Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

RO.6220.21.2013.AWG Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy dot. „Zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowania na stację demontażu pojazdów” zlokalizowanego na działce nr 1956/2, obręb Wschowa

RO.6220.21.2013.AWG

                                                           OBWIESZCZENIE
                                 BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  WSCHOWA
  

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, działając na podstawie art. 8, art. 29, 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

 - zawiadamia, że w dniu 11.06.2013r. wpłynął wniosek od p. Kowalskiego Sławomira reprezentującego Firmę Kowalski Sławomir Kowalski, ul. Arciszewskich 22, Nietążkowo, 64-030 Śmigiel o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

„Zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowania na stację demontażu pojazdów”” zlokalizowanego na działce nr 1956/2, obręb Wschowa.

 Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli.
 

            W dniu 05.06.2013r. do tut. Urzędu wpłynął raport oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (m.in. z raportem oddziaływania na środowisko), składania uwag    i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 18.06.2013r. do dnia 09.07.2013r. w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1 ( Ratusz , pokój nr 25, II piętro) od poniedziałku do piątku w godz.700 do 1400.
  

                                                                                                   Z up. Burmistrza

p.o. Naczelnika Wydziału Rolnictwa,

Ochrony Środowiska i Infrastruktury

  

Marian Kociubiński

   Wschowa, dnia 17.06.2013r.Data publikacji: 2013-06-19 12:51:18 (628 odsłon)
- Anna Włoczewska-Grys
tel. 65 5408635    e-mail: anna.wloczewskagrys@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa