Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

„Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 i drogi powiatowej nr 1005 we Wschowie ul. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, Daszyńskiego” - zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Wschowa, dnia 21.09.2009 r.

RO-7624/16/09

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Zawiadamia się, zgodnie z art. 61 § 4 kpa, że w dniu 15.09.2009 r. zostało wszczęte postępowanie, na wniosek „APS” Biuro Projektów Budownictwa, ul. Działkowa 19, 65-767 Zielona Góra działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Wschowskiego, dot. zmiany decyzji Zn. RO-7624/4/09 z dnia 19.05.2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 i drogi powiatowej nr 1005 we Wschowie ul. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, Daszyńskiego”.
W związku z tym informuje się, że w przedmiotowej sprawie można złożyć (pisemnie lub ustnie) uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury, pokój nr 25, II piętro, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt.56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r, nr 257 poz., 2573 ze zm.) - organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz.

Pouczenie:
Biorąc pod uwagę, że liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art.49 k.p.a. W związku z powyższym dalszy tok postępowania będzie podawany do wiadomości w trybie stosownego obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie i na stronie internetowej www.wschowa.pl.
AWG/MKData publikacji: 2009-09-24 08:18:05 ( odsłon)
- Anna Włoczewska-Grys
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa