Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

RO.6220.13.2013.AWG OBWIESZCZENIE

Wschowa, dnia 29.05.2013r.
RO.6220.13.2013.AWG


OBWIESZCZENIE
 

Zgodnie z art. 9 , art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 267) w związku z art. 63 ust.2 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zawiadamia, że :
 ·        
W dniu 29.05.2013 wydałem postanowienie znak RO.6220.13.2013.AWG, w którym uznałem brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a za tym idzie brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku hurtowni artykułów przemysłowych na warsztat mechaniki pojazdowej wraz z zapleczem sanitarno – socjalnym w miejscowości Wschowa, gmina Wschowa (działka o nr ewid. 1791/18)” na rzecz p. Piotra Czyżniejewskiego, zm. ul. Słowackiego 12/45, 64-200 Wolsztyn (na niniejsze postanowienie nie służy stronom prawo wniesienia zażalenia);
 ·        
Na podstawie art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz. U z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.)  w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku hurtowni artykułów przemysłowych na warsztat mechaniki pojazdowej wraz z zapleczem sanitarno – socjalnym w miejscowości Wschowa, gmina Wschowa (działka o nr ewid. 1791/18)” działając na wniosek p. Piotra Czyżniejewskiego, zm. ul. Słowackiego 12/45, 64-200 Wolsztyn, Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa uprzejmie zawiadamia o zgromadzeniu całego materiału w sprawie, z którym można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie, Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska i Infrastruktury, pokój nr 25, od poniedziałku do piątku w godz.700 do 1400.
 
Strony mogą brać czynny udział na każdym etapie postępowania, mogą zapoznawać się z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie w  siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa (Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska   i Infrastruktury – pok. 25  w godz.800 – 1400) oraz składać uwagi i wnioski do postępowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie pod w/w adresem lub w formie elektronicznej na adres e–mail :os.umig@wschowa.pl
 Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenia uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
  
 

     

 z up. Burmistrza
 Miasta i Gminy Wschowa


Marian Kociubiński
p.o. Naczelnika Wydziału
Rolnictwa, Ochrony Środowiska
 i InfrastrukturyData publikacji: 2013-05-31 09:35:19 (641 odsłon)
- Anna Włoczewska-Grys
tel. 65 5408635    e-mail: anna.wloczewskagrys@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa