Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

„pobudowanie warsztatu samochodowego dwustanowiskowego o konstrukcji stalowej” we Wschowie, na działce nr ewid. 1266/9

ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) I N F O R M A C J A


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. a oraz b, art. 8, art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

- p o d a j e do publicznej wiadomości informację, że w publicznie dostępnym wykazie zamieszcza dane o wniosku:

p. Marcina Błażejewskiego, zam. ul. Kamienna 14/4, 67-400 Wschowa

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„pobudowaniu warsztatu samochodowego dwustanowiskowego o konstrukcji stalowej” we Wschowie, na działce nr ewid. 1266/9

Postępowanie w sprawie ochrony środowiska prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
Zawiadamiam, że istnieje możliwość zapoznania się z w/w wnioskiem inwestora oraz z dołączonym do wniosku Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,a także zgodnie z art. 29 ustawy – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o możliwości złożenia uwag i wniosków w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko .

Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1 ( Ratusz , pokój nr 25, II piętro) w poniedziałki w godz.800 do 1600 oraz od wtorku do piątku w godz.700 do 1500 w terminie do 29.10.2009 roku.


Z up. Burmistrza
Marian Kociubiński


p.o. Naczelnika Wydziału Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i InfrastrukturyWschowa, dnia 08.10.2009r.Data publikacji: 2009-10-08 10:19:24 ( odsłon)
- Anna Włoczewska-Grys
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa