Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

RO.6131.172.2011.WS

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
Lp. decyzja w sprawie usunięcia drzew
1. Numer Wpisu: 120
2. Zakres przedmiotowy decyzji:
* Zezwolić na usunięcie drzew - szt.38 
• gatunek: klon – szt.14, wiąz - szt.15, jesion - szt.9, rosnących na działce nr 459 położonej w Dębowej Łęce;
Zobowiązać wnioskodawcę do:
• wykonania wycinki drzew do 29.02.2012r.
• uporządkowania terenu wycinki z pozostałości po usuniętych drzewach;
* Na podstawie art. 84 ust. 1, 2, 3 oraz art.85 ust.1,2,4,7 i 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 13 paździrnika 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. z 2004r. nr 228, poz.2306), Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 15 października 2010r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2011 (M.P. z 2010r. nr 76, poz.954) naliczyć opłatę w kwocie 375 247,52 zł.
* Na podstawie art.84 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) odracza się na okres 3 lat od dnia niniejszego zezwolenia termin uiszczenia opłaty za usunięcie wnioskowanych drzew. Jeżeli posadzone w zamian drzewa zachowają żywotność po upływie trzech lat od dnia ich posadzenia lub nie zachowają żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości zgodnie z art.84 ust.5 w/w ustawy Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa na wniosek strony, umorzy należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew.
* Zobowiązać wnioskodawcę do dokonania nasadzeń zastępczych w ilości 50szt. drzew (w tym drzewa ozdobne) na działce nr 549 obręb Dębowa Łęka w terminie do dnia 31.05.2012r., a o wykonaniu nasadzeń powiadomić Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
3. Znak sprawy:
RO.6131.172.2011.WS
4. Data i miejsce wydania:
Wschowa, dnia 13.12.11.2011r.
5. Nazwa organu, który wydał decyzję
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy:
p. W.Przybycień
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji
RO.6131.172.2011.WS
8. Miejsce przechowywania:
Urząd Miasta i Gminy Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa
Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska i Infrastruktury
pok. Nr 25
tel. 065 5408636
9. Informacja, czy decyzja jest ostateczna, oraz adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu wykonywania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach:
decyzja jest ostateczna
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:
brak
11. Uwagi:
brakData publikacji: 2012-03-07 12:16:39 (450 odsłon)
- Joanna Olszewska
tel. 65 540 86 21    e-mail: joanna.olszewska@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa