Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

„budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków” zlokalizowanej w Przyczynie Górnej na działkach o nr ewid. 285/1, 48, 329, 328, 283, 27/1, 282, 378, 22

ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)Wschowa, dnia 13.12.2010r.

RO-7624/27/10


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA


Na podstawie art. 49 k.p.a oraz art. 61 w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa informuje, że na podstawie zebranych dokumentów oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. (opinia z dnia 07.12.2010r. znak RDOŚ-08-WOOŚ-II-6617-605/10/an.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli (znak ONS-NZ.-4300/62/10 z dnia 24.11.2010r) wydał postanowienie w dniu 13.12.2010r. znak RO-7624/27/10, w którym postanowił, że przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko a co za tym idzie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków” zlokalizowanej w Przyczynie Górnej na działkach o nr ewid. 285/1, 48, 329, 328, 283, 27/1, 282, 378, 225, 224 – nie jest konieczne.
Z postanowieniem Burmistrza w tej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa (Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury – Ratusz ul. Rynek 1: II piętro, pok. 25 w godz.800 – 1500); w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. do dnia 27.12.2010r.(włącznie).


z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Wschowa


Marian Kociubiński
p.o. Naczelnika Wydziału
Rolnictwa,Ochrony Środowiska
i InfrastrukturyData publikacji: 2010-12-15 11:05:24 ( odsłon)
- Anna Włoczewska-Grys
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa