Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

decyzja w sprawie usunięcia drzew i krzewów, RO.6131.154.2012.WS

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
Lp. decyzja w sprawie usunięcia drzew i krzewów
1. Numer Wpisu: 96
2. Zakres przedmiotowy decyzji:
* Zezwolić na usunięcie drzew i krzewów:
- z gatunku: klon pospolity - szt.1, wierzba - szt.2, topola kanadyjska - szt.1, topola włoska - szt.2, jabłoń - szt.1, rosnących na działkach stanowiących własność Gminy Wschowa - Park Rogalińskiego we Wschowie;
- z gatunku: bez czarny - 40m2 , śnieguliczka - 2,5m2 , pęcherznica - 3m2 , rosnących na działkach stanowiących własność Gminy Wschowa - Park Rogalińskiego we Wschowie;
Zobowiązać wnioskodawcę do:
• wykonania wycinki drzew do dnia 31.12.2013r. 
* Usunięcie drzew może nastąpić z zastrzeżeniem przepisów art.52 ust.1 pkt 3,4,5 i 13 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2009r. Nr 151, poz.1220 z późn.zm.) w powiązaniu z §7 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. (Dz.U.Nr 237, poz.1419) dotyczących dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową i wynikających z tego tytułu zakazów. Zakazy o których wyżej mowa nie dotyczą usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd z budek dla ptaków oraz gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne.
* Nie naliczać i nie pobierać opłat za usunięcie drzewa zgodnie z art.86 ust.1 pkt 4,8,9 i 10 ustawy o ochronie przyrody.
* zobowiązać wnioskodawcę do zastąpienia usuwanego drzewa tj. topola kanadyjska - w terminie do 30.04.2014r. nowymi nasadzeniami w obrębie Parku Rogalińskiego.
O terminie wykonania nasadzeń należy poinformować Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na piśmie.
 3. Znak sprawy:
ZN.5142.253.2012[mWsc-1]
4. Data i miejsce wydania:
Zielona Góra, dnia 11.01.2013r.
5. Nazwa organu, który wydał decyzję
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul.Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra;
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy:
Gmina Wschowa, ul.Rynek 1, 67-400 Wschowa;
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji
RO.6131.154.2012.WS
8. Miejsce przechowywania:
Urząd Miasta i Gminy Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa
Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska i Infrastruktury
pok. Nr 25
tel. 065 5408636
9. Informacja, czy decyzja jest ostateczna, oraz adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu wykonywania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach:
decyzja jest ostateczna
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:
brak
11. UwagiData publikacji: 2013-03-18 13:20:59 (433 odsłon)
- Joanna Olszewska
tel. 65 540 86 21    e-mail: joanna.olszewska@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa