Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

decyzja w sprawie usunięcia drzewa, RO.6131.46.2013.WS

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
Lp. decyzja w sprawie usunięcia drzewa
1. Numer Wpisu: 37
2. Zakres przedmiotowy decyzji:
* Zezwolić na usunięcie drzewa - szt. 1, 
• gatunek: klon zwyczajny-szt.1, rosnącego w pasie drogi publicznej nr 305 (obręb Wschowa), stanowiącej własność Gminy Wschowa 
Zobowiązać wnioskodawcę do:
• wykonania wycinki drzewa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP;
• wykonania wycinki drzewa do dnia 31.08.2013r.
• uporządkowania terenu wycinki z pozostałości po usuniętym drzewie;
• zastąpienia wyciętego drzewa innym
• dokonania nasadzenia do dnia 31.08.2013r.
• zawiadomienia tutejszego Starosty o zkończeniu prac związanych z nasadzeniem;
• kierowania się przy doborze gatunku i odmiany drzewa przeznaczonego do nasadzenia potrzebą ochrony krajobrazu oraz warunkami glebowo-siedliskowymi terenu przeznaczonego do nasadzenia.
* Na podstawie art. 84 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 115, poz. 1220 z późn. zm.) ustala się opłatę za usunięcie drzewa w wysokości: 46 052,86 zł.
* Zgodnie z art.84 ust.4 ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody odracza się , na okres trzech lat od dnia wydania niniejszego zezwolenia, termin uiszczenia opłaty za usunięcie przedmiotowego drzewa. Jeżeli posadzone w zamian drzewo zachowa żywotność po upływie 3 lat od dnia jego posadzenia lub nie zachowa żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, zgodnie z art.84 ust.5 w/w ustawy Starosta na wniosek strony, umorzy należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzewa. W myśl art. 84 ust.5a ustawy o ochronie przyrody jeżeli posadzone inne drzewo nie zachowa żywotności w okresie 3 lat od dnia przesadzenia lub posadzenie, posiedacz nieruchomości jest obowiązany niezwłocznie do uiszczenia oplaty za usunięcie drzewa. 
3. Znak sprawy:
SOB.613.10.2013
4. Data i miejsce wydania:
Wschowa, dnia 13.05.2013r.
5. Nazwa organu, który wydał decyzję
Starosta Wschowski, Pl.Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa;
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy:
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ;
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji
RO.6131.46.2013.WS
8. Miejsce przechowywania:
Urząd Miasta i Gminy Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa
Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska i Infrastruktury
pok. Nr 25
tel. 065 5408636
9. Informacja, czy decyzja jest ostateczna, oraz adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu wykonywania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach:
decyzja jest ostateczna
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:
brak
11. UwagiData publikacji: 2013-05-24 11:57:55 (476 odsłon)
- Joanna Olszewska
tel. 65 540 86 21    e-mail: joanna.olszewska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-05-27 10:18:00 dopisanie treści decyzji Joanna Olszewska
2013-05-27 10:32:27 dopisanie treści Joanna Olszewska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa