodnych. Przyjęte materiały do wykonywania sieci muszą posiadać aprobaty techniczne, atesty czy certyfikaty dopuszczające do stosowania dla danego parametru media. Technologia wykonania zapewni pełną szczelność rurociągów.
7. Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Odpadem, który powstanie przy wykonywaniu w/w robót będzie nadmiar ziemi z wykopów, który zostanie złożony na wysypisku miejskim do jego rekultywacji.
8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Nie dotyczy
9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Nie dotyczy
Data publikacji: 2009-05-26 09:52:49 ( odsłon)
- Waldemar Skrzypczak
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa