Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

decyzja w sprawie usunięcia drzewa, RO.6131.54.2012.WS

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
Lp. decyzja w sprawie usunięcia drzewa
1. Numer Wpisu: 39
2. Zakres przedmiotowy decyzji:
* Zezwolić na usunięcie drzewa - szt.1
• gatunek: brzoza – szt.1, rosnącego na działce stanowiącej własność Gminy Wschowa, położonej przy ul.Głogowskiej;
* Usunięcie drzewa może nastąpić z zastrzeżaniem przepisów art.52 ust.1 pkt 3,4,5 i 13 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz.880 z poźn.zm.) w powiązaniu z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. (Dz.U.Nr 220, poz.2237) dotyczących dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową i wynikających z tego tytułu zakazów m.in. niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych, niszczenia gniazd, przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsce. Zakazy o których wyżej mowa nie dotyczą usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd  z budek dla ptaków oraz gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne.
* Nie naliczać i nie pobierać opłat za usunięcie drzewa, zgodnie z art.86 ust.1 pkt 1,2, i 9 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2004 Nr 92 poz.880 z późn.zm.);
3. Znak sprawy:
ZN.5142.105.2012(mWsc)
4. Data i miejsce wydania:
Wschowa, dnia 31.05.2012r.
5. Nazwa organu, który wydał decyzję
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków;
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul.Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra;
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy:
Urząd Miasta i Gminy Wschowa;
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji
RO.6131.53.2012.WS
8. Miejsce przechowywania:
Urząd Miasta i Gminy Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa
Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska i Infrastruktury
pok. Nr 25
tel. 065 5408636
9. Informacja, czy decyzja jest ostateczna, oraz adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu wykonywania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach:
decyzja jest ostateczna
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:
brak
11. Uwagi

 

Data publikacji: 2012-06-27 11:38:06 (527 odsłon)
- Joanna Olszewska
tel. 65 540 86 21    e-mail: joanna.olszewska@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa