Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

RO-7624/76/10

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Lp. decyzja w sprawie usunięcia drzew i krzewów

1. Numer Wpisu : 40

2. Zakres przedmiotowy decyzji:

1) Zezwolić na usunięcie drzew rosnących na działce nr 594 położonej przy ul. Kamiennej we Wschowie, wg poniższego zestawienia:
I - L.p.
II - Gatunek
III - Obwód pnia na wys. 130 cm od ziemi
IV -Ilość sztuk
V - Stawka w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wys. 1,30 m
(z uwzględnieniem współczynnika różnicującego stawki)
VI - Opłata za usunięcie drzew [zł]


I II III IV V VI

1 Jesion 60 1 194,22 11 653,20
2 Jesion 120 1 303,22 36 386,40
3 Klon 85 1 194,22 16 508,70
4 Klon 110 1 303,22 33 354,20
5 Klon 60 1 194,22 11 653,20
6 Klon 80 1 194,22 15 537,60
7 Klon 130 1 303,22 39 418,60
8 Klon 110 1 303,22 33 354,20
RAZEM 197 866,10

Objaśnienie sposobu naliczenia opłaty.
kolumna VI = kolumna III * kolumna IV * kolumna V
gdzie:
• kolumna VI – opłata za usunięcie drzewa [zł];
• kolumna III – obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm [cm];
• kolumna IV – ilość sztuk drzew[szt.];
• kolumna V - stawka w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wys. 1,30 m (z uwzględnieniem współczynnika różnicującego stawki) [zł];


2) Zobowiązać wnioskodawcę do:
• wykonania wycinki drzew do dnia 31 grudnia 2010r.,
• uporządkowania terenu wycinki z pozostałości po usuniętych drzewach,
• nasadzenia drzew liściastych i iglastych w ilości 20 sztuk na działce nr 594 we Wschowie w terminie do dn. 31.10.2011r.

3) Na podstawie art. 84 ust. 1, 2, 3 oraz art. 85 ust. 1, 2, 4, 7 i 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004r. Nr 228, poz. 2306), Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 23 października 2009r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2010 (M.P. z 2009r. Nr 69, poz. 894) naliczyć opłatę w kwocie 197 866,10 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 10/100).

4) Na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) odracza się na okres 3 lat od dnia niniejszego zezwolenia termin uiszczenia opłaty za usunięcie wnioskowanych drzew. Jeżeli posadzone w zamian drzewa zachowają żywotność po upływie 3 lat od dnia ich posadzenia lub nie zachowają żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, zgodnie z art. 84 ust. 5 w/w ustawy Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa na wniosek strony, umorzy należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew.


3. Znak sprawy:
RO-7635/76/10

4. Data i miejsce wydania:
Wschowa, dnia 24.05.2010r.

5. Nazwa organu, który wydał decyzję
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
Rynek 1
67-400 Wschowa

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy:
Przedsiębiorstwo Nasienno - Zaopatrzeniowe Wójcik Sp. Jawna

7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji
RO-7635/76/10

8. Miejsce przechowywania:
Urząd Miasta i Gminy Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa
Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska i Infrastruktury
pok. Nr 25
tel. 065 5408636

9. Informacja, czy decyzja jest ostateczna, oraz adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu wykonywania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach:
decyzja jest ostateczna

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:
brak

11. Uwagi:
brakData publikacji: 2010-05-31 13:43:25 ( odsłon)
- Anna Włoczewska-Grys
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa