Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

"Realizacja przedsięwzięcia" przez STENA Sp. z o.o.I N F O R M A C J A


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, działając na podstawie art. 3 pkt. 19, art.31, art. 32 ust. 1 pkt. 1 i art. 53 ustawy z dnia 27 .04.2001 r., - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 25 poz 150),

- p o d a j e do publicznej wiadomości informację, że w publicznie dostępnym wykazie zamieszcza dane o wniosku:

Firmy STENA Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 5, 00-876 Warszawa, Oddział w Swarzędzu, ul. Rabowicka 2, 62-020 Swarzędz, Obiekt: ul. Kazimierza Wielkiego 23, 67-400 Wschowa
o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia w którego skład wchodzi :

1. Linia do mechanicznego rozdrabniania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; w skład linii wchodzą następujące urządzenia techniczne:
• Przenośniki taśmowe, młyny rozdrabniające, separatory magnetyczne, taśmociągi sortujące oraz kabiny dla pracowników obsługi,
• Linia do strzępienia, na którą składają się boks surowca, urządzenie załadowcze, transportery podające, strzępiarki, separatory metali, taśmociągi rozdzielające materiał na hałdy gotowych frakcji, wygrodzone boksy na poszczególne frakcje materiałów oraz stanowisko kontrolne,
Wydajność urządzeń około 5 ton/h.
2. Kilka linii do ręcznego i mechanicznego sortowania rozdrobnionych odpadów elektronicznych, w skład linii wchodzą następujące urządzenia techniczne: taśmociągi, kabiny sortownicze, boksy na materiał do przerobu i boksy na przebrane frakcje materiałów.
Wydajność linii sortującej około 10 ton/h.
3. Dział PMR (recykling metali szlachetnych), w skład działu wchodzi przebudowa istniejącego budynku na cele produkcyjno-magazynowe związane z odzyskiem surowców wtórnych ze zużytego sprzętu elektronicznego
Wraz z urządzeniami budowlanymi:
• zewnętrzna instalacja energetyczna, wodna, kanalizacyjna i deszczowa z zastosowaniem separatorów oraz osadników,
• plac utwardzony wykorzystywany na ustawienie linii do mechanicznego rozdrabniania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z boksami na frakcje materiałowe,
• plac utwardzony wykorzystywany na ustawienie linii do ręcznego i mechanicznego sortowania otrzymanych frakcji po rozdrabnianiu materiału wraz z boksami składowymi i z boksami na frakcje po rozdrabnianiu i segregacji,
• plac utwardzony pod dział PMR,
• place pod pojemniki, zbiorniki i kosze na odpady z segregacją różnych odpadów i różnych frakcji danego odpadu,
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewid.: 1797/9, 1797/10, 1797/23, 2107, w m. Wschowa.

Postępowanie w sprawie ochrony środowiska prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
Zawiadamiam, że istnieje możliwość zapoznania się z w/w wnioskiem inwestora oraz z dołączonym do wniosku Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a także zgodnie z art. 31 ustawy – Prawo ochrony środowiska, złożenia uwag i wniosków w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko .

Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1 ( Ratusz , pokój nr 25, II piętro) w poniedziałki w godz.800 do 1600 oraz od wtorku do piątku w godz.700 do 1500 w terminie do 04.08.2008 roku.


Z up. Burmistrza
Marian Kociubiński
Po. Naczelnika Wydziału Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i InfrastrukturyWschowa, dnia 14.07.2008r.


Data publikacji: 2008-07-15 11:22:27 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa