Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

RO-7635/54/08

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)1. NUMER WPISU : 22

2. ZAKRES PRZEDMIOTOWY DECYZJI :
Zezwolić na usunięcie drzew rosnących na prywatnej działce wnioskodawcy, działka nr 393/7 w obrębie geodezyjnym wsi Lgiń, gm. Wschowa, wg poniższego zestawienia:
I. L.p.
II. Gatunek
III. Obwód pnia na wys. 130 cm od ziemi
IV. Ilość sztuk
V. Stawka w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wys. 1,30 m
(z uwzględnieniem współczynnika różnicującego stawki)
VI. Opłata za usunięcie w zł
I II III IV V VI
1 sosna 5 3 31,97 479,55
2 sosna 6 3 31,97 575,46
3 sosna 7 1 31,97 223,79
4 sosna 8 6 31,97 1 534,56
5 sosna 9 3 31,97 863,19
6 sosna 10 9 31,97 2877,3
7 sosna 11 3 31,97 1 055,01
8 sosna 12 4 31,97 1 534,56
9 sosna 13 4 31,97 1 662,44
10 sosna 14 8 31,97 3 580,64
11 sosna 15 5 31,97 2 397,75
12 sosna 16 4 31,97 2 046,08
13 sosna 17 9 31,97 4 891,41
14 sosna 18 6 31,97 3 452,76
15 sosna 19 4 31,97 2 429,72
16 sosna 20 3 31,97 1 918,2
17 sosna 21 3 31,97 2 014,11
18 sosna 22 2 31,97 1 406,68
19 sosna 23 2 31,97 1 470,62
20 sosna 24 3 31,97 2 301,84
21 sosna 25 5 31,97 3 996,25
22 sosna 26 2 48,27 2 510,04
23 sosna 27 2 48,27 2 606,58
24 sosna 28 1 42,69 1 351,56
25 sosna 29 1 42,69 1 399,83
RAZEM 50 579,93

Zezwolić na usunięcie zbędnych zakrzaczeń z gatunku śliwa ałycza – celem uporządkowania terenu wokół oczek wodnych.

3. ZNAK SPRAWY :
RO-7635/54/08

4. DATA WYDANIA :
11.04.2008r.

5. NAZWA ORGANU, KTÓRY WYDAŁ DECYZJĘ:
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

6. NAZWA PODMIOTU, KTÓREGO DECYZJA DOTYCZY:
Tomasz Urbański gm. Wschowa

7. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DECYZJI:
Urząd Miasta i Gminy Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury - pok. 26

8. INFORMACJA CZY DECYZJA JEST OSTATECZNA:
decyzja jest ostateczna

9. UWAGI:

Zobowiązać wnioskodawcę do:
• wykonania wycinki drzew zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami BHP;
• wykonania wycinki drzew do dnia 31 grudnia 2008r.;
• uporządkowania terenu wycinki z pozostałości po usuniętych drzewach;
• nasadzenia drzew w ilości 200 szt. (z gatunku: świerk, sosna, orzech) na działce własnościowej nr 393/7 w obrębie wsi Lgiń, gm. Wschowa, do dnia 30 kwietnia 2009r.;
• uprzątnięcia z działki „dzikiego wysypiska” gruzu oraz usunięcie zbędnych zakrzaczeń z gatunku śliwa ałycza rosnących wokół naturalnych oczek wodnych;

Na podstawie art. 84 ust. 1, 2, 3 oraz art. 85 ust. 1, 2, 4,7 i 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004r. Nr 228, poz. 2306), Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 16 października 2007r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2007 (M.P. Nr 77, poz. 828) naliczyć opłatę w kwocie 50 579,93 zł.

Na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92,poz. 880 z późn. zm.) odracza się na okres 3 lat od dnia niniejszego zezwolenia termin uiszczenia opłaty za usunięcie wnioskowanych drzew. Jeżeli posadzone w zamian drzewa zachowają żywotność po upływie 3 lat od dnia ich posadzenia lub nie zachowają żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości zgodnie z art. 84 ust. 5 w/w ustawy Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa na wniosek strony, umorzy należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew.Data publikacji: 2008-04-14 13:15:52 ( odsłon)
- Anna Włoczewska-Grys
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa