Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zawiadomienie dot. Budowy Fermy Tuczu Trzody Chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą” w m. Osowa Sień

WG.RO.6220.23.2016.AWG


ZAWIADOMIENIE

                            w sprawie prowadzonej procedury administracyjnej przed wydaniem

 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, działając na podstawie art. 8, art. 29, 33 ust. 1,  w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.353)

- zawiadamia, że w dniu 18.08.2016r.wpłynął  uzupełniony wniosek  inwestora tj. firmy PIGTAR Sp. z o.o. Osowa sień reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Kawalę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego pn.:

 „Budowa Fermy Tuczu Trzody Chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą” w m. Osowa Sień na działkach o nr ewid. 24/2, 24/3, 24/4, 24/1.

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, zaś organami biorącymi udział  w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (m.in. z raportem oddziaływania na środowisko), składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od daty niniejszego zawiadomienia tj. do dnia 14.09.2016r. (włącznie) w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa, Wydział Gospodarki Gminy, Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1 ( Ratusz , pokój nr 25, II piętro) od poniedziałku do piątku w godz.700 do 1400.  


Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa


Danuta Patalas

                                                                                           

Wschowa, dnia 23.08.2016r.


 

 Data publikacji: 2016-08-23 14:18:01 (297 odsłon)
- Anna Włoczewska-Grys
tel. 65 5408635    e-mail: anna.wloczewskagrys@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa