Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

RO-7624/27/10 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków"

Na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) art. 71
ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213 poz. 1397)Wschowa, dnia 12.01.2011r.
RO-7624/27/10
D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) art. 71
ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213 poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wschowa z dnia 08.11.2010r. (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa dla p. Romualda Sąsiadka zam. ul. Ogrodowa 27,
67-400 Wschowa, prowadzącego firmę: Usługi Projektowe Branża Sanitarna) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „budowie kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków” zlokalizowanego w Przyczynie Górnej na działkach o nr ewid. 285/1, 48, 329, 328, 283, 27/1, 282, 378, 225, 224 oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli,
O R Z E K A M
1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „budowa kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków” zlokalizowanego w Przyczynie Górnej na działkach o nr ewid. 285/1, 48, 329, 328, 283, 27/1, 282, 378, 225, 224.
2. Uczynić Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia oraz charakterystykę przedsięwzięcia załącznikami do niniejszej decyzji.
U Z A S A D N I E N I E
Wnioskiem z dnia 8 listopada 2010r. (data wpływu do tut. urzędu dnia 15 listopada 2010r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przez Gminę Wschowa przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „budowie kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków” zlokalizowanego w Przyczynie Górnej na działkach o nr ewid. 285/1, 48, 329, 328, 283, 27/1, 282, 378, 225, 224, zwrócił się na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa p. Romuald Sąsiadek zam.
ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa, prowadzący firmę: Usługi Projektowe Branża Sanitarna.
Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane na podstawie § 3 ust. 1 pkt 79 – (sieci kanalizacyjne
o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków) - Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213 poz. 1397) i w związku z powyższym podlega procedurze postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w myśl ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.).
W myśl art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z wnioskiem w sprawie zasięgnięcia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismem nr RDOŚ-08-WOOŚ-II-6617-605/10/an z dnia 7 grudnia 2010r. (data wpływu 10 grudnia 2010r.) zakwalifikował przedsięwzięcie do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli opinią nr ONS-NZ-4300/62/10 z dnia 24 listopada 2010r. (data wpływu 3 grudnia 2010r.) stwierdził, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa na podstawie zebranych dokumentów (opinii organów) wydał w dniu 13.12.2010r. postanowienie Nr RO-7624/27/10 o nie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a co za tym idzie brak sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Obszar przedsięwzięcia położony jest poza obszarami objętymi ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). Ponadto także charakter i lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również możliwość istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000. Najbliższy obszar Natura 2000 to OSO PLB300011 „Pojezierze Sławskie”, położony od projektowanego przedsięwzięcia w odległości ok. 6 km na północny zachód.
Spośród uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy w odniesieniu do wnioskowanego przedsięwzięcia nie znajdują zastosowania, ze względu na cechy i status obszaru na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia, uwarunkowania określone w pkt. 1 lit. e, pkt. 2 lit. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, pkt. 3 lit. b.
Uwzględniając pozostałe uwarunkowania, wskazane poniżej, ustalono i zważono co następuje, biorąc pod uwagę:
1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
a) skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyczyna Górna (cała wieś) gmina Wschowa oraz przepompowni ścieków. Właścicielami działek na których będzie realizowana inwestycja jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze – droga wojewódzka nr 278 (dz. nr 285/1), Gmina Wschowa – drogi gminne (dz. nr 329, 328, 283, 282, 378, 225, 224) oraz tereny prywatne (dz. nr 48 i 27/1). Całkowita długość zaprojektowanych kanałów sanitarnych wyniesie 2148 mb (z czego kanał sanitarny DN 250 mm – 1180 mb, DN 200 mm – 968 mb), przepompownie ścieków – 2 komplety, rurociąg tłoczny DN 90 mm o długości 937 mb i rurociąg rozprężny DN 200 mm o długości 53 mb. Kanały sanitarne zostaną wykonane z rur PP X-stream (dwuściennych) o połączeniach na uszczelkę gumową, natomiast rurociągi tłoczne z rur PE ciśnieniowych o połączeniach zgrzewanych. Powyższe połączenia zapewniają pełną szczelność rurociągów. Zbiorniki pompowni z elementów betonowych, z betonu wibroprasowanego wodoszczelnego – nasiąkalność do 5 %, elementy łączone na uszczelki międzykręgowe lub zaprawy wodoszczelne. Wyżej wymienione materiały muszą posiadać aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania.
Ścieki w ilości ok. 90 m3 po wybudowaniu sieci kanalizacji wsi będą dopływały do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Ogrodowej we Wschowie, skąd istniejącymi kanałami i kolektorami będą dopływały do miejskiej oczyszczalni ścieków, gdzie zostaną oczyszczone i odprowadzone do Rowu Krzyckiego.
b) powiązanie z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi działaniami które mogłyby doprowadzić do kumulowania się oddziaływań na danym obszarze.

c) wykorzystanie zasobów naturalnych:

Przedsięwzięcie ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Przyczyna Górna i likwidację ok. 160 szamb, co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy sytuacji w zakresie niekontrolowanego zrzutu ścieków do wód powierzchniowych oraz odprowadzania do ziemi. Podczas realizacji przedsięwzięcia zostanie wykorzystana woda tylko do prób ciśnieniowych rurociągów, paliwo przy pracach z użyciem sprzętu oraz energia elektryczna do pracy pomp przy odwodnieniu wykopów w okresie wykonawstwa i docelowo w ilości około 11 kW - zasilanie pomp w przepompowniach ścieków.
d) emisja i występowanie innych uciążliwości:

Budowa sieci sanitarnej będzie realizowana sprzętem zmechanizowanym, co powodować będzie emisje spalin oraz hałasu w rejonie prowadzonych prac budowlanych. Realizacja inwestycji, spowoduje także naruszenie warstwy gruntu oraz stosunków wodnych w pasie przebiegu sieci. Odpadem który powstanie przy wykonywaniu w/w robót będzie wycięta nawierzchnia asfaltowa z podbudową oraz nadmiar ziemi z wykopów. Wycięty, skruszony asfalt z podbudową z drobnego kamienia będzie wykorzystywany do utwardzenia tzw. dróg polnych, a nadmiar ziemi złożony na wysypisku gminnym do jego rekultywacji.
Praca sprzętu ciężkiego oraz środków transportu wykorzystywanych podczas prowadzenia robót ziemnych powodować będzie emisję spalin oraz hałasu do środowiska, jednak krótki czas trwania tych robót gwarantuje, że nie wpłynie ona znacząco na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego w tym rejonie. W trakcie realizacji prac budowlanych będą występowały typowe uciążliwości związane z technologią prowadzenia robót. Będzie to oddziaływanie o ograniczonym zasięgu i nasileniu, krótkotrwałe i odwracalne. Na etapie eksploatacji, planowana inwestycja nie będzie źródłem powstawania odpadów oraz zanieczyszczeń do wód i powietrza.
Planowana inwestycja nie będzie wymagała usunięcia drzew.
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2 wynikające z:

a) zasięg oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
Wybrany wariant z budową sieci kanalizacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej i w drogach gminnych oraz budową przepompowni w odległościach rzędu: przepompownia nr 1 - 18 mb, przepompownia nr 2 – 25 mb. od najbliższej zabudowy mieszkalnej, jak również prawidłowym odprowadzeniem ścieków jest optymalny z punktu widzenia lokalizacji i wpłynie na poprawę stanu środowiska poprzez zorganizowane odprowadzanie ścieków kanalizacją do oczyszczalni oraz eliminację nieszczelnych zbiorników na ścieki. Planowana inwestycja przebiegać będzie przez tereny istniejącej zabudowy zagrodowej i mieszkalnej, gdzie liczba ludności wynosi 623 mieszkańców (stan na 31.12.2010r).
c) wielkość i złożoność oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
Przedsięwzięcie nie stanowi znaczącego oddziaływania na środowisko, zarówno skala jak i rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje wprowadzania szkodliwych substancji do środowiska. Nie nastąpi pogorszenie klimatu akustycznego oraz zwiększenie emisji spalin. Okresowe negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko może być widoczne jedynie w okresie prowadzonych prac budowlanych. Oddziaływanie to będzie polegało głównie na wykonywaniu prac ziemnych i budowlanych. Wykonywanie tych prac wymaga korzystania
z mechanicznego sprzętu budowlanego, co może spowodować: podwyższony poziom hałasu, zwiększoną emisję pyłów i spalin, możliwość skażenia wód i gleby substancjami ropopochodnymi w przypadku niekontrolowanego rozlania się paliwa.
d) prawdopodobieństwo oddziaływania:
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej oraz technologia jej wykonania zapewni pełną szczelność rurociągów, ewentualne nieszczelności należy kontrolować
i usuwać w trakcie eksploatacji.
e) czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania:
W fazie budowy oddziaływanie będzie okresowe i przemijające, odczuwalne jedynie w fazie realizacji inwestycji poprzez niezorganizowaną emisję zanieczyszczeń do powietrza i hałasu. Odpady powstające podczas realizacji inwestycji będą gromadzone selektywnie i sukcesywnie wywożone z terenu budowy. Oddziaływanie to będzie odwracalne powodujące nieznaczną ingerencję w środowisko. W fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływało na środowisko.
Po uwzględnieniu otrzymanych opinii i przeanalizowaniu przedsięwzięcia, postanowieniem Nr RO-7635/27/10 z dnia 13 grudnia 2010r. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Dla trenu lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji stwierdza się brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Obwieszczeniem z dnia 28.12.2010r. organ na podstawie art. 9 i 10 k.p.a. zawiadomił strony o zgromadzeniu całego materiału w sprawie z którym można było zapoznać się w terminie 14 dni. W określonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.
W trakcie prowadzenia postępowania strony nie wniosły uwag i wniosków.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie stron nastąpiło przez obwieszczenie, które podano do publicznej wiadomości.
Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Zielonej Górze w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

3. Termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

4. W okresie, o którym mowa powyżej dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 – 13 w/w ustawy, lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.

zał.:
I. Charakterystyka przedsięwzięcia – szt. 1
II. Karta informacyjna przedsięwzięcia – szt. 1
Niniejszą decyzję zamieszcza się:
1. Tablica ogłoszeń w urzędzie Miasta i Gminy Wschowa
2. Tablica Ogłoszeń w miejscowości Przyczyna Górna, za pośrednictwem Sołtysa
3. Strona internetowa - Biuletyn Informacji Publicznej

Otrzymują:
1. p. Romuald Sąsiadek, ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa
2. a/a
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Wojska Polskiego 11, 67-100 Nowa Sól
3. Sołtys wsi Przyczyna Górna. p. Ryszard Grys, Przyczyna Górna 36,67-400 Wschowa (celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń)

Zgodnie z art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz. U.
z 2006r. Nr 225, poz. 1635) – zwolniono z opłaty skarbowej.
Załącznik nr I do decyzji
Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
RO-7624/27/10

C H A R A K T E R Y S T Y K A P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A
Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków w miejscowości Przyczyna Górna gmina Wschowa. Planowana inwestycja przebiegać będzie przez tereny istniejącej zabudowy zagrodowej i mieszkalnej, gdzie liczba ludności wynosi 623 mieszkańców (stan na 31.12.2008r).
Przedsięwzięcie ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Przyczyna Górna i likwidację ok. 160 szamb, co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy sytuacji w zakresie niekontrolowanego zrzutu ścieków do wód powierzchniowych oraz odprowadzania do ziemi.
Właścicielami działek na których będzie realizowana inwestycja jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze – droga wojewódzka nr 278 (dz. nr 285/1), Gmina Wschowa – drogi gminne (dz. nr 329, 328, 283, 282, 378, 225, 224) oraz tereny prywatne (dz. nr 48 i 27/1). Całkowita długość zaprojektowanych kanałów sanitarnych wyniesie 2148 mb
(z czego kanał sanitarny DN 250 mm – 1180 mb, DN 200 mm – 968 mb), przepompownie ścieków – 2 komplety, rurociąg tłoczny DN 90 mm o długości 937 mb i rurociąg rozprężny DN 200 mm o długości 53 mb. Kanały sanitarne zostaną wykonane z rur PP X-stream (dwuściennych) o połączeniach na uszczelkę gumową, natomiast rurociągi tłoczne z rur PE ciśnieniowych o połączeniach zgrzewanych. Powyższe połączenia zapewniają pełną szczelność rurociągów. Zbiorniki pompowni z elementów betonowych, z betonu wibroprasowanego wodoszczelnego – nasiąkalność do 5 %, elementy łączone na uszczelki międzykręgowe lub zaprawy wodoszczelne. Wyżej wymienione materiały muszą posiadać aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania.
Ścieki w ilości ok. 90 m3 po wybudowaniu sieci kanalizacji wsi będą dopływały do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Ogrodowej we Wschowie, skąd istniejącymi kanałami i kolektorami będą dopływały do miejskiej oczyszczalni ścieków, gdzie zostaną oczyszczone i odprowadzone do Rowu Krzyckiego.
Budowa sieci sanitarnej będzie realizowana sprzętem zmechanizowanym, co powodować będzie emisje spalin oraz hałasu w rejonie prowadzonych prac budowlanych. Realizacja inwestycji spowoduje także naruszenie warstwy gruntu oraz stosunków wodnych w pasie przebiegu sieci. Odpadem, który powstanie przy wykonywaniu w/w robót będzie wycięta nawierzchnia asfaltowa z podbudową oraz nadmiar ziemi z wykopów. Wycięty, skruszony asfalt z podbudową z drobnego kamienia będzie wykorzystywany do utwardzenia tzw. dróg polnych, a nadmiar ziemi złożony na wysypisku gminnym do jego rekultywacji.
Praca sprzętu ciężkiego oraz środków transportu wykorzystywanych podczas prowadzenia robót ziemnych powodować będzie emisję spalin oraz hałasu do środowiska, jednak krótki czas trwania tych robót gwarantuje, że nie wpłynie ona znacząco na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego w tym rejonie. W trakcie realizacji prac budowlanych będą występowały typowe uciążliwości związane z technologią prowadzenia robót. Będzie to oddziaływanie o ograniczonym zasięgu i nasileniu, krótkotrwałe i odwracalne. Na etapie eksploatacji planowana inwestycja nie będzie źródłem powstawania odpadów oraz zanieczyszczeń do wód i powietrza.
Planowana inwestycja nie będzie wymagała usunięcia drzew.
Wybrany wariant z budową sieci kanalizacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej i w drogach gminnych oraz budową przepompowni w odległościach rzędu: przepompownia nr 1 - 18 mb, przepompownia nr 2 – 25 mb. od najbliższej zabudowy mieszkalnej, jak również prawidłowym odprowadzeniem ścieków jest optymalny z punktu widzenia lokalizacji i wpłynie na poprawę stanu środowiska poprzez zorganizowane odprowadzanie ścieków kanalizacją do oczyszczalni oraz eliminację nieszczelnych zbiorników na ścieki.
Przedsięwzięcie nie stanowi znaczącego oddziaływania na środowisko, zarówno skala, jak i rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje wprowadzania szkodliwych substancji do środowiska. Nie nastąpi pogorszenie klimatu akustycznego oraz zwiększenie emisji spalin. Okresowe negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko może być widoczne jedynie w okresie prowadzonych prac budowlanych. Oddziaływanie to będzie polegało głównie na wykonywaniu prac ziemnych i budowlanych.Załącznik nr II do decyzji
Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
RO-7624/27/10

K A R T A I N F O R M A C Y J N A P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Inwestycja liniowa w miejscowości Przyczyna Górna, gm. Wschowa, woj. Lubuskie, skala przedsięwzięcia – cała wieś, usytuowanie – w pasie drogi wojewódzkiej nr 278 (dz. nr 285/1) oraz odgałęzienia drogi gminne. Dz. nr 329, 328, 283, 282, 378, 225, 224 i tereny prywatne dz. nr 48 i 27/1.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną.

Kanał sanitarny DN 250 mm – 1180 mb, DN 200 mm – 968 mb, przepompownie ścieków sanitarnych typ EPS – studzienne – 2 kpl., rurociąg tłoczny DN 90 mm – 937 mb, rurociąg rozprężny DN 200 mm – 53 mb.
Nie przewiduje się wycinki drzew.

3. Rodzaj Planowanej technologii.
Kanały sanitarne zostaną wykonane z rur PP X-stream (dwuściennych) o połączeniach na uszczelkę gumową, natomiast rurociągi tłoczne z rur PE ciśnieniowych o połączeniach zgrzewanych. Powyższe połączenia zapewniają pełną szczelność rurociągów. Zbiorniki pompowni z elementów betonowych, z betonu wibroprasowanego wodoszczelnego – nasiąkalność do 5 %, elementy łączone na uszczelki międzykręgowe lub zaprawy wodoszczelne.

4. Ewentualne warianty planowanego przedsięwzięcia.

Wybrano najkorzystniejszy wariant, tj. w pasie drogi wojewódzkiej i dróg gminnych, technologią zapewniającą szczelność rurociągów i studni.
W przypadku wariantu „zerowego” ok. 160 szamb (zbiorników ścieków) wątpliwej jakości i szczelności będzie eksploatowanych z częstotliwością wywozu ok. 2 x rok.

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.
Energia elektryczna ok. 11 kW – zasilanie pomp w przepompowniach ścieków.

6. Rozwiązania chroniące środowisko.

Przyjęte materiały i technologia wykonania zapewni pełną szczelność rurociągów.
Po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej wsi, przestanie być eksploatowane ok. 160 szamb wątpliwej szczelności.

7. Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Ścieki bytowo – gospodarcze po wybudowaniu sieci kanalizacji wsi będą dopływały do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Ogrodowej we Wschowie, skąd istniejącymi kanałami i kolektorami będą dopływały do miejskiej oczyszczalni ścieków, gdzie zostaną oczyszczone i odprowadzone do Rowu Krzyckiego, dalej do rzeki Odry.

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
Nie dotyczy.

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
Nie dotyczy.Data publikacji: 2011-01-17 07:31:14 ( odsłon)
- Waldemar Skrzypczak
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa