Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

RO.6220.13.2013.AWG OBWIESZCZENIE - Adaptacja budynku hurtowni artykułów przemysłowych na warsztat mechaniki pojazdowej wraz z zapleczem sanitarno – socjalnym w miejscowości Wschowa, gmina Wschowa (działka o nr ewid. 1791/18)

Wschowa, dnia 15.04.2013r.

 
RO.6220.11.2013.AWG

                                                                                            OBWIESZCZENIE

 
Zgodnie z art. 10§1, art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 267) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zawiadamia, że :
·        
na wniosek z dnia 15.04.2013r. (data wpływu: 23.04.2013r), wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja budynku hurtowni artykułów przemysłowych na warsztat mechaniki pojazdowej wraz z zapleczem sanitarno – socjalnym w miejscowości Wschowa, gmina Wschowa (działka o nr ewid. 1791/18)” na rzecz p.Piotra Czyżniejewskiego, ul. Słowackiego 12/45, 64-200 Wolsztyn
;
·        
wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) z prośbą o opinię dot. ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko a co za tym idzie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
 
Strony mogą brać czynny udział na każdym etapie postępowania, mogą zapoznawać się  z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie w  siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa (Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury – pok. 25  w godz.800 – 1400) oraz składać uwagi i wnioski do postępowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie pod w/w adresem lub  w formie elektronicznej na adres e–mail :os.umig@wschowa.pl
      Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt. 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.   w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010r., Nr 213 poz. 1397) - organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz.
      Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenia uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
  
z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Wschowa

Marian Kociubiński
p.o. Naczelnika Wydziału
Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i InfrastrukturyData publikacji: 2013-04-25 12:19:44 (630 odsłon)
- Anna Włoczewska-Grys
tel. 65 5408635    e-mail: anna.wloczewskagrys@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa