Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

„punkt zbierania odpadów” w Osowej Sieni, na działkach nr 351/1 i 351/2

ustawa z dnia 27 .04.2001 r., - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 129 poz 902 z późn. zm)I N F O R M A C J A


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , działając na podstawie art. 3 pkt. 19 ,art.31, art. 32 ust. 1 pkt. 1 i art. 53 ustawy z dnia 27 .04.2001 r., - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 129 poz 902 z późn. zm)

- p o d a j e do publicznej wiadomości informację , że w publicznie dostępnym wykazie zamieszcza dane o wniosku :

Zbigniewa Tarki (ZBIGTAR Zbigniew Tarka) Osowa Sień 55, 67-400 Wschowa

o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn :

„punkt zbierania odpadów”
w Osowej Sieni, na działkach nr 351/1 i 351/2

dotyczy następujących odpadów: opakowania z papieru i tektury, opakowania z metali, opakowania ze szkła, metale żelazne, metale nieżelazne.

Postępowanie w sprawie ochrony środowiska prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
Zawiadamiam, że istnieje możliwość zapoznania się z w/w wnioskiem inwestora z dołączonym do wniosku Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wnioskiem z dnia 30.11.2007 (data wpływu do tut. urzędu 03.12.2007r.) o rezygnacji wnioskodawcy wskutek złożonego protestu mieszkańców wsi Osowa Sień z znacznej części odpadów (tj. żużle, żużle z produkcji pierwotnej, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z drewna, opakowania z tekstyliów, zużyte opony, odpady betonu oraz gruz betonowy, gruz ceglany, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpady z remontów i przebudowy dróg, asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01, gleba ziemia, w tym kamienie, urobek z pogłębiania, tłuczeń torowy (kruszywo), inne odpady z mechanicznego kruszenia gruzu), a także zgodnie z art.31 ustawy – Prawo ochrony środowiska, złożenia uwag i wniosków w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko .

Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1 ( Ratusz , pokój nr 25, II piętro) w poniedziałki od 800 do 1600 oraz od wtorku do piątku od 730 do 1530 w terminie do 27.12.2007 roku.Wschowa , dnia 05.12.2007r.Data publikacji: 2007-12-05 14:21:41 ( odsłon)
- Anna Włoczewska-Grys
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa