Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

RO.6220.8.2012.AWG INFORMACJA w sprawie toczącego się postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „FARMA Wiatrowa Wschowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

                                                                                                                                                                Wschowa,dnia 15.06.2012r.   

RO.6220.8.2012.AWG

                                 
   
                                                                I N F O R M A C J A
 
w sprawie toczącego się postępowania dot. wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „FARMA Wiatrowa Wschowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
  

            Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, działając na podstawie art. 49 k.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 69 ust. 4 i art. 74 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.):

  - p o d a j e  do publicznej wiadomości informację ,że dnia 15.06.2012r. wydał Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa znak RO.6220.8.2012.AWG,  w którym postanowił zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „FARMA Wiatrowa Wschowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

.

                                                                             
z up. Burmistrza
                                                                                                      Miasta i Gminy Wschowa


  
                                                                                                     Marian Kociubiński
p.o. Naczelnika Wydziału
Rolnictwa, Ochrony Środowiska
 i Infrastruktury
 Data publikacji: 2012-06-15 11:12:10 (693 odsłon)
- Anna Włoczewska-Grys
tel. 65 5408635    e-mail: anna.wloczewskagrys@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa