Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

RO.6220.7.2012 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA w sprawie budowie drogi gminnej

Wschowa, dnia  25.03.2012r.
 
RO.6220.7.2012

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  WSCHOWA
  

Na podstawie art. 49 k.p.a oraz  art. 61 w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z  2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa informuje, że na podstawie zebranych dokumentów oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. (opinia z dnia 16.04.2012r. znak WOOŚ –II.4240.138.2012.PT) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli (znak ONS-NZ.-4300/11/12 z dnia 04.04.2012r) wydał postanowienie w dniu 16.06.2011r. znak RO.6220.18.11, w którym postanowił, że przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko a co za tym idzie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami” – nie jest konieczne.

Z postanowieniem Burmistrza w tej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa (Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury – Ratusz ul. Rynek 1: II piętro, pok. 25 w godz.800 – 1500); w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. do dnia 09.05.2012r.(włącznie).

 z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Wschowa

Marian Kociubiński
p.o. Naczelnika Wydziału
Rolnictwa,Ochrony Środowiska
 i InfrastrukturyData publikacji: 2012-04-25 11:40:33 (704 odsłon)
- Anna Włoczewska-Grys
tel. 65 5408635    e-mail: anna.wloczewskagrys@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa