Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa - odwodnienie kompleksu ulic Os. DziałkowaWschowa, dnia 24.04.2009r.

RO-7624/6/09


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA


Na podstawie art. 61 i art. 49 k.p.a. w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227), Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa informuje, że na podstawie zebranych dokumentów oraz po zasięgnięciu opinii Starostwa Powiatowego we Wschowie (postanowienie znak SOB.7633/8/2009 z dnia 20.04.2009r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli (pismo znak ONS-NZ-4300/18/09 z dnia 27.03.2009r.) Burmistrz Miasta i Gminy we Wschowie postanowił, że przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko a co za tym idzie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „odwodnieniu kompleksu ulic Os. Działkowa (ul. Działkowa, 17 Pułk Ułanów i ulica równoległa do ul. Polnej i 17 Pułku Ułanów, dz. nr 645/8 i 648/5). Budowie kanałów deszczowych z wpustami ulicznymi, urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych, przepompowni ścieków deszczowych i rurociągu tłocznego ścieków deszczowych - zlokalizowanego we Wschowie, obręb Wschowa, nr ewidencyjny działek: 681, 671/15, 676/4, 669, 666/7, 664/9, 663, 664/19, 609, 645/8, 648/5” - nie jest konieczne.
Realizacja w/w przedsięwzięcia polegać będzie na budowie odwodnienia kompleksu ulic Os. Działkowa we Wschowie, budowie kanałów deszczowych z wpustami ulicznymi, urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych, przepompowni ścieków deszczowych i rurociągu tłocznego ścieków deszczowych. Ogólna dł. kanałów wyniesie 1564 mb, na trasie kanałów będą zamontowane 42 studnie rewizyjne. Podczyszczanie ściekó1)w deszczowych będzie się odbywało w osadniku i separatorze lamelowym. Przepompownia ścieków deszczowych typu studziennego z kręgów betonowych z pompami zatapialnymi z rurociągiem tłocznym z rur poliestrowych PE o średnicy Ø 110 mm o dł. 323 mb zakończony studnią rozprężną. Rurociągi kanalizacji deszczowej będą wykonane z rur PVC-U o połączeniach kielichowych z uszczelkami gumowymi, rurociągi tłoczne z rur PE o połączeniach zgrzewanych, studnie rewizyjne, osadnik, separator i zbiornik przepompowni z gotowych elementów prefabrykowanych łączonych na uszczelki elastomerowe. Połączenia zapewniają pełną szczelność.
Roboty budowlane wykonywane będą w sposób zapewniający ochronę gruntów oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Teren prac ograniczony zostanie do niezbędnej powierzchni wymaganej ze względów technologicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami BHP.
Spośród uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227), w odniesieniu do wnioskowanego przedsięwzięcia nie znajdują zastosowania, ze względu na cechy i status obszaru na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia, uwarunkowania określone w pkt. 1 lit. e, pkt. 2 lit. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, pkt. 3 lit. b.
Ustalając brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wzięto pod uwagę: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania oraz odwracalność oddziaływania, a także emisję i uciążliwości związane z jej eksploatacją.

Z postanowieniem Burmistrza w tej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Wschowa (Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury – Ratusz ul. Rynek 1: II piętro, pok. 25 w godz.800 – 1500); w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. do dnia 08.05.2009r.(włącznie).


z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Wschowa


Marian Kociubiński
p.o. Naczelnika Wydziału
Rolnictwa,Ochrony Środowiska
i InfrastrukturyData publikacji: 2009-04-24 14:49:14 ( odsłon)
- Waldemar Skrzypczak
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa