Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Informacja dotycząca zadania realizowanego prze Gminę Wschowa Pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa w 2015 roku”

 

 

 

Informacja dotycząca zadania realizowanego prze Gminę Wschowa

 

Pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa w 2015 roku”

 

 

 

 

Uchwałą Nr XI/93/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2011r. przyjęto „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Wschowa na lata 2011-2032”, natomiast Uchwałą Nr XIV/133/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r. określono zasady udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wschowa. Wg powyższego kwota dotacji wynosi 100% kosztów kwalifikowanych obejmujących koszty demontażu, transportu i zdeponowania odpadów na składowisku.

 

W dniu 29 stycznia 2015r. zgodnie z wytycznymi w sprawie realizacji Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” – Gmina Wschowa złożyła wstępny wniosek
o dofinansowanie realizacji w/w przedsięwzięcia w 2015r. W budżecie gminy na 2015r. zabezpieczono kwotę 100 tyś zł.

 

Pismem z dnia 27 lutego 2015r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze poinformował, że wniosek decyzją Zarządu Funduszu w dniu 19.02.2015r. został przyjęty do planu działalności Funduszu na rok 2015 w ramach środków zarezerwowanych na realizacje programu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Zaplanowano wstępnie dofinansowanie w wysokości 68269,00 zł. i do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w formie dotacji.

 

Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu podpisano umowę w dniu 16 czerwca 2014r.
z wykonawcą tj. „EXITO Grzegorz Marek, ul. Wełniany Rynek 12/4, 66-400 Gorzów Wlkp..

 

Oferta cenowa za usługę:

 

·        demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych usytuowanych na terenie Gminy Wschowa – cena brutto : 432,00 zł/Mg;

 

·        zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na nieruchomościach w obrębie Gminy Wschowa – bez demontażu – cena brutto : 270,00 zł/Mg.

 

 

 

W ramach przedmiotowego zadania poddano do realizacji 25 wniosków, w ich wyniku unieszkodliwionych zostało 73 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci falistych płyt stanowiących pokrycia dachowe o łącznej powierzchni  5063 m2 – co przełożyło się na łączny koszt 29 426,76 brutto.

 

 

 

Uchwałą Nr X/89/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie: przyjęcia dotacji ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – Gmina Wschowa postanowiła przyjąć dotację do kwoty 68 269,00 zł.

 

 

 

W dniu 09 września 2015r. wysłany został wniosek końcowy na realizację  w/w przedsięwzięcia.

 

 

 

W dniu 09 listopada 2015r. w Zielonej Górze, zawarta została Umowa Dotacji nr 2015/OZ-po-az/084/D na dofinansowanie zadania pod nazwą: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wschowa w 2015 roku. Umowa zawarta została pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze a Gminą Wschowa.

 

Na jej mocy przyznana została dotacja w kwocie 29426,76 zł.

 

29 czerwca 2011r. Rada Miejska we Wschowie przyjęła „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wschowa na lata 2011-2032”. Kolejnym krokiem było podjęcie uchwały, która określa zasady udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wschowa. Według niej kwota dotacji wynosi 100% kosztów kwalifikowanych obejmujących koszty demontażu, transportu i zdeponowania odpadów na składowisku.

 

W wyniku realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest w Gminie Wschowa unieszkodliwionych zostało 73 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci falistych płyt stanowiących pokrycia dachowe o łącznej powierzchni  5063m2. Zadanie to realizowane było przez  firmę EXITO Grzegorz Marek,, która wygrała przetarg na realizację tego przedsięwzięcia. Z możliwości usuwania wyrobów zawierających azbest w tym roku skorzystało 25 właścicieli m.in. ze: Wschowy, Lginia, Przyczyny Górnej i Dolnej, Konradowa, Osowej Sieni, Siedlnicy, Dębowej Łęki i Olbrachcic. Prace wykonywane były na budynkach mieszkalnych, gospodarczych, domkach letniskowych i garażach. Całkowita wartość wykonanych prac wyniosła 29 426,76 zł..

 

Środki w kwocie 14713,38zł stanowiącej do 50% kosztów kwalifikowanych pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Udział środków w realizacji zadania w kwocie 14 713,38 zł i stanowiących do 50% kosztów kwalifikowanych pochodzi z  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i  formie dotacji zostanie zwrócone w  Gminie Wschowa.

 Data publikacji: 2015-11-20 13:38:09 (360 odsłon)
- Anna Włoczewska-Grys
tel. 65 5408635    e-mail: anna.wloczewskagrys@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa