Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

OBWIESZCZENIE RO.6220.1.2015.AWG DOT. BUDOWY SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ, PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Z RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI ZLOKALIZOWANYCH W M. KONRADOWO I KANDLEWO

 

Wschowa, dnia 09.02.2015r.

 RO.6220.1.2015.AWG

 

OBWIESZCZENIE

 BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  WSCHOWA

 

 Zgodnie z art. 10 §1, art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 267 z poźn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zawiadamia, że :

 

 • W dniu 09.02.2015r. wydałem postanowienie znak RO.6220.1.2015.AWG, w którym uznałem brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a za tym idzie brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej, przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi” zlokalizowanych w miejscowościach Konradowo i Kandlewo, Gm. Wschowa na wniosek  p. Pawła Sąsiadka – pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa (na niniejsze postanowienie   nie służy stroną prawo wniesienia zażalenia);

 • Na podstawie art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 267.)  w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej, przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi” zlokalizowanych w miejscowościach Konradowo i Kandlewo, Gm. Wschowa, Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa uprzejmie zawiadamia o zgromadzeniu całego materiału w sprawie, z którym można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie, Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska i Infrastruktury, pokój nr 25, od poniedziałku do piątku w godz.700 do 1400.

   

  Strony mogą brać czynny udział na każdym etapie postępowania, mogą zapoznawać się z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie w  siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa (Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska   i Infrastruktury – pok. 25  w godz.800 – 1400) oraz składać uwagi i wnioski do postępowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie pod w/w adresem lub w formie elektronicznej na adres e–mail :os.umig@wschowa.pl

   

              Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia  jest Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.

              Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenia uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

                                                                                                     Burmistrz 

                                                                                                        Miasta i Gminy Wschowa

Danuta Patalas

 Data publikacji: 2015-02-11 09:11:27 (679 odsłon)
- Anna Włoczewska-Grys
tel. 65 5408635    e-mail: anna.wloczewskagrys@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa